102/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 7ης/21.03.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 102/2017

Περίληψη : Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3535/17.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Σπανός Κωνσταντίνος
     
       
       
      16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18.Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Λαλιώτης Γεώργιος   20.Ραυτόπουλος Γεώργιος
21. Γεώργας Χρήστος      
Απόντα
1. Μπούρης Ευάγγελος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 4. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ρουμπέκας Γ. κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 30ο

       Στο 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ», της αριθ. 6/2015 μελέτης της Τ.Υ, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 14/03/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ.Ε. –Η/Μ ΕΡΓΩΝ &   ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Κιάτο 14/03/2017

Πληροφορίες: Κων/να Φίλη, Νικόλαος Στούκας

                          

ΠΡΟΣ: Δ.Σ.

                                                                               

ΘΕΜΑ: Εισήγηση περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ»

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη: 06/2015 της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 71.486,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Πηγή χρηματοδότησης:ΣΑΤΑ 2014, 2015 & 2016

Ανάθεση: Πρόχειρος Διαγωνισμός, (305/2015 Απόφαση Ο.Ε.)    

Ανάδοχος: ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ      

Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ.:   21772/2015

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: Έως 10-06-2016

Ποσό συμφωνητικού: 46.043,52 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Επιβλέποντες έργου: Κων/να Φίλη, Νικόλαος Στούκας,

2) Την αριθ. 8345/08-06-2016 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του Σάββα Γεωργ. Καπελλάκου, αναδόχου του έργου του θέματος λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 1ου Λογαριασμού,

3) Την αριθ. 3291/14-03-2017 Αίτηση του αναδόχου για επανέναρξη των εργασιών και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος έως 14-05-2017και

4) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ» σύμφωνα με την 06/2015 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, έως 14-05-2017, ως αιτείται και ο ανάδοχος του έργου και προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωσή του οι οποίες καθυστέρησαν λόγω αλλαγής χρηματοδότησης του έργου.

Οι Επιβλέποντες

Κων/να Φίλη

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Νικόλαος Στούκας

Ηλ. Μηχανικός ΤΕ4

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμημ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιων

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

Στη συνέχεια με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία
 • την από 14-3-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
 • την αριθ. 6/2015 μελέτη της Τ.Υ.
 • την με αριθ. πρωτ. 3291/14-3-2017 αίτηση του αναδόχου     – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ», της αριθ. 6/2015 μελέτης,

με αναθεώρηση τιμών, έως 14-5-2017, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 102/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Μαρτίου 2017

OΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email