100/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 100/2019

Περίληψη : Επικαιροποίηση της αριθ. 388/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα : «Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου & Δήμου Σικυωνίων για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχ. Σικυώνας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 2α Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3686/28.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Aλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ζάρκος Δημήτριος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 1.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3.Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
16 Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

10ο Θέμα

ημερήσιας διάταξης  

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Επικαιροποίηση της αριθ. 388/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα : «Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου & Δήμου Σικυωνίων για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχ. Σικυώνας», ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο τη εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης , το οποίο ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΟ:                «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης της αγοράς Αρχαίας Σικυώνας»

 

Στην Αθήνα σήμερα ημέρα  X/X/2019, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

 1. Το «Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μπουμπουλίνας 20, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Γενική Γραμματέα, Δρα Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, κάτοικο Αθηνών.
 2. Η «Περιφέρεια Πελοποννήσου», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη, κάτοικο Τριπόλεως.
 3. Ο «Δήμος Σικυωνίων», νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, κ. Σπύρο Σταματόπουλο, κάτοικο Κιάτου.
 4. Το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» / «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας», που εδρεύει στο Βόλο, οδός Αργοναυτών και Φιλελλήνων, ΑΦΜ 090071277, Δ.Ο.Υ. Βόλου, νομίμως εκπροσωπούμενου από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Π.Θ., Αντιπρύτανη Έρευνας και Δία Βίου Εκπαίδευσης Αν. Καθ. Ιωάννα Λαλιώτου δυνάμει του με αρ. ΦΕΚ 4086/18-09-2018 «Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη», τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τη με αρ. πρωτ. 18786/ΓΠ/21-09-2018 «Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη Συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ» (ΑΔΑ 6ΗΛΕ469Β7Ξ-Α4Φ), κάτοικο Βόλου.

 

Συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Προοίμιο

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με:

 1. Τον Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ο οποίος αντικατέστησε τον ΚΝ 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων», όπως ισχύει.
 2. Το ΠΔ 4/2018 (ΦΕΚ 7 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού»
 3. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/A/27-01-2015) «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
 4. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 114)
 5. Το Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/29-08-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 6. Tην αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6−10−2015 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού διορισμού της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/06.10.2015)
 7. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/05-04-2018 (ΦΕΚ 1298/Β/12-04-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή/και «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού”,
 8. Το άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» του Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/05-08-1991).
 9. Το ΠΔ 24/4-03-2019 (ΦΕΚ 39/Α/4-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων»
 10. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 190 επ. και το άρθρο 100 αυτού.
 11. Το με αριθμό ΠΔ 432/1981 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποίησης κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας» (ΦΕΚ 118/Α’/05-05-1981).
 12. Τις διατάξεις του άρθρου 50-68 καθώς και τη διάταξη του άρθρου 88 περ. ιζ του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017), που κατάργησε   την  υπ` αριθμ. 679/1996 (Β` 826) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα  «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμ. Β1/819 «σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»
 13. Το Ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», που αντικαθιστά το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 1268/1982.
 14. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΡ/ΤΠΚΑΜ/54711/37176/645/113/19-04-2018 χορήγηση άδειας μελέτης και συντήρησης των ευρημάτων, μελέτης και αποτύπωσης των ανασκαμμένων περιοχών στο πεδίο και ολοκλήρωση της έρευνας του φρέατος αρ. 3118 στην αρχαία Σικυώνα, υπό τη διεύθυνση του κ. Γ.Α. Λώλου.
 15. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. ΧΧΧ Συνεδρίαση του 7μελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί αποδοχής προϋπολογισμού του έργου ιζ) κωδ.4920.05 με τίτλο: «Αρχαιολογική Έρευνα Σικυώνος» με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γιάννη Λώλο.
 16. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. ΧΧΧ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί καθορισμού ποσοστού επί προϋπολογισμού έργου, χρηματοδοτούμενου από τον ΕΛΚΕ του Π.Θ.
 17. Την με αριθμ. 3/95/18-2-2019 (ΑΔΑ:631Ω7Λ1-ΡΚΡ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης της αγοράς Αρχαίας Σικυώνας» στο Πρόγραμμα ΚΑΠ (προηγούμενων ετών) της Π.Ε. Κορινθίας έτους 2019,
 18. Την υπ’ αριθμ. ΧΧΧ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί έγκρισης δαπάνης
 19. Την υπ’ αριθμ. ΧΧΧ Απόφαση περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης στον Ειδ. Φορέα/ΚΑΕ 02.071/9779.0001.
 20. Την υπ’ αριθ. ΧΧΧ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση των όρων της παρούσας,
 21. Την υπ’ αριθ. 388/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση των όρων της παρούσας και τη χρηματοδότηση του εν θέματι έργου από το Δήμο Σικυωνίων.
 22. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. ΧΧΧ Συνεδρίασης του 7μελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έγκριση υπογραφής των όρων της παρούσας.
 23. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

