101/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

12η/10.04.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   10ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

101/2023

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 78 ορισμού δικηγόρου για -γνωμοδότηση-

μετά την 303/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Μ. Δευτέρα 10η Απριλίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6580/6.4.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Μυττάς Ι. -Ζάρκος Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 78/2023 απόφαση Δημάρχου την 61/2023 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για γνωμοδότηση περί των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων επί της 52703/23-1-2023 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, στη ΔΕΥΑ Κορίνθου, για ανόρυξη εφεδρικής γεώτρησης υδρευτικής χρήσης νερού, στη θέση «Καλιάνοι» της ΤΚ Καλιάνων της ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων ΠΕ Κορινθίας».

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
  • την 303/2022 (68ΔΠΩ1Θ-ΟΚΖ) απόφαση ΟΕ
  • την 78/4674/15-3-23 (9ΞΝΙΩ1Θ-ΗΘΣ) απόφαση Δημάρχου,
  • την 267/6252/4-4-2023 ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Εγκρίνει ως έχει την 78/2023 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού της δικηγόρου Ραυτοπούλου Κωνσταντίνας για την παροχή γνωμοδότησης περί του καταβλητέου ποσού από το Δήμο Σικυωνίων προς τον ΓΚΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟ του Κων/νου και της Φωτεινής, μετά την 303/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 31/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων) αναφορικά με την 116/ΑΠ116/21-11-2019 αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου του ως άνω αιτούντα, κατά του Δήμου Σικυωνίων.

Για τα ανωτέρω απαιτούνται (1,5) ώρες εργασίας, με την δαπάνη για την αμοιβή δικηγόρου να ανέρχεται στο ποσό των 148,80€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                         Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.04.2023

Ο πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email