102/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  14ης/30-06-2022  Έ Κ Τ Α Κ Τ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ. Απόφασης: 102/2022

Περίληψη: Έγκριση της υπ’ αριθ. 228/2022  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η  του μηνός Ιουνίου   έτους 2022 ημέρα Πέμπτη

και ώρα 12:00 π.μ.  συνήλθε σε  Έ κ τ α κ τ η    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   λόγω καταληκτικών ημερομηνιών  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 9727/30-06-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  δήλωσε παρόν .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  –27- μελών, βρέθηκαν παρόντα  –26 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Φιακάς Παναγιώτης  14.Aλεξόπουλος Βασίλειος 15. Λέγγας Μάρκος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19.Συριάνος Κων/νος                           20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21.  Κατσιμπούλας Αντώνιος

 

12. Γαλάνης Βασίλειος 23. Νανοπουλος Βασιλειος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης 
25. Παπαβασιλείου Νικόλαος  26.Χουσελάς  Ευάγγελος    
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1.- Παγεωργίου Δημήτριος    
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
35. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)    

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο  τακτικός  υπάλληλος κ. Λαλιώτης Νικ. Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  2ο    ημερήσιας διάταξης

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, ενημέρωσε το Συμβούλιο για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του 2ου θέματος αυτής με τίτλο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 228/2022  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής»,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α.  Tην υπ’ αριθ. 228/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με (ΑΔΑ: 9Τ0ΘΩ1Θ-ΠΩΖ) που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

17η/27 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

228/2022

  11ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 27η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9303/23.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 • Το από 24/6/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που εισηγείται στη Εκτελεστική Επιτροπή την τροποποίηση του Τεχ. προγράμματος & π/υ του Δήμου, τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.
 • Την 3/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • τα (3) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα οποία εισηγείται την τροποποίηση του π/υ του Δήμου, τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 41679/23-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΙ546ΜΤΛ6-1Δ6) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις», που επιχορηγήθηκε ο Δήμος μας με το ποσό των 169.745,61€ από το Λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία.
 • την 3/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,
 • το από (α) 22/6/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • το από (β) 24/6/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • το από (γ) 22/6/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου

Α. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2022, ως κάτωθι:

1.

-Κατάργηση- έργου

 

 «Ανακατασκευή γέφυρας στη θέση -Πλάκα- της Κοινότητας Μεσινού ΔΕ Φενεού»

 

1.740.000,00€

 

2.

-ΝΕΟ- έργο

«Ανακατασκευή γέφυρας στη θέση -Πλάκα- της Κοινότητας Μεσινού ΔΕ Φενεού»  1.200.000,00

 

Β. Αποδέχεται το ποσό των 169.745,61€ που επιχορηγήθηκε ο Δήμος Σικυωνίων δυνάμει της 41679/23-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΙ546ΜΤΛ6-1Δ6) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» από το Λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία.

Γ. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

(α) Από Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 110.021,87  – 4.345,13 – 1.588,50 – 15.711,27 – 7.954,67 – 2.877,00 – 2.480,00 – 28.782,46 – 3.111,05 – 8.043,88 – 8.040,00)  27.087,91€  μειώνουμε κατά  1.000,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 26.087,91€ (27.087,91–1.000,00) και το μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα: (α1) Στον Κ.Α. 02.10.7135.008 με τίτλο  «Προμήθεια και τοποθέτηση μέσων σκίασης (Ρόλερ)»  δημιουργώντας   νέα πίστωση ποσού 1.000,00€  προερχόμενο από ιδίους πόρους.
(β) εγγράφει ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.1219.012 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» το ποσό των 169.745,61€  και την μεταφορά του δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

(β1) Στον Κ.Α.  02.00.6492.002  με   τίτλο  «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών»,  πίστωση ποσού  154.913,43 €  προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών,  για αποπληρωμή  υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα  πίστωση του ποσού των 30.000,00€ (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο ποσό των 184.913,43€.
(β2) Στον Κ.Α.  02.00.6823  με   τίτλο  «Τόκοι υπερημερίας χρήσης»  πίστωση ποσού  14.832,18€  προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών,  για αποπληρωμή  υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα  πίστωση του ποσού των 20.000,00€(προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο ποσό των 34.832,18€ .-
(γ) Από Κ.Α. 02.64.7326.005 με τίτλο «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού» ποσού  1.740.000,00€  προερχόμενο από Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 571) με ποσό 1.200.000,00€ , β)  ΣΑΤΑ  2011  με ποσό 769,49€ ,   γ)   ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} με ποσό 2.154,81€ , δ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με ποσό των 10.131,38€  ε)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με ποσό 59.642,50€ στ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με ποσό 69.319,17€ ζ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με ποσό 228.849,26€ και  η)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με ποσό 169.133,39€,

μειώνουμε κατά 1.200.000,00€  προερχόμενο από

Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 571), διαμορφώνοντας  αυτή  στο ποσό  των 540.000,00€  προερχόμενο  από α)  ΣΑΤΑ  2011  με ποσό 769,49€ ,   β)   ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} με ποσό 2.154,81€ , γ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με ποσό των 10.131,38€  δ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με ποσό 59.642,50€ ε)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με ποσό 69.319,17€ στ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με ποσό 228.849,26€ και  ζ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με ποσό 169.133,39€ και μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

(γ1) Στον Κ.Α. 02.64.7326.007 με τίτλο «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} ποσό  1.200.000,00€  προερχόμενο από  Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 571), δημιουργώντας νέα πίστωση.

 

 

 

Για το υπόλοιπο ποσό των 540.000,00€ (1.740.000,00– 540.000,00) το οποίο προέρχεται από α)  ΣΑΤΑ  2011  με ποσό 769,49€ ,   β)   ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} με ποσό 2.154,81€ , γ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με ποσό των 10.131,38€  δ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με ποσό 59.642,50€ ε)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με ποσό 69.319,17€ στ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με ποσό 228.849,26€ και ζ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με ποσό 169.133,39€ ,                        με νεώτερη εισήγησή της η Οικονομική Υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης με τον κ. Δήμαρχο θα εισηγηθεί την διάθεσή του σε άλλους Κωδικούς Εξόδων αναλόγως τις ανάγκες του Δήμου για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2022.

 

Γ.  Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 228/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.6.2022

ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Με βάση τα Παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • την αριθ. αριθ. 228/2022 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής  και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του και  πρακτικά που τηρήθηκαν.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

 

Α.   Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το 2ο θέμα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει, την Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα  με  την αριθ. 228/2022    με   ΑΔΑ:  9Τ0ΘΩ1Θ-ΠΩΖ  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων,  όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό   της παρούσας,  επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της .

 

Γ.     Κ ο ι ν ο π  ο ι ε ί ,  την παρούσα  απόφαση στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 102/2022

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email