100/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 12ης/8.6.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης)συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   100/2022

Περίληψη: Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού  Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 Δήμου Σικυωνίων .

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η  του μηνός Ιουνίου έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 8244/3-6-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3 Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Τσιόγκας Νικόλαος                         10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Νανοπουλος Βασιλειος

 

2. Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

3. Σώκος Δημήτριος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Aλεξόπουλος Βασίλειος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7. Φιακάς Παναγιώτης 
8.  Λέγγας Μάρκος      
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
8. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)      
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

12ο Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 12ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού  Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 Δήμου Σικυωνίων»ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

 1. Την αριθ. 2/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα : Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 η οποίο έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 02/2022

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13-5-2022 πρακτικό  τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

 

Θέμα:. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 .

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 13 Μαΐου  2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 6589/10-5-2022  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα  μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, και αναλυτικά:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)

2.        Θελερίτης Γεώργιος

3.       Κουτρέτσης Σπυρίδων

4.       Τσολάκος Γεώργιος

5.       Σώκος Δημήτριος

6.       Δομετίου Βασίλειος

7.       Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

9.    Μπουζιάνη   Τσαντίλα Βασιλική

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος     κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022 έθεσε υπόψη των μελών, την από                  11-5-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Κιάτο   11-5-2022

 

ΠΡΟΣ:

1.       Την Εκτελεστική Επιτροπή

2.       Tην Οικονομική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2022, ως ακολούθως:

Δημιουργία νέου έργου με  τίτλο: «Επισκευή σχολείου Κοινότητας Λαύκας» προϋπολογισμού 19.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)  (αριθ. μελ. 7/2022).

Η εκτέλεση του έργου κρίνεται άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου να επισκευαστεί η στέγη του Δημοτικού σχολείου της Κοινότητας Λαύκας επειδή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

 

Ο  Διευθυντής ΤΥ & Πολ/μίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Συν/να: Προϋπ/σμός  έργου

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Εγκρίνει την παρακάτω τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους ως ακολούθως:

Δημιουργία νέου έργου με  τίτλο: «Επισκευή σχολείου Κοινότητας Λαύκας» προϋπολογισμού 19.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)  (αριθ. μελ. 7/2022).

Η εκτέλεση του έργου κρίνεται άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου να επισκευαστεί η στέγη του Δημοτικού σχολείου της Κοινότητας Λαύκας επειδή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

 

 1. Κοινοποιεί, την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του  ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κιάτο 16-5-2022

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 
 1. 2. Την με αριθ. πρωτ. 7702/26-5-2022 εισήγηση του Τμήματος Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού η οποία έχει ως ακολούθως :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                   Κιάτο 25 Μαΐου 2022

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                     

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                                                 

Παιδείας & Πολιτισμού                                                                                       ΠΡΟΣ

 1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Οικονομική Επιτροπή Δήμου
 3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Τμ. Δημοτικής Κατάστασης

 

 

                                                                                           ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη διάθεση θέσεων και τον καθορισμό του αριθμού των απασχολούμενων μαθητευόμενων του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο του μεταλυκειακού έτους- τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Σχετ.:     1. Το από 25/5/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του 1ου ΕΠΑΛ Κιάτου

 1. Οι διατάξεις του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τΑ/21-12-2022) «Εθνικό Σύστημα

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην

ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη

θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της

Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας

και άλλες διατάξεις».

 1. Η αριθμ. πρωτ. Φ87/39467/Κ3/6-4-2022 πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων

 1. Ο Συνοπτικός Οδηγός για την υποβολή θέσεων μαθητείας

 

Σύμφωνα με το παραπάνω (1) και (3) σχετικά, κατά την περίοδο 2022-2023, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα εφαρμόσει Πρόγραμμα Μαθητείας για τους μαθητευόμενους του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και παράλληλα «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», το οποίο αναλαμβάνει να παράσχει ο εργοδότης στον μαθητευόμενο. Η μαθητεία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος και των ημερών παρουσίας στον εργασιακό χώρο, όπως αυτά περιγράφονται στον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας (4 σχετ.), συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος.

