102/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

9η/8 .4. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

102/2022

  3ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με Στόχο την Βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Απριλίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4671/4.4.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Σωτηρόπουλος Ι.        
απόντες:   -Δομετίου Β.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την από 1/4/2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την με Α.Π.: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131/28.02.2022, (ΑΔΑ:665Ψ4653Π8-ΡΣΝ) Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με Στόχο την Βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» που είναι ενταγμένο στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον Άξονα Προτεραιότητας 1.2 «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.
 3. Την υπ’ αριθ. 02/2022 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, με τίτλο «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000,00€ (3.629.032,26€ + 870.967,74€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά σε εργασίες που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού, του 1ου Γυμνασίου, του 2ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου Κιάτου, καθιστώντας τα περεταίρω λειτουργικά και ασφαλή για τους χρήστες τους.
 4. Την υπ’ αριθ. 03/2022 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, με τίτλο «Αναπλάσεις αστικού περιβάλλοντος και αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 6.900.000,00€ (5.564.516,13€ + 1.335.483,87€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά αφενός σε εργασίες ανάπλασης εμβληματικού χαρακτήρα που συμβάλλουν στην ανάδειξη και αναβάθμιση περιοχών της Δ.Ε Σικυωνίων  και συγκεκριμένα αναπλάσεις εισόδου της πόλεως και πεζοδρομίων, αναβάθμιση παιδικών χαρών καθώς και διαμόρφωση πίστας “Skate Park/BMXκαι αφετέρου σε επεμβάσεις για την επανάχρηση και αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων ευρισκομένων στον αστικό ιστό της πόλεως του Κιάτου.
 5. Την από 18.03.2022 Προμελέτη  για το έργο «Μελέτη και Κατασκευή Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Σικυωνίων» που αφορά σε κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου εμβαδού 2.123m2, χωρητικότητας  482 θεατών, για την διενέργεια αγώνων basketball – volleyball – handball, με αξιολόγηση μελέτης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Ν.4782/2021. Οι πολύπλοκες λειτουργικές απαιτήσεις της εν λόγω αθλητικής υποδομής σε συνδυασμό με την απαιτούμενη εξειδικευμένη εμπειρία υποδεικνύουν ως βέλτιστη την επιλογή συστήματος μελέτης  – κατασκευής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4412/2016.
 6. Την υπ’ αριθμ. 09/2021 μελέτη Προμήθειας της Τ.Υ. του Δήμου, με τίτλο «Εγκατάσταση Συστημάτων Αποκομιδής, Διαλογής στην Πηγή και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων στον Δήμο Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 340.388,56€ (274.506,90€ + 65.881,66€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά σε προμήθεια  εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων ήτοι καφέ  κάδων (εξωτερικοί και οικιακοί), κομποστοποιήσιμων σάκων και τεσσάρων  γωνιών-θέσεων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
 7. Την από 29.03.2022 Τεχνοοικονομική Έκθεση Απαιτούμενων Μελετών για τη σύνταξη Φακέλου Οριοθέτησης των ρεμάτων Σελίανδρου, Κύριλλου και Ελισσώνα, που επηρεάζουν την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης του Κιάτου και των οικισμών Κάτω Διμηνιού, Μούλκι κλπ.  του Δήμου Σικυωνίων.
 8. Την υπ’ αριθ. 05/2022 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, με τίτλο «Ανάπλαση και Διαμόρφωση Πράσινων Σχολικών Αυλών Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00€ (645.161,29€ + 154.838,71€ ΦΠΑ 24%), η οποία αφορά σε εργασίες επισκευής, συντήρησης και διαμόρφωσης  πράσινων αύλειων χώρων σχολικών μονάδων της Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.
 9. Την από 18.03.2022 Προμελέτη  για το έργο «Μελέτη και Κατασκευή Υποδομών Συλλογής και Επανάχρησης Υδάτων Δήμου Σικυωνίων» που αφορά σε κατασκευή, με αξιολόγηση μελέτης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Ν.4782/2021, ρυθμιστικών φραγμάτων στον Κύριλλο ποταμό, στον Ελισσώνα ποταμό και στην Κοινότητα Καστανιάς προκειμένου να αξιοποιηθεί τα υδάτινο δυναμικό της περιοχής με σκοπό την άρδευση παρακείμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Οι πολύπλοκες λειτουργικές απαιτήσεις των εν λόγω υδραυλικών τεχνικών έργων σε συνδυασμό με την απαιτούμενη εξειδικευμένη εμπειρία υποδεικνύουν ως βέλτιστη την επιλογή συστήματος μελέτης  – κατασκευής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4412/2016.
 10. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Παρεμβάσεις με Στόχο την Βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα», που είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 1.2 «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης:

