104/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 8ης/03.04.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 104/2017

Περίληψη : Ανάκληση της αρ. 55/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αρ. 22/2014 μελέτης της Τ.Υ.» και λήψη νέας, μετά από προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017 και ώρα 16:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 4394/03.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Μπούρης Ευάγγελος
     
       
       
      16.Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
17. Αλεξόπουλος Βασίλειος   18. Καρακούσης Ευάγγελος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20. Σπανός Κωνσταντίνος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης 23. Λαλιώτης Γεώργιος   24. Κελλάρης Βασίλειος
25.Γεώργας Χρήστος 26. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: ουδεμία.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ανάκληση της αρ. 55/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αρ. 22/2014 μελέτης της Τ.Υ.» και λήψη νέας, μετά από προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020,έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. πρωτ. 165/30.03.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας , το σώμα της οποίας ακολουθεί:

ΣΧΕΤ.: 1)   Η υπ΄ αριθμ. 165/5.1.2017 αίτηση του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ-ΕΥΑΓΓ. ΚΡΙΜΠΑ, αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                         ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ   ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

               2)   Η υπ΄ αρ.2796/29.3.2017 προέγκριση της 3ης παράτασης εργασιών από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020        

    

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Τα στοιχεία του έργου είναι:

 • Μελέτη: 22/2014 της Τ.Υ.
 • Συμφωνητικό: αρ. πρωτ. 19829/10-11-2015
 • Προθεσμία περαίωσης έργου: πέντε (5) μήνες
 • 1η παράταση: έως 10/9/2016 (171/2016 απόφαση Δ.Σ.)
 • 2η παράταση: έως 7/2/2017 (396/2016 απόφαση Δ.Σ.)
 • Πηγή χρηματοδότησης: Ε.Γ.Τ.Α.Α.
 • Κωδικός προύπολογισμού Σ.Α.: 082/1
 • Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 368.999,99 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
 • Ποσό συμφωνητικού: 195.498,52 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
 • Ανάθεση: Δημοπρασία (177/2015 Απόφαση Ο.Ε.)
 • Επιβλέποντες έργου: Tιμολέων Χασιώτης Πολ. Μηχ.

Κατόπιν του σχετικού 2 που αφορά στην προέγκριση της 3ης παράτασης εργασιών από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σύμφωνα με την 22/2014 μελέτη, με αναθεώρηση τιμών, μέχρι 7-7-2017 και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου Χαραλάμπου-Ευαγγέλου Κριμπά.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αρ. 55/2017 απόφαση Δ.Σ.
 • την υπ’ αριθμ. 2796/29.03.2017 προέγκριση της 3ης παράτασης εργασιών από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.
 • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2. Ανακαλεί την αρ. 55/21.02.2017 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αρ. 22/2014 μελέτης της Τ.Υ.».

3. Εγκρίνειτην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αρ. 22/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, μέχρι 07/07/2017, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και στην αίτηση του αναδόχου και την υπ’ αριθμ. 2796/29.03.2017 προέγκρισή της από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 104/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Απριλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email