103/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης/15-5-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  103/2020

Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΜΟΣΙΑΣ,  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3576/11-05-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Φιακάς Παναγιώτης 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Λέγγας Μάρκος
13.  Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Συριάνος Κων/νος
4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6 Παπαβασιλείου Νικόλαος 7, Μπακόλιας Παναγιώτης

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα  16ο

Στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΜΟΣΙΑΣ,  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ο Πρόεδρος κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 22-4-2020 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως :

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κιάτο 22- 04 – 2020
Πληροφορίες: ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΧΑΣΙΩΤΗΣ Πολ. Μηχ.

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μηχ. Μηχ.

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

 

 

ΣΧΕΤ: 

  • H υπ’ αριθμ. 1964/28-2-2020 αίτηση της ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε. αναδόχου του έργου: «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτήριο, Στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων»
  • H υπ’ αριθμ. 1964/28-2-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχν. Υπηρεσιών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του εν λόγω έργου προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
  • H υπ’ αριθμ. 1718/13-4-2020 απόφαση Προέγκρισης 10ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 7ης Παράτασης Εργασιών) για το 1ο υποέργο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτήριο, Στην Τ.Κ. Μoσιάς, Δήμου Σικυωνίων» της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτήριο, Στην Τ.Κ. Μoσιάς, Δήμου Σικυωνίων» του Μέτρου 7 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».                            

Σε συνέχεια  των ανωτέρω σχετικών που αφορούν στην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτήριο, Στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων» με στοιχεία:

Μελέτη:  27/2014 της Τ. Υ.  του  Δήμου Σικυωνίων

Συμφωνητικό:  Αριθ. Πρωτ. 18586/08-11-2017

Προθεσμία περαίωσης έργου:  Εννέα (9) μήνες , ήτοι ημερομηνία περαίωσης 08-08-2018

   1 η Παράταση των Εργασιών : 8 -11-2018 (Αρ. Αποφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 339/2018)

   2 η Παράταση των Εργασιών : 8 -02-2019 (Αρ. Αποφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 439/2018)

   3 η Παράταση των Εργασιών : 8 -08-2019 (Αρ. Αποφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων   25/2019)

   4 η Παράταση των Εργασιών : 30 -10-2019 (Αρ. Αποφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων   266/2019)

  5 η Παράταση των Εργασιών : 31 -01-2020 (Αρ. Αποφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων   350/2019)

  7 η Παράταση των Εργασιών :  31-03-2020 (Αρ. Αποφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων   67/2020)

Πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 220.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 116.783,54 € (δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. & Αναθεώρηση)

Ανάθεση: Δημοπρασία (201/2017 Απόφαση Ο.Ε.)

Επιβλέποντες έργου: Τιμολέων Χασιώτης, Μαστοράκος Λεωνίδας

 

Εισηγούμαστε:

 

Tην παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτήριο, Στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων», με αναθεώρηση τιμών μέχρι τις 31.07.2020, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Απόφαση Προέγκρισης 10ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (7ης Παράτασης Εργασιών) της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» (3. σχετικό).

 

Ο   Προϊστάμενος  Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την αριθ. 22-4-2020 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  • το αριθ. 1964/28-3-2020 αίτημα του αναδόχου, –και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο:   «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΜΟΣΙΑΣ,  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,   της αριθ. 27/2014  μελέτης της Τ.Υ.

 

 

 

του Δήμου ,   με αναθεώρηση τιμών  και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ήτοι έως την

31-7-2020  

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 103/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email