101/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10/13.05.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

   
 Αρ. Απόφασης

101/2020

  Θέμα: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός καινούριου ημιφορτηγού οχήματος τύπου PICKUP 4×4 διπλής καμπίνας».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 13η Μαΐου 2020 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3504/08.05.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού   Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

Συμμετέχοντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι.
4. Μυττάς Ιωάννης 5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Λέγγας Μάρκος 7. Ρουμπέκας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

δ’ θέμα

προ ημερήσιας διάταξης

«Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια ενός καινούριου

ημιφορτηγού οχήματος τύπου PICKUP 4×4 διπλής καμπίνας».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα τρία (3) πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής το εισηγητικό μέρος των οποίων ακολουθεί:

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/04/2020

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των ανωτέρω συμμετεχόντων και προχώρησε στην καταγραφή και μονογραφή των εγγράφων, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

    1 2 3 4 5 6 7 8  
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΤΕΥΔ Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ – Επιμελητηρίου Εκπροσώπηση Ειδικό Έντυπο Παραρτήματος Α’ Τεχνικά Φυλλάδια και Προσπέκτους Δήλωση εγγυήσεων Πιστοποιητικά ISO κ.λ.π. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Παύλος Χαράλαμπος – Νικόλαος ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
2 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 

Για τον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών των ανωτέρω συμμετεχόντων, εστάλησαν τα έγγραφα με αριθ. 3247/29-04-2020 προς Τ.Π. & Δ. Αθηνών και αριθ. 3248/29-04-2020 προς Τράπεζα ALPHA BANK.

Στο σημείο αυτό και εν αναμονή του ελέγχου εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των ανωτέρω συμμετεχόντων, η συνεδρίαση διακόπτεται.

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/05/2020

Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)» της διακήρυξης:

Τεχνική Προσφορά  του κ. Παύλου Χαραλάμπου – Νικολάου

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ (100 – 120 ΒΑΘΜΟΥΣ) ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
1 Κινητήρας, ισχύς, ροπή, κατανάλωση, κατάταξη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 30 100 3000 ΠΛΗΡΕΣ
2 Αμάξωμα, καρότσα, σύστημα πέδησης, σύστημα ανάρτησης, σύστημα διεύθυνσης, κιβώτιο ταχυτήτων-διαφορικό, τροχοί-ελαστικά 30 90 2700 δεν περιλαμβάνεται το σύστημα συρόμενου καλύμματος με ρολό της καρότσας
3 Εξοπλισμός, ασφάλεια, θάλαμος οδήγησης, βαφή 20 100 2000 ΠΛΗΡΕΣ
4 Εγγυήσεις 10 100 1000 ΠΛΗΡΕΣ
5 Χρόνος παράδοσης οχήματος,

Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών

Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου

Χρόνος αποκατάστασης

5 100 500 ΠΛΗΡΕΣ
6 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια 5 100 500 ΠΛΗΡΕΣ
  Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων 100   9700  
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 9700  

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και με το άρθρο 15 της Διακήρυξης η συνολική βαθμολογία U της Τεχνικής Προσφοράς του κ. Παύλου Χαραλάμπου – Νικολάου είναι: U= 9700.

Το κριτήριο με α/α:2 βαθμολογείται με 90 λόγω του γεγονότος ότι στην προσφορά του κ. Παύλου Χαραλάμπου – Νικολάου δεν περιλαμβάνεται το σύστημα συρόμενου καλύμματος με ρολό της καρότσας όπως απαιτούνταν από την παράγραφο 13 του άρθρου Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α: «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)» της διακήρυξης. Κατά συνέπεια επειδή δεν καλύπτει τις ζητούμενες προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 15.2.δ, απορρίπτεται.

 

Τεχνική Προσφορά της «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κ (100 – 120 ΒΑΘΜΟΥΣ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
1 Κινητήρας, ισχύς, ροπή, κατανάλωση, κατάταξη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 30 100 3000 ΠΛΗΡΕΣ
2 Αμάξωμα, καρότσα, σύστημα πέδησης, σύστημα ανάρτησης, σύστημα διεύθυνσης, κιβώτιο ταχυτήτων-διαφορικό, τροχοί-ελαστικά 30 100 3000 ΠΛΗΡΕΣ
3 Εξοπλισμός, ασφάλεια, θάλαμος οδήγησης, βαφή 20 110 2200 Εγγύηση 12 ετών για προστασία από σκουριά
4 Εγγυήσεις 10 100 1000 ΠΛΗΡΕΣ
5 Χρόνος παράδοσης οχήματος,

Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών

Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου

Χρόνος αποκατάστασης

5 105 525 Εκατόν πενήντα ημέρες (150) χρόνος παράδοσης
6 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια 5 100 500 ΠΛΗΡΕΣ
  Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων 100   10225  
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 10225  

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και με το άρθρο 15 της Διακήρυξης διαπιστώνεται η πληρότητα της προσφοράς της εταιρείας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και η συνολική βαθμολογία U της Τεχνικής Προσφοράς της είναι: U= 10225. Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των ανωτέρω Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων,  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 1. την απόρριψη της προσφοράς του κ. Παύλου Χαραλάμπου – Νικολάου λόγω του γεγονότος ότι σε αυτή δεν περιλαμβάνεται το σύστημα συρόμενου καλύμματος με ρολό της καρότσας όπως απαιτούνταν από τις προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της διακήρυξης,
 2. την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.».

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» θα γίνει σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής στις 13-05-2020 και ώρα 9:30π.μ..

 

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/05/2020

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του (υπό)φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.».

Ο (υπό)φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς της «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» ήταν σφραγισμένος και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις όπως ορίζεται στην διακήρυξη και η προσφερόμενη τιμή για την εν λόγω προμήθεια είναι 34.900,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 43.276,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Σύμφωνα με το άρθρο 15.2.ε της Διακήρυξης η τιμή Λ της εταιρείας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Λ = Συγκριτική τιμή προσφοράς
Συνολική βαθμολογία Τεχνικής προσφοράς (U)

όπου U= 10225 και Συγκριτική τιμή προσφοράς=34.900,00, ήτοι:

Λ = 34.900,00 => Λ= 3,41
10225

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και διαπίστωσε την αρτιότητά της, ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ότι η Οικονομική Προσφορά της εταιρείας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο καθώς δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη και  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ενός καινούριου ημιφορτηγού οχήματος τύπου PICKUP 4Χ4 διπλής καμπίνας», την εταιρεία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, στις οδούς Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, Τ.Κ. 11855, με Α.Φ.Μ. 094010226, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2105538629/2105538624 φαξ: 2105538644, έναντι ποσού 34.900,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 43.276,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την 329/2019 (ΩΒΖΧΩ1Θ-ΩΗΡ) απόφαση ΔΣ περί Αποδοχή της με Α.Π.: 83385/22.11.2019(ΩΠΖ346ΜΤΛ6-ΚΟ0) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί Τροποποίησης της αριθμ. πρωτ. 4832/4-22015 (ΩΛ9ΧΝ-ΩΩΠ) προγενέστερης απόφασης, σχετικά με την επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων, με συνολικό ποσό 500.000,00€.
 • την 253/2019 (ΩΓ4ΕΩ1Θ-Ο7Ξ) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Π/Υ για την εγγραφή της σχετικής πίστωσης
 • την 374/2019 (6ΡΡΠΩ1Θ-ΥΧΜ) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης της ανωτέρω,
 • την 3139/2020 (Ω6ΠΕΟΡ1Φ-ΦΛΩ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 364/2019 (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) απόφαση ΔΣ «Τεχνικό Πρόγραμμα»
 • την 376/2019 (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
 • Την υπ’ αριθμ. 2/2020 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 000,00€ με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση της προμήθειας.
 • Το από ΔΥ/27.02.2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ:20REQ006351073 2020-02-27.
 • Την υπ’ αριθμ. 128/1907/27.02.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ΑΔΑ:ΨΦΔΧΩ1Θ & ΑΔΑΜ:20REQ006356038 2020-02-27.
 • Το γεγονός πως στον ΚΑ 02.20.7135.004 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει αδιάθετη πίστωση ποσού 000,00€ με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού» προερχόμενη από Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019 .
 • Την 26755/25.02.2020 (6ΔΜΕΟΡ1Φ-ΣΤΑ) απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίνει την αγορά από το ελεύθερο εμπόριο ενός καινούριου ημιφορτηγού οχήματος τύπου PICKUP 4×4 διπλής καμπίνας συνολικού π/υ 47.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 • Την 77/2020 (6ΚΧΧΩ1Θ-Γ57) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης
 • την 3012/15-04-2020 (20PROC006577811 2020-04-15) διακήρυξη
 • την 3013/15-04-2020 (ΩΜ5ΣΩ1Θ-ΔΞ6) περίληψη διακήρυξης
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης.
 • τα ανωτέρω πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής,
 • την Αριθ. Πρωτ.: 3220/27-04-2020 κατατεθείσα προσφορά του κ. Παύλου Χαραλάμπου – Νικολάου.
 • την Αριθ. Πρωτ.: 3245/29-04-2020 κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

 

Β. Εγκρίνει τα από 1ο/29.04.2020, 2ο/12.05.2020 & 3ο/13.05.2020 & πρακτικά ως έχουν συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως, δυνάμει της 297/2019 (6ΤΧΕΩ1Θ-ΙΙΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 

Γ. Απορρίπτει την προσφορά του «Παύλου Χαραλάμπου – Νικολάου» για τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής.

 

Δ. Αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής.

 

Ε. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούριου ημιφορτηγού οχήματος τύπου PICKUP 4×4 διπλής καμπίνας» την εταιρεία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, στις οδούς Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, Τ.Κ. 11855, με Α.Φ.Μ. 094010226, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2105538629/2105538624 φαξ: 2105538644, έναντι ποσού 34.900,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 43.276,00€  και σύμφωνα με την προσφορά της.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.05.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email