100/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

8/13.05.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 100/2019 Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης των υπαλλήλων ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΓΚΙΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μετά το Α18/349/24.01.2019 Κλητήριο Θέσπισμα.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 13η Μαΐου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5581/09.05.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Σπανός Κων/νος
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
3.     Μυττάς Ιωάννης
4.     Μπουζιάνη Βασιλική
5.     Ζάρκος Δημήτριος
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης των υπαλλήλων ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΓΚΙΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μετά το Α18/349/24.01.2019 Κλητήριο Θέσπισμα», o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου προκειμένου να παράσχει στο Δήμο μας γνωμοδότηση περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης των υπάλληλων του δήμου μας μετά του Α18/349/24.01.2019 Κλητήριου Θεσπίσματος και πρότεινε τον ορισμό της δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας.

 

Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την με αρ. πρωτ. 5484/08.05.2019 αίτηση του Θεοχαρόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη,
  • την με αρ. πρωτ. 5485/08.05.2019 αίτηση του Γκιούλη Κωνσταντίνου του Παναγιώτη,
  • το Α18/349/24.01.2019 Κλητήριο Θέσπισμα ,
  • την πρόταση του προέδρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

 

Α. Ορίζει τη δικηγόρο κα Κωνσταντίνα Γεωργούλια προκειμένου να παράσχει στο Δήμο Σικυωνίων γνωμοδότηση περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης των υπαλλήλων ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Παναγιώτη & ΓΚΙΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Παναγιώτη, μετά το Α18/349/24.01.2019 Κλητήριο Θέσπισμα.

 

Β. Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.05.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email