100/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10/13.05.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

διά περιφοράς

   
 Αρ. Απόφασης

100/2020

  Θέμα: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας, χωρητικότητας περίπου 12m3».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 13η Μαΐου 2020 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3504/08.05.2020 έγγραφη πρόσκληση, που εστάλη με ηλεκτρονικό μήνυμα & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού   Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν και τα  -7- ήτοι,

 

Συμμετέχοντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι.
4. Μυττάς Ιωάννης 5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Λέγγας Μάρκος 7. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

γ’ θέμα

προ ημερήσιας διάταξης

«Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας, χωρητικότητας περίπου 12m3»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα τρία (3) πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής το εισηγητικό μέρος των οποίων ακολουθεί:

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/05/2020

Η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της ανωτέρω εταιρείας. Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΤΕΥΔ Πρακτικό Διοικ. Συμβουλίου περί συμμετοχής Ηλεκτρονική Φόρμα συστήματος Φύλλο Συμμόρφωσης Υπεύθ. Δηλώσεις και Τεχνικά

φυλλάδια-προσπεκτους

σύμφωνα με την

παρ. 2.4.3.2 της

Διακήρυξης περί Τ.Π.

Δικαιολογητικά παρ. 12

Τεχν. Προδιαγρ.

Υπευθ. Δήλωση περί δείγματος Πρόγραμμα εκπαίδευσης

προσωπικού

Υπευθ. Δήλωση περί χρόνου

ισχύος προσφοράς και

χρόνου παράδοσης

Υπευθ. Δήλωση περί

Πιστοποιητικών ISO

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 

Στο σημείο αυτό, αφού εστάλει το αριθ. 3431/06-05-2020 έγγραφο για τον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και εν αναμονή απάντησης της «ΠαγκρήτιαΣ ΣυνεταιριστικήΣ ΤράπεζαΣ», η συνεδρίαση διακόπτεται.

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08/05/2020

Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της διακήρυξης.

Εν συνεχεία και αφού διαπιστώθηκε η αρτιότητα της Τεχνικής Προσφοράς  της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», προχώρησε στην ηλεκτρονική βαθμολόγησή της μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ

(100 – 120 ΒΑΘΜΟΥΣ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΒ* ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
  ΠΛΑΙΣΙΟ        
1 Ωφέλιμο Φορτίο 6,00 100 600 ΠΛΗΡΕΣ
2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων 5,00 100 500 ΠΛΗΡΕΣ
3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 4,00 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
4 Σύστημα πέδησης 4,00 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
5 Σύστημα αναρτήσεων 4,00 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
6 Καμπίνα οδήγησης 4,00 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 3,00 100 300 ΠΛΗΡΕΣ
  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ        
8 Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας  – υλικά και τρόπος κατασκευής 10,00 100 1000 ΠΛΗΡΕΣ
9 Υδραυλικό σύστημα – αντλία – χειριστήρια  – ηλεκτρικό σύστημα 10,00 100 1000 ΠΛΗΡΕΣ
10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 6,00 100 600 ΠΛΗΡΕΣ
11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων 10,00 100 1000 ΠΛΗΡΕΣ
12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 4,00 100 400 ΠΛΗΡΕΣ
  ΓΕΝΙΚΑ        
13 Εκπαίδευση προσωπικού 5,00 100 500 ΠΛΗΡΕΣ
14  Εγγύηση καλής λειτουργίας – αντισκωριακή προστασία 10,00 100 1000 ΠΛΗΡΕΣ
15 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 10,00 100 1000 ΠΛΗΡΕΣ
16 Χρόνος παράδοσης 5,00 100 500 ΠΛΗΡΕΣ
  Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων 100   10000  
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 10000  

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και με τα άρθρα 2.3.1 και 2.3.2 της Διακήρυξης η συνολική βαθμολογία U της Τεχνικής Προσφοράς της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» είναι: U= 10000.

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και διαπίστωσε την αρτιότητά της,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» θα γίνει σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής στις 11-05-2020 και ώρα 10:00π.μ..