 

Τίτλος Πράξης:            «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Προϋπολογισμός:      

Υποέργα Άξονα 1: € 6.900.000,00 (€5.564.516,13 + € 1.335.483,87 ΦΠΑ 24%)
Συνοδό Υποέργο Άξονα 1: € 6.944.000,00 (€ 5.600.000,00 + € 1.344.000,00 ΦΠΑ 24%)
Συνοδό Υποέργο Άξονα 1: € 340.388,56 (€ 274.506,90 + € 65.881,56 ΦΠΑ 24%)
Υποέργα Άξονα 2: € 4.500.000,00 (€ 3.629.032,26 + € 870.967,74 ΦΠΑ 24%)
Υποέργα Άξονα 3: € 1.418.162,41 (€ 1.143.679,36 + € 274.483,05 ΦΠΑ 24%)
Υποέργα Άξονα 6: € 800.000,00 (€ 645.161,29 + € 154.838,71 ΦΠΑ 24%)
Υποέργα Άξονα 7: € 58.665.841,28 (€ 47.311.162,32 + € 11.354.678,96 ΦΠΑ 24%)
Συνολική Δαπάνη: € 100.470.943,21 (€ 81.024.954,20 + € 19.445.989,01 ΦΠΑ 24%)

 

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από επτά -7- υποέργα που αναπτύσσονται στους ακόλουθες άξονες του Προγράμματος και συγκεκριμένα:

 

Άξονας 1: Αναπλάσεις εμβληματικού χαρακτήρα

1ο Υποέργο: «Αναπλάσεις αστικού περιβάλλοντος και αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 6.900.000,00€ (5.564.516,13€+1.335.483,87€ ΦΠΑ). Πρόκειται για Κύριο Υποέργο το οποίο περιλαμβάνει εργασίες αναπλάσεων εμβληματικού χαρακτήρα εντός του αστικού ιστού της πόλεως του Κιάτου.

Συγκεκριμένα προβλέπονται αναπλάσεις της εισόδου της πόλεως και πεζοδρομίων, αναβάθμιση παιδικών χαρών, διαμόρφωσης πίστας “Skate Park/BMX” καθώς και επεμβάσεις για την επανάχρηση και αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων, ευρισκομένων στον αστικό ιστό της πόλεως του Κιάτου.

ΣΥΝΟΔΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΕΡΓΑ ΑΞΟΝΑ 1:

2ο Υποέργο: «Μελέτη και Κατασκευή Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 6.944.000,00€ (5.600.000,00€+1.344.000,00€ ΦΠΑ). Πρόκειται για συνοδό συμπληρωματικό Υποέργο της ευρύτερης πρότασης, το οποίο αφορά σε υλοποίηση Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου με την μέθοδο της μελέτης-κατασκευής. Το κλειστό Γυμναστήριο εμβαδού 2.123m2 με χωρητικότητα  482 θεατών, θα κατασκευασθεί  σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α και θα διαθέτει  αγωνιστικό  χώρο για την διενέργεια αγώνων basketball – volleyball-handball , αίθουσα γυμναστηρίου καθώς και τους απαραίτητους   βοηθητικούς  χώρους (αποδυτήρια, ιατρείο, γραφείο διοίκησης, αίθουσα τύπου, κυλικείο, αποθήκες και Η/Μ εγκαταστάσεων). 

