103/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

12ης/10.05.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 103/2021   1ο θέμα  

Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «EΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 10η Μαΐου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4321/06.05.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 22/04/2021 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την με Α.Π.: 19576/19.10.2020 (ΑΔΑ:6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4) και την με Α.Π.: 5447/29.03.2021 (ΑΔΑ:Ω0ΩΠ46ΜΤΛ6-ΒΤΣ) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών [ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ], με την οποία καλούνται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας, όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».
 3. Την υπ’ αριθμ. 08/2021 μελέτη υπηρεσίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, με τίτλο «Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής για την προστασία του περιαστικού κλίματος του Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 304.000,00€ (245.161,29€ + 58.831,71€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά σε παροχή υπηρεσιών για την   ανάπτυξη ενός ευφυούς πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής για τη προστασία του περιαστικού περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων.
 4. Την υπ’ αριθμ. 11/2021 μελέτη υπηρεσίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, με τίτλο «Σύστημα Ηλεκτρονικής Κοινωνικής και Ιατρικής Φροντίδας (ehealth) στο Δήμο Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 273.466,50€ (220.537,50€ + 52.929,00€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά σε παροχή υπηρεσιών για εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Κοινωνικής & Ιατρικής Φροντίδας για τους πολίτες του Δήμου Σικυωνίων, με έμφαση στην επίβλεψη ‘’εκ του μακρόθεν’’ ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 5. Την υπ’ αριθμ. 07/2021 μελέτη-Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσίας της Τ.Υ. του Δήμου για την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19», συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ (30.000,00€ + 7.200,00€ ΦΠΑ 24%), η οποία περιλαμβάνει  δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης και περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις/υπηρεσίες για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών  του Δήμου Σικυωνίων, σε θέματα προστασίας λόγω της πανδημίας με σαφή ανάλυση των μέτρων.
 6. Την υπ’ αριθμ. 08/2020 μελέτη-Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσίας,  με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για Σύνταξη και Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης : «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες του Δήμου Σικυωνίων για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19», [Πρόσκληση ΑΤ08 -Α.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» – Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της Τ.Υ. του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00€, η οποία αφορά στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου για την υποβολής  της αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και δει στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τίτλος Πράξης:           «EΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19»

Προϋπολογισμός:

Κύρια Υποέργα (1ο και 2ο): 577.466,50€ (465.698,79€  + 111.767,71€ ΦΠΑ 24%)
Οριζόντιες Επικουρικές Δράσεις      
(3οκαι 4ο   Υποέργο): 43.400,00€ (35.000,00€ + 8.400,00€ ΦΠΑ 24%)
Συνολική Δαπάνη: 620.866,50€ (500.698,79€ + 120.167,71€ ΦΠΑ 24%)

 

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από τέσσερα -4- υποέργα και συγκεκριμένα:

1ο Υποέργο:    «Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής για την προστασία του περιαστικού κλίματος του Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 304.000,00€ (245.161,29€ + 58.831,71€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για  Κύριο Υποέργο Παροχής Υπηρεσιών για την  ανάπτυξη ενός ευφυούς πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής για τη προστασία του περιαστικού περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων.

2ο Υποέργο:    «Σύστημα Ηλεκτρονικής Κοινωνικής και Ιατρικής Φροντίδας (ehealth) στο Δήμο Σικυωνίων», προϋπολογισμού 273.466,50€ (220.537,50€ + 52.929,00€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για Κύριο Υποέργο Παροχής Υπηρεσιών, για εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Κοινωνικής & Ιατρικής Φροντίδας για τους πολίτες του Δήμου Σικυωνίων, με έμφαση στην επίβλεψη ‘’εκ του μακρόθεν’’ ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

3ο Υποέργο:    «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και την προστασία του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19» προϋπολογισμού 37.200,00€ (30.000,00€ + 7.200,00€ ΦΠΑ 24%),  η οποία αφορά σε οριζόντια επικουρική δράση της Πράξης και περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης και περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις/υπηρεσίες για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών  του Δήμου Σικυωνίων, σε θέματα προστασίας λόγω της πανδημίας με σαφή ανάλυση των μέτρων.

4ο Υποέργο:    «Υπηρεσίες Συμβούλου για Σύνταξη και Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης : «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες του Δήμου Σικυωνίων για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19», [Πρόσκληση ΑΤ08 -Α.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» – Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προϋπολογισμού 6.200,00€ (5.000,00€ + 1.200,00€ ΦΠΑ 24%). Πρόκειται για οριζόντια επικουρική δράση – Προπαρασκευαστικό Υποέργο της Πράξης, το οποίο αφορά σε υπηρεσίες από εξωτερικό πάροχο προκειμένου να υποβληθεί πλήρης φάκελος με τα προαπαιτούμενα της Πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου :

 1. περί αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «EΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19» συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 620.866,50€ (500.698,79€ + 120.167,71€ ΦΠΑ 24%). προς χρηματοδότης από τον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος,  στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.
 2. περί  εξουσιοδότησης του Δημάρχου Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την ανωτέρω εισήγηση,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβάλει  πρόταση με τίτλο «EΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19»  συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 620.866,50€ (500.698,79€ + 120.167,71€ ΦΠΑ 24%) προς χρηματοδότηση από τον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος,  στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ08  της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

 

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 103/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.05.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email