100/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

9η/8 . 4. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

100/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Απριλίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4671/4.4.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Σωτηρόπουλος Ι.        
απόντες:   -Δομετίου Β.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας  “Εγκατάσταση Συστημάτων Αποκομιδής, Δράσεις Διαλογής Στην Πηγή και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων στον Δήμο Σικυωνίων” όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την αρ. πρωτ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131/28.02.2022 (665Ψ4653Π8-ΡΣΝ) πρόσκληση με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Συγκροτεί 3/μελή Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας  «Εγκατάσταση Συστημάτων Αποκομιδής, Δράσεις Διαλογής Στην Πηγή και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων στον Δήμο Σικυωνίων» αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Σικυωνίων:

Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών
1. Τσιοκάρας Ιωάννης ΤΕ4 Ηλεκ. Μηχανικών
2. Χήτα Αμαλία ΔΕ38 προσωπικού Η/Υ
3. Στούκας Νικόλαος ΤΕ4 Ηλεκ. Μηχανικών

Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει να προσκομίσει Πρακτικό, συνοδευόμενο με όλα όσα προβλέπονται στην σχετική πρόσκληση με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.4.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email