100/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης/15-5-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  100/2020

Περίληψη: Χορήγηση παράτασης  της με αριθ. πρωτ. 15875/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων  και της «ΤΟΒΕΑ  Μ.Ε.Π.Ε.» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ  Α.μ.Ε.Α. ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ .

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή  ώρα  έναρξης 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3576/11-05-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Φιακάς Παναγιώτης 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Λέγγας Μάρκος
13.  Γκούμας Σταμάτιος 14. Μαστοράκης Δημήτριος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Συριάνος Κων/νος
4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6 Παπαβασιλείου Νικόλαος 7, Μπακόλιας Παναγιώτης

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

                Θέμα  13ο      

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση παράτασης  της με αριθ. πρωτ. 15875/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων  και της  «ΤΟΒΕΑ  Μ.Ε.Π.Ε.» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ  ΑμΕΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

 

Α. Το με αριθ. πρωτ.2989/14-4-2020 αίτημα της αναδόχου ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.

 

Β. Το από 21-4-2020 Πρακτικό Γνωμοδότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβή Συμβάσεων Προμηθειών περί Παράτασης Σύμβασης η οποία έχει ως ακολούθως:

 

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Κιάτο   21 – 04 – 2020

     

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 21η Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών έτους 2020 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος

2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω, τακτικό μέλος

3/ Τρίγκα Ευαγγελία, τακτικό μέλος

που ορίσθηκε με βάση την αριθμ. 16/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της αριθ. πρωτ. 15875/2019 σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 3. To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 5. Την αριθ. 03/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 957,60συμπ/νου ΦΠΑ (13% & 24%).
 6. Την με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 139927 /2019 προσφορά της «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.».
 7. Την αριθ. 15875/2019 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.» που λήγει στις 29-02-2020.
 8. Την αριθ. 65/2020 Α.Δ.Σ. περί παροχής παράτασης της αριθ. 15875/2019 σύμβασης μέχρι 30-04-2020.
 9. Την αριθ. 2989/14-04-2020 αίτηση της «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.» για νέα παράταση της αριθ. 15875/2019 σύμβασης, λόγω της δυσκολίας εκτέλεσης του έργου εξαιτίας της επιδημίας του κορωνοϊού και της καραντίνας που έχει επιβληθεί.
 10. Την παρ. 1.δ του άρθρου 60 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» που αναφέρει ότι:

«…1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) …………… και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση….»

και βάσει του γεγονότος ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο, η Επιτροπή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

 

για την εκ νέου παράταση της αριθ. 15875/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.» μέχρι και 30-06-2020, σύμφωνα με την αριθ. 2989/14-04-2020 αίτηση της «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.» και την παρ. 1.δ του άρθρου 60 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’), χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης και χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος

2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω

3/ Τρίγκα Ευαγγελία

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • το με αριθ. πρωτ.2989/14-4-2020 αίτημα της αναδόχου
 • το από 21-4-2020 Πρακτικό Γνωμοδότησης Επιτροπής Παρακολούθησης , – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα    

 

          Εγκρίνει, την  παράταση της με αριθ. πρωτ. 15875/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων  και

της  «ΤΟΒΕΑ  Μ.Ε.Π.Ε.» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

    ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ  ΑμΕΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (σύμφωνα με την παρ. 1.δ  του άρθρου

60 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’, χωρίς να  απαιτείται νέα  διαδικασία

σύναψης σύμβασης», έως και 30-06-2020.

 

Η ανωτέρω παράταση δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και

καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 100/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email