103/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10/13.05.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

   
 Αρ. Απόφασης

103/2020

  Θέμα: Έγκριση Πρακτικού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 13η Μαΐου 2020 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή                             συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την                                        υπ’ αριθμ. 3504/08.05.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού   Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

 

Συμμετέχοντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι.
4. Μυττάς Ιωάννης 5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Λέγγας Μάρκος 7. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Έγκριση Πρακτικού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το 1ο/06.02.2020 σχετικό πρακτικό που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 06/02/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 232/13.01.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006152672 2020-01-13

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

(Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»

 

 • Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:        α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 232/13.01.2020 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 286/2019 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

 

Σήμερα, την 06/02/2020, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός)», προκειμένου να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά οι οικονομικοί φορείς.

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, εμφανίστηκαν σήμερα στο Δημαρχείο Σικυωνίων τα τακτικά μέλη Ράικου Αθηνά (Πρόεδρος), Μυττά Ιωάννα (μέλος), Κόλλια Γεωργία (μέλος), Τσολάκος Γεώργιος (μέλος), Βυτινιώτης Γεώργιος (μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες:

 

 

Ακολούθως, η Ε.Δ. κοινοποίησε τον ακόλουθο πίνακα προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Παράλληλα τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Κατά τον έλεγχο των ΤΕΥΔ που υπέβαλαν οι οικονομικοί φορείς διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

 

Α) Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», θα πρέπει σύμφωνα με το άρθ. 22.Γ(Β) της διακήρυξης να διευκρινίσει τον κύκλο εργασιών του σε διακριτές κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, στο Τμήμα Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του Μέρους IV:Κριτήρια Επιλογής του ΤΕΥΔ.

 

Β) Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», θα πρέπει σύμφωνα με το άρθ. 22.Γ(Β) της διακήρυξης να υποβάλει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών που έχει πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία (2016-2017-2018) σε διακριτές κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, στο Τμήμα Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του Μέρους IV του ΤΕΥΔ.

 

Γ) Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.», θα πρέπει σύμφωνα με το άρθ. 22.Γ(Β) της διακήρυξης να διευκρινίσει τον κύκλο εργασιών του σε διακριτές κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, στο Τμήμα Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του Μέρους IV:Κριτήρια Επιλογής του ΤΕΥΔ.

 

Δ) Τέλος, θα πρέπει από όλους τους οικονομικούς φορείς να συμπληρωθεί στο Μέρος IV, Τμήμα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, κατάλογος των εκτελεσθέντων έργων κατά την προηγούμενη πενταετία, καθώς και αναφορά στα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης (εκδούσα αρχή, αριθμός πρωτοκόλλου), για τα έργα συναφούς αντικειμένου με την παρούσα σύμβαση, όπως προβλέπεται στο άρ. 22.Δ(γ) της διακήρυξης.

 

Ακολούθησε έλεγχος των εγγυητικών επιστολών που υποβλήθηκαν ως προς την εγκυρότητά τους και τα στοιχεία που αναγράφονταν σε αυτές.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ζήτησε από την αναθέτουσα να αποστείλει έγγραφο στους οικονομικούς φορείς, καλώντας τους να προβούν στη συμπλήρωση των ΤΕΥΔ τους και διέκοψε τη συνεδρίαση, προκειμένου να επανέλθει για τον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Ακολούθως, με τα υπ’ αρ. 1155/10.02.2020, 1156/10.02.2020, 1157/10.02.2020, 1160/10.02.2020, 1161/10.02.2020 και 1162/10.02.2020 έγγραφα, η Αναθέτουσα κάλεσε τους έξι (6) οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν και επανυποβάλλουν  ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους εντός προθεσμίας 7 ημερών από την παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων, ήτοι έως την 17.02.2020.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε εκ νέου την 12.05.2020, για την ολοκλήρωση του ελέγχου δικαιολογητικών και τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού. Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, εμφανίστηκαν τα τακτικά μέλη Ράικου Αθηνά (Πρόεδρος), Κόλλια Γεωργία (μέλος), Τσολάκος Γεώργιος (μέλος), Βυτινιώτης Γεώργιος (μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέχισε τις εργασίες της.

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβλήθηκαν στο σύστημα, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, από όλους τους οικονομικούς φορείς, πλην του φορέα «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», ο οποίος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και ο Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Από τον έλεγχο των υποβληθέντων συμπληρωματικών δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα εξής:

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» δεν έχει διευκρινίσει τον κύκλο εργασιών του σε διακριτές κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, στο Τμήμα Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του Μέρους IV:Κριτήρια Επιλογής του ΤΕΥΔ και συνεπώς αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και ο Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού την 12.05.2020 και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «VASARTIS S.A.», με μέση έκπτωση 50,31 %.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Ράικου Αθηνά

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

1. Κόλλια Γεωργία

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

2. Τσολάκος Γεώργιος

Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Πελοποννήσου

3. Βυτινιώτης Γεώργιος

Εκπρόσωπος ΤΕΕ Πελοποννήσου

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • Την με αριθμ. πρωτ.: oικ. 1703/465/Α3/18.03.2019 (ΩΥΡΚ465ΧΙ8-ΘΦΔ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και δη της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ. περί Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» με κωδικό ΟΠΣ 5001387, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.
 • Την υπ’ αριθμ 91/2019 (Ω797Ω1Θ-ΖΩΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της ανωτέρω απόφασης ένταξης.
 • την υπ’ αριθμ. 191/2019 (6ΘΡΕΩ1Θ-91Λ) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2019
 • την υπ’ αριθμ. 270/2017 (6ΓΧΞΩ1Θ-ΖΦΛ) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης της ανωτέρω απόφασης και νομιμοποιηθείσα με την αριθμ. πρωτ. 260231/09.12.2019 (Ω4Κ7ΟΡ1Φ-1Ω2) απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 • Την υπ’ αριθμ. 1/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό των (1.935.483,87 + 464.516,13 ΦΠΑ 24%) 400.000,00€ (CPV:45212300-9) με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου,
 • Το από Δ.Υ./17-12-2019 αίτημα αναγκαιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με ΑΔΑΜ:19REQ006043012 2019-12-17,
 • Την από 7240/B3/1807/03.12.2019 σύμφωνη γνώμη του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την Προέκριση σχεδίου διακήρυξης & τευχών δημοπράτησης του Υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΜΟΣ)» Α/Α 1 της ομότιτλης πράξης με κωδικό MIS
 • Την 511/15447/18.12.2019 (6EΔΓΩ1Θ-ΒΔ8)(19REQ006062233 2019-12-18) ΑΑΥ.
Πολυετής υποχρέωση Έτος 2019 ΚΑ 64.7341.016 2.103.337,44
  Έτος 2020 ΚΑ 64.7341.016 296.662,56
 • την 286/2019 (ΩΠ92Ω1Θ-9ΡΝ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • την 232/13.01.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC006152672 2020-01-13,
 • την 233/13.01.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC006152684 2020-01-13,
 • την 234/13.01.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΩΡ4ΑΩ1Θ-ΨΛΟ,

 

 • τo 1ο/06.02.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 1ο/06.02.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) με αρ. μελέτης 1/2018 (CPV:45212300-9) της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 2.400.000,00€ (1.935.483,87 + 464.516,13 ΦΠΑ 24%) .

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «VASARTIS S.A.» με μέση έκπτωση 50,31%.

 

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 1η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία (προσωρινός ανάδοχος), περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 103/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.05.2020

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email