ΑΡΘΡΟ 1

Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση (ΠΣ) περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την υλοποίηση του παραπάνω Προγράμματος και συγκεκριμένα:

 • Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).
 • Το περιεχόμενο και τους σκοπούς της Σύμβασης (άρθρο 2).
 • Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3).
 • Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4).
 • Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 5).
 • Τον φορέα εκτέλεσης του προγράμματος (άρθρο 6).
 • Τον προϋπολογισμό, τους πόρους και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος (άρθρο 7).
 • Τον ορισμό επιστημονικού υπεύθυνου του έργου (άρθρο 8).
 • Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μερών – αντισυνταγματική συμπεριφορά (άρθρο 9).
 • Το ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου (άρθρο 10).
 • Το όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης (άρθρο 11).
 • Την επίλυση διαφορών – διαφωνίες (άρθρο 12).
 • Τις τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 13).
 • Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 14).

ΑΡΘΡΟ 2

Περιεχόμενο και Σκοπός της Σύμβασης

Οι μεγάλης κλίμακας ανασκαφές που διενεργούνται στην αγορά της αρχαίας Σικυώνας από το 2013 κ.ε. υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γιάννη Λώλου αποκάλυψαν σημαντικά δημόσια μνημεία της αρχαίας πόλης (ναό και τμήματα τριών στοών) καθώς και συγκρότημα εργαστηρίων ειδικευμένων στην κεραμοποιία. Από τις ανασκαφές αυτές, που κάλυψαν έκταση 1830 μ2, προέκυψαν χιλιάδες κινητά ευρήματα, κυρίως κεραμική αλλά και εκατοντάδες νομίσματα και άλλα μικροαντικείμενα, που έχουν καταγραφεί στο σύνολό τους. Η συντήρηση αυτών των ευρημάτων (ειδικοί καθαρισμοί, συγκολλήσεις και οι απαραίτητες συμπληρώσεις), καθώς και η συντήρηση και μελέτη στερέωσης και προστασίας των ανασκαμμένων χρόνων βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος για το 2019 είναι η συνέχιση και ει δυνατόν ολοκλήρωση της συντήρησης των ευρημάτων και της ανασκαμμένης περιοχής. Η συντήρηση θα γίνει στην αποθήκη των ανασκαφών που μισθώνεται στο Βασιλικό και θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στo πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και στην κατεύθυνση προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, συνυπογράφει την παρούσα ΠΣ με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), τον Δήμο Σικυωνίων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.) για την χρηματοδότηση της εν λόγω αρχαιολογικής έρευνας.

 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες :

 1. Συνέχιση της μελέτης των ευρημάτων
 2. Συνέχιση της συντήρησης των ευρημάτων και των ανασκαμμένων χώρων.
 3. Συνέχιση της μελέτης στερέωσης και προστασίας των ανασκαμμένων μνημείων
 4. Συνέχιση της αρχιτεκτονικής αποτύπωσης των ανασκαμμένων χώρων

Στην εν λόγω έρευνα συμμετέχουν αρχαιολόγοι, φοιτητές αρχαιολογίας, εργατοτεχνίτες, αρχιτέκτονες και συντηρητές. Tο προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο είναι δεκαπέντε (15) περίπου άτομα και περιλαμβάνει τον διευθυντή της ανασκαφής, δύο καθηγητές αρχαιολογίας υπεύθυνους για τη μελέτη του υλικού, έναν έμπειρο αρχαιολόγο υπεύθυνο της αποθήκης των ευρημάτων, δύο αