101/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

8/13.05.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 101/2019 Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος την Παρασκευή 8/11/2019 κατά τη συζήτηση της αρ. 25/2019 αγωγής του ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κων/νου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 13η Μαΐου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5581/09.05.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Σπανός Κων/νος
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
3.     Μυττάς Ιωάννης
4.     Μπουζιάνη Βασιλική
5.     Ζάρκος Δημήτριος
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος την Παρασκευή 8/11/2019 κατά τη συζήτηση της αρ. 25/2019 αγωγής του ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κων/νου», o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την ανωτέρω αγωγή δυνάμει της οποίας, ο ενάγων μεταξύ άλλων ζητά να του καταβληθεί νομιμοτόκως το ποσό των 13.981,00€ .Ακολούθως ο πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό της δικηγόρου Σουζάνας Λένη.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 25/2019 κατατεθείσα αγωγή,
  • την πρόταση του προέδρου,
  • την 315/5679/13.05.2019 (6ΚΛΦΩ1Θ-0ΗΗ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

 

Α. Ορίζει τη δικηγόρο Σουζάνα Λένη  προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος την Παρασκευή 08/11/2019 και ώρα 9:00’ πμ κατά τη συζήτηση αγωγής της 25/2019 αγωγής του ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κωνσταντίνου, κατά την ορισθησομένη δικάσιμο.  Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης των ορισθησομένων δικασίμων.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 184,76€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.05.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email