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/05/2020

Η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Ο ηλεκτρονικός (υπό)φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» αποτελείται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα Οικονομικής Προσφοράς του συστήματος ορθά συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη και η προσφερόμενη τιμή για την εν λόγω προμήθεια είναι 127.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 157.480,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της Διακήρυξης η τιμή Λ υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Λ = Συγκριτική τιμή προσφοράς
Συνολική βαθμολογία Τεχνικής προσφοράς (U)

όπου U= 10000 και Συγκριτική τιμή προσφοράς=127.000,00, ήτοι:

Λ = 127.000,00 => Λ= 12,7
10000

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και διαπίστωσε την αρτιότητά της,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ότι η Οικονομική Προσφορά της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο και ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «πρέσας», χωρητικότητας περίπου 12m3», την ‘’ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα στην Ιερά Οδό 162, Τ.Κ. 12242, Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ. 094036579, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2103459616 φαξ: 2103463850, έναντι ποσού 127.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 157.480,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την 329/2019 (ΩΒΖΧΩ1Θ-ΩΗΡ) απόφαση ΔΣ «Αποδοχής της 83385/22.11.2019(ΩΠΖ346ΜΤΛ6-ΚΟ0) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί Τροποποίησης της 4832/4-22015 (ΩΛ9ΧΝ-ΩΩΠ) προγενέστερης απόφασης, σχετικά με την επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων, με συνολικό ποσό 500.000,00€».
 • την 253/2019 (ΩΓ4ΕΩ1Θ-Ο7Ξ) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Π/Υ για την εγγραφή της σχετικής πίστωσης
 • την 374/2019 (6ΡΡΠΩ1Θ-ΥΧΜ) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης της ανωτέρω,
 • την 3139/2020 (Ω6ΠΕΟΡ1Φ-ΦΛΩ) εγκριτική απόφαση του συντονιστή οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 364/2019 (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) απόφαση ΔΣ «Τεχνικό Πρόγραμμα 2020»
 • την 376/2019 (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
 • την 3/05-02-2020 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00€ με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση της προμήθειας.
 • Το από ΔΥ/31.03.2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής-Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας, με ΑΔΑΜ:20REQ006500734 2020-03-31.
 • Την 188/2732/01.04.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ΑΔΑ:6ΒΘ5Ω1Θ-2Τ5 & ΑΔΑΜ:20REQ006510145 2020-04-01.
 • Το γεγονός πως στον ΚΑ 02.20.7135.004 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει αδιάθετη πίστωση ποσού 000,00€ με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού» προερχόμενη από Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019 .
 • Την 26751/25-02-2020 (62ΤΣΟΡ1Φ-Φ3Ω) απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο,
 • Την 79/2020 (67ΩΘΩ1Θ-Λ1Ι) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης
 • την 2875/10-04-2020 (20PROC006556528 2020-04-10) διακήρυξη
 • την 2876/10.04.2020 (20PROC006556429 2020-04-10) προκήρυξη
 • την 2877/10-04-2020 (94ΜΛΩ1Θ-Η57) περίληψη διακήρυξης
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης.
 • τα ανωτέρω πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής,
 • την Αριθ. Πρωτ.: 3324/04-05-2020 μοναδική κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας ‘’ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε με Α/Α Ηλεκτρονικού Συστήματος: 172186 .
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

 

Β. Εγκρίνει τα από 1ο/06.05.2020, 2ο/08.05.2020 & 3ο/11.05.2020 & πρακτικά ως έχουν συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως, δυνάμει της 297/2019 (6ΤΧΕΩ1Θ-ΙΙΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 

Γ. Αποδέχεται την μοναδική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής.

 

Δ. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «πρέσας», χωρητικότητας περίπου 12m3»  την εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα στην Ιερά Οδό 162, Τ.Κ. 12242, Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ. 094036579, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,            τηλ: 2103459616 φαξ: 2103463850, έναντι ποσού 127.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 157.480,00€. και σύμφωνα την με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 172186 προσφορά της.

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.05.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email