103/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/28.04.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   Α’ θέμα προ ημερησίας διάταξης
 

103/2023

  Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο

«Δημιουργία Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας Δήμου Σικυωνίων» στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με κωδικό ΤΑ-01 Ταμείο Ανάκαμψης, Αναγνωριστικό: 16581.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 28η Απριλίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7466/24.4.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μυττάς Ι.  
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για τη συζήτηση, του ως άνω θέματος, ως κατεπείγον *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου και το κατεπείγον του θέματος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 21/4/2023 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253/30-01-2023, (ΑΔΑ:9ΒΔ04653Π8-Φ4Ξ) Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την 1η Τροποποίηση αυτής με Α.Π.: ΥΠΕΝ /ΓρΓΓΦΠΥ/21303/516/28.02.2023 (ΑΓΑ:9ΒΓ04653Π8-Φ4Ξ), για την υποβολή προτάσεων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης: «1-ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», του Άξονα: «1.4-Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της Δράσης: «16851- Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης», της με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253/30-01-2023, (ΑΔΑ:9ΒΔ04653Π8-Φ4Ξ) Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της με Α.Π.: ΥΠΕΝ /ΓρΓΓΦΠΥ/21303/516/28.02.2023 (ΑΓΑ:9ΒΓ04653Π8-Φ4Ξ) 1ης Τροποποίησης αυτής, [Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΑ-01 Ταμείο Ανάκαμψης, Αναγνωριστικό: 16581] με τίτλο: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» και κωδικό έργου: MIS (ΟΠΣ) 5190260.

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση για τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας με: i. τη δημιουργία, ii. την αναβάθμιση, iii. τη συμμόρφωση πλήρωσης κοινών κριτηρίων και iv. την ενοποίηση των υφιστάμενων τοπικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και βελτίωσης των χώρων αναψυχής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: Τη δημιουργία νέων μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας, τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας, των υπό ένταξη περιοχών και τη δημιουργία και βελτίωση των χώρων αναψυχής, σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου μονοπατιών των υπό ένταξη περιοχών. Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια (1) αίτηση χρηματοδότησης με ανώτερο ποσό χρηματοδότησης 800.000 € ανά δημοτική ενότητα.

 1. Την υπ’ αριθ. 03/2023 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00€ (645.161,29€ + 154.838,71€ ΦΠΑ 24%). Η μελέτη περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων περιπατητικών διαδρομών /μονοπατιών που διατρέχουν και τις τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες Σικυωνίων, Στυμφαλίας και Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού μήκους 102.500,0μ (102,50 χλμ.) και τα οποία αποτελούν  την ραχοκοκαλιά του δημοτικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας το οποίο συνδέει σημαντικά αξιοθέατα του Δήμου Σικυωνίων.
 2. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Πρόσκλησης, δύναται να υποβάλλει την ακόλουθη πρόταση.

 

Τίτλος Πράξης:            «Δημιουργία Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας Δήμου Σικυωνίων»

Προϋπολογισμός:       800.000,00€     (645.161,29€ + 154.838,71€ ΦΠΑ 24%)

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :

 

 1. περί υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου με τίτλο : «Δημιουργία Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 000,00€, στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης: «1-ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», του Άξονα: «1.4-Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της Δράσης: «16851- Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης», της με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253/30-01-2023, (ΑΔΑ:9ΒΔ04653Π8-Φ4Ξ) Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της με Α.Π.: ΥΠΕΝ /ΓρΓΓΦΠΥ/21303/516/28.02.2023 (ΑΓΑ:9ΒΓ04653Π8-Φ4Ξ) 1ης Τροποποίησης αυτής, [Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΑ-01 Ταμείο Ανάκαμψης, Αναγνωριστικό: 16581] με τίτλο: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» και κωδικό έργου: MIS (ΟΠΣ) 5190260, προκειμένου να ενταχθεί στο έργο «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
 2. περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου Σικυωνίων, Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου με την υποβολή και υλοποίηση της ανωτέρω αίτησης χρηματοδότησης στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο της με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253/30-01-2023, (ΑΔΑ:9ΒΔ04653Π8-Φ4Ξ) Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της με Α.Π.: ΥΠΕΝ /ΓρΓΓΦΠΥ/21303/516/28.02.2023 (ΑΔΑ:9ΒΓ04653Π8-Φ4Ξ) 1ης Τροποποίησης αυτής, [Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΑ-01 Ταμείο Ανάκαμψης, Αναγνωριστικό: 16581]που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190260).

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την Πρόσκληση (9ΒΔ04653Π8-Φ4Ξ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και
 • την 1η Τροποποίηση (9ΒΓ04653Π8-Φ4Ξ) αυτής,
 • την 03/2023 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας Δήμου Σικυωνίων» συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00€ (645.161,29€ + 154.838,71€ ΦΠΑ 24%).
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας Δήμου Σικυωνίων» συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00€ στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης «1-ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» του Άξονα «1.4-Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της Δράσης «16851- Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» της με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253/30-01-2023 (9ΒΔ04653Π8-Φ4Ξ) Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/21303/516/28.02.2023 (9ΒΓ04653Π8-Φ4Ξ) 1ης Τροποποίησης αυτής, [Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΑ-01 Ταμείο Ανάκαμψης, Αναγνωριστικό: 16581] με τίτλο «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» και κωδικό έργου: MIS (ΟΠΣ) 5190260 προκειμένου να ενταχθεί στο έργο «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου με την υποβολή και υλοποίηση της ως άνω αίτησης χρηματοδότησης .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 103/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.04.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email