 

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στοχεύει μεταξύ άλλων στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και στη διευκόλυνση των αποφοίτων να ενταχθούν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Με το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., τo Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων στηρίζει την αναβάθμιση των προσόντων των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω μιας μαθησιακής διαδρομής που αξιοποιεί τις υπάρχουσες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και συμβάλλει στην ομαλή ένταξη των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Ειδικότερα, κατά το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν να παράσχουν στον μαθητευόμενο μάθηση στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί, μετά από εξετάσεις, σε πιστοποίηση των γνώσεων και ειδικοτήτων σε

συγκεκριμένη ειδικότητα. Οι μαθητευόμενοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και επιπλέον εφόδια στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει ενώ συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου.

 

 

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 95% επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του

«Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο». Η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης αναφέρεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Επιδότησης Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας και περιλαμβάνει μόνο το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας ή απουσίας όπως αυτές  ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη μαθητείας. Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν επιβαρύνεται με την καταβολή δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2335/1995 και την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν.4763/2020 , όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α.

 

Προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2022-2023, οι φορείς του Δημόσιου Τομέα οφείλουν να προβούν στις κάτωθι απαραίτητες ενέργειες:

 1. Να ορίσουν αρμόδιο υπάλληλο για την καταχώριση της απόφασης στο Πληροφοριακό Σύστημα με ταυτοποίηση στοιχείων
 2. Να συνδεθούν στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας στον σύνδεσμο: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/
 3. Να καταχωρίσουν τον ΑΔΑ της απόφασης του Δ.Σ του φορέα ή Απόφαση του ανώτατου μονοπρόσωπου ή συλλογικού οργάνου διοίκησης του φορέα.
 4. Να καταχωρίσουν τους ΑΔΑ των οικονομικών εγγράφων που απαιτούνται για τη συμμετοχή του Δημόσιου τομέα στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας.
 5. Να καταχωρίσουν τον αριθμό των θέσεων μαθητείας που προσφέρουν ανά ειδικότητα.

 

Σύμφωνα με ενημέρωση από το 1ου ΕΠΑ.Λ., οι προτεινόμενες ειδικότητες είναι:

 1. Τεχνικός Οχημάτων
 2. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 3. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 4. Βοηθός Νοσηλευτή
 5. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 6. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Κατόπιν των παραπάνω ο Δήμος μας καλείται για τη λήψη απόφασης με την οποία:

 1. θα εγκρίνεται η ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας του σχολικού έτους 2022-2023
 2. θα καθορίζεται ο αριθμός των μαθητευόμενων και οι ειδικότητές τους
 3. θα εγκρίνεται η σχετική δαπάνη με βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης και απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ για το έτος 2022 καθώς και απόφαση προέγκρισης πίστωσης με ΑΔΑ για το έτος 2023.
 4. θα ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος για την καταχώριση της απόφασης στο Πληροφοριακό Σύστημα

 

Η Αν. Προϊσταμένη Τμ. Κοιν.                                                                   Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Προστ, Παιδείας & Πολιτισμού,                                                                 Διοικητικών Υπηρεσιών

Γεωργία Γκαβάγια                                                                                       Θεόδωρος Ασημακόπουλος

ΠΕ1 Διοικητικού                                                                                                   ΠΕ1 Διοικητικού                                             

 

 1. 3. Την από 1-6-2022 Εισήγηση του Γραφείου Μισθοδοσίας η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κιάτο 01 Ιουνίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                          Αριθμ. Πρωτ  ΔΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ       

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Το τμήμα Λογιστηρίου

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Σχετικό : α) Η αρ. πρωτ. ΦΒ7/39467/Κ3 στις 06-04-2022 πρόσκληση για διάθεση

θέσεων Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

β) Το Υπηρεσιακό Σημείωμα στις 25-05-2022 του Τμήματος Κοιν.

Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

γ) Την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Γεώργιου Τσολάκου για 5

μαθητευόμενους μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, που αφορούν το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο της μαθητείας ΕΠΑ.Λ., για :

 • Δύο (2) Τεχνικούς Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 • Ένα (1) Βοηθό Νοσηλευτή
 • Δύο (2) Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής

απαιτείτε τροποποίηση προϋπολογισμού για το έτος 2022 όπως παρακάτω :

 

                                           Πίστωση για το έτος 2022

 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 • Βασικός μισθός 513,00€       

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 • Υπερ ΕΦΚΑ 37,06%                                598,05€

                                              

                                                  Για το έτος 2023  

Για την καταβολή της ανωτέρω δαπάνης για το έτος 2023, απαιτείται εγγραφή ποσού στον προϋπολογισμό του δήμου όπως παρακάτω :                  

 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 • Βασικός μισθός                  572,10€       

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 • Υπερ ΕΦΚΑ 37,06% +100,00€                081,09€

 

Ο εκκ. αποδοχών

Βασ. Χ. Κουτσουμπός

 

 

 1. Την αριθ. 191/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ορθή επανάληψη

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/1 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 

 
αρ. απόφασης

 

191/2022

  19ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.   

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7834/27.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών το από 20/05/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021  απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 2/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,
 • το από 20/5/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • Την από  01/06/2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου

Α. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2022, ως κάτωθι:

1.  -μείωση ποσού-  «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» από  272.571,40€

μειώνεται κατά 19.000,00€

και διαμορφώνεται σε 253.571,40€

2.  -ΝΕΟ έργο-  «Επισκευή Σχολείου Κοινότητας ΛΑΥΚΑΣ» 19.000,00€

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

1. Από ΚΑ 02.70.7331.004 «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» ποσού  272.571,40€  προερχόμενο από -ΣΑΤΑ 2013 ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ-                   0,57€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2017-            607,38€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2018-  34.087,23€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2019-  45.569,57€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2020-  64.802,65€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2021 – 63.704,30€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2022 – 63.800,00€

μειώνουμε κατά 19.000,00€  προερχόμενο από

-ΣΑΤΑ 2013 ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ-                   0,57€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2017-           607,38€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2018-  18.392,05€

διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 253.571,40€ και το μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

1.1   Στον ΚΑ 02.70.7331.007 «Επισκευή Σχολείου Κοινότητας ΛΑΥΚΑΣ»  ποσό  19.000,00€  προερχόμενο από

-ΣΑΤΑ 2013 ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ-                   0,57€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2017-           607,38€

-ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2018-  18.392,05€

δημιουργώντας νέα πίστωση.

Γ.  Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 110.021,87  – 4.345,13 – 1.588,50 – 15.711,27 – 7.954,67 – 2.877,00 – 2.480,00 – 28.782,46)  46.282,84€  μειώνουμε κατά  3.111,05 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 43.171,79 € (46.282,84 – 3.111,05)

Μεταφέρει το ποσό των 3.111,05€ στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.70.6041.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο  «Αποδοχές Μαθητευομένων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»,   δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 1.513,00 €  προερχόμενο από ιδίους πόρους.

Στον Κ.Α. 02.70.6054.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο  «Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Μαθητευομένων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»  δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 1.598,05 €  προερχόμενο από ιδίους πόρους.

 

Δ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 191/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο Αντιπρόεδρος                                           τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1.6.2022

ο Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Τσολάκος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α.   Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την αριθ. 2/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα : Τροποποίησης Τεχνικού  Προγράμματος έτους 2022»,  όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Β.    Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την   ένταξη του Δήμου  Σικυωνίων στους  φορείς που  μετέχουν στην υλοποίηση  του

Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας του σχολικού έτους 2022-2023 .

 

Γ.  Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι,  τον αριθμό των μαθητευόμενων και τις ειδικότητές τους ως κάτωθι:

 

 • Δύο (2) Τεχνικούς Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 • Ένα (1) Βοηθό Νοσηλευτή
 • Δύο (2) Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής

 

 Δ.  Ο ρ ί ζ ε ι , την τακτική υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων κ. Φωτεινή Σπηλιώτη ως αρμόδια  για την καταχώρηση της απόφασης στο πληροφοριακό Σύστημα

 

Ε.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την αριθ. 191/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί, Τροποποίησης  προϋπο-   

 λογισμού έτους 2022 όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της

παρούσας .

 

 

 

 

 

ΣΤ. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τις δικές τους ενέργειες

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 100/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8.06.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email