103/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 7ης/21.03.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 103/2017

Περίληψη : Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3535/17.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Σπανός Κωνσταντίνος
     
       
       
      16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18.Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Λαλιώτης Γεώργιος   20.Ραυτόπουλος Γεώργιος
21. Γεώργας Χρήστος      
Απόντα
1. Μπούρης Ευάγγελος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 4. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ρουμπέκας Γ. κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 31ο

Στο 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης :Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής:

1] την αρ. 40/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, με την οποία προκύπτει η τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με την από 20/02/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

2] την αρ. 48/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, με την οποία προκύπτει η τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με την από 10/03/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

3] την αρ. 77/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, με την οποία προκύπτει η τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με την από 17/03/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 •  την ισχύουσα Νομοθεσία,
 •  την αρ. 40/2017 (7ΖΓΖΩ1Θ-ΧΡΑ) απόφαση Ο.Ε.
 •  την αρ. 48/2017 (ΩΚ5ΕΩ1Θ-ΧΘΒ) απόφαση Ο.Ε.
 •  την αρ. 77/2017 (6Ρ7ΖΩ1Θ-Ι4Γ) απόφαση Ο.Ε.
 •  τις από 20/2/17, 10/3/17 & 17/3/17 εισηγήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας
 •  τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

2. Εγκρίνειτην τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

1. Από Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22 – 96.650,90 – 18.082,16) 197.334,16€, μεταφέρει πίστωση ποσού 4.430,11 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 192.904,05 € (197.334,16 – 4.430,11). Μεταφέρει πίστωση ποσού 4.430,11 € 1.1 Στον Κ.Α. 02.00.8113.047 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ για προμήθεια της από την πληρωμή μισθοδοσίας, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών», ποσό 190,61€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
1.2 Στον Κ.Α. 02.00.6721.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) “Ο ΑΡΙΩΝ” (ΦΕΚ 1712/τ.Β/2-8-2011)», πίστωση ποσού 4.239,50 € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ιδίους πόρους.
2. Από Κ.Α. 02.30.7112.004 με τίτλο «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων {Ψηφισθέντα με ΑΔΣ μέχρι και το έτος 2016 (7.640,00€ + 64.345,86€)}», ποσού 71.985.86 €, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 59.416,66 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 12.569,20€.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 59.416,66 €

2.1 Στον Κ.Α. 02.30.7112.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων (2017)», πίστωση ποσού 59.416,66 € ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 30.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 89.416,66   €.
3 Από Κ.Α. 02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους 2017», ποσού 270.000,00€, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 20.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 250.000,00 €.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

20.000,00 €

3.1 Στον Κ.Α. 02.00.6117.021 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Υπηρεσία για την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος» δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 20.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους.  
4 Από Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22 – 96.650,90 – 18.082,16 – 4.430,11 – 9.169,28)   183.734,77€, μεταφέρει πίστωση ποσού   1.997,20 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 181.737,57 € (183.734,77 – 1.997,20).

Μεταφέρει πίστωση

1.997,20 €

4.1 Στον Κ.Α. 02.70.6699.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου», ποσό 1.997,20 €, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 3.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.997,20€.  
5 Από Κ.Α.02.30.7412.004 «Εκπόνηση μελετών έτους 2017», ποσού 237.700,00 € μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 20.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 217.700,00 € Μεταφέρει 20.000,00€ μέσω αποθεματικού 5.1 Στον Κ.Α. 02.00.6117.022 του σκέλους των εξόδων «Υπηρεσίες Συμβούλου-παροχή υποστηρικτικών ενεργειών για την Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού και ολοκλήρωση διαδικασίας κύρωσής τους εντός του σχεδίου πόλης Κιάτου, του Δήμου Σικυωνίων» δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 10.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους .
5.2 Στον Κ.Α. 02.00.6117.023 του σκέλους των εξόδων «Υπηρεσίες Συμβούλου-παροχή υποστηρικτικών ενεργειών για την Σύνταξη Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής και ολοκλήρωση διαδικασίας διόρθωσής τους, στις κυρωμένες Π.Ε. των Πολεοδομικών Ενοτήτων Κανελλοπούλου-Σφαγεία και Νεάπολης Κιάτου, του Δήμου Σικυωνίων» δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 10.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους.
             

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 103/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email