 

3ο Υποέργο: «Εγκατάσταση Συστημάτων Αποκομιδής, Διαλογής στην Πηγή και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων στον Δήμο Σικυωνίων», προϋπολογισμού 340.388,56€ (274.506,90€+65.881,66€ ΦΠΑ). Πρόκειται για συνοδό συμπληρωματικό Υποέργο της ευρύτερης πρότασης, το οποίο αφορά σε προμήθεια η οποία αφορά σε Προμήθεια  εξοπλισμού για την εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και δη καφέ  κάδων (εξωτερικοί και οικιακοί), κομποστοποιήσιμων σάκων καθώς και εξοπλισμού τεσσάρων  γωνιών-θέσεων για την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

 

Άξονας 2: Αναβάθμιση ή/και επανάχρηση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος

4ο Υποέργο: «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 4.500.000,00€ (3.629.032,26+870.967,74€ ΦΠΑ). Πρόκειται για Κύριο Υποέργο που περιλαμβάνει εργασίες αναβάθμισης σε αισθητικό, λειτουργικό και ενεργειακό επίπεδο σε σχολικές μονάδες του Δήμου.

 

Άξονας 3: Αναπλάσεις περιοχών υδάτινων διαδρομών και δημιουργία πλέγματος  πρασίνου

5ο Υποέργο: «Μελέτες για τη Σύνταξη Φακέλου Οριοθέτησης Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 1.418.162,41(1.143.679,36€+274.483,05€ ΦΠΑ). Πρόκειται για Κύριο Υποέργο που περιλαμβάνει την εκπόνηση των αναγκαίων τοπογραφικών, υδρολογικών και υδραυλικών  μελετών για τη σύνταξη Φακέλου Οριοθέτησης των ρεμάτων Σελίανδρου, Κύριλλου και Ελισσώνα, που επηρεάζουν την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης του Κιάτου και των οικισμών Κάτω Διμηνιού, Μούλκι κλπ.  του Δήμου Σικυωνίων.

 

Άξονας 6: Ανάπτυξη αστικού πρασίνου

6ο Υποέργο: «Ανάπλαση και Διαμόρφωση Πράσινων Σχολικών Αυλών Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 800.000,00€ (645.161,29+154.838,71€ ΦΠΑ). Πρόκειται για Κύριο Υποέργο που περιλαμβάνει εργασίες επισκευής, συντήρησης και διαμόρφωσης  πράσινων αύλειων χώρων σχολικών μονάδων της Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.

 

Άξονας 7: «Έξυπνα» συστήματα και εφαρμογές

7ο Υποέργο: «Μελέτη και Κατασκευή Υποδομών Συλλογής και Επανάχρησης Υδάτων Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 58.665.841,28(47.311.162,32€ + 11.354.678,96€ ΦΠΑ). Πρόκειται για Κύριο Υποέργο, το οποίο αφορά σε κατασκευή ρυθμιστικών φραγμάτων στον Κύριλλο ποταμό, στον Ελισσώνα ποταμό και στην Κοινότητα Καστανιάς, με την μέθοδο της μελέτης-κατασκευής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :

 

 1. περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με Στόχο την Βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» και υποβολής πρότασης του Δήμου με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 470.943,21, στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, που χρηματοδοτείται από το εν λόγω στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 2. περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου Σικυωνίων, Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου με την υποβολή και υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με Στόχο την Βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» που είναι ενταγμένο στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον Άξονα Προτεραιότητας 1.2 «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 189 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει σήμερα,
 • την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με Στόχο την Βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» και Υποβάλει πρόταση του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 100.470.943,21€ στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, που χρηματοδοτείται από το εν λόγω στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

 

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο  κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου με την υποβολή και υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με Στόχο την Βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» που είναι ενταγμένο στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον Άξονα Προτεραιότητας 1.2 «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 102/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.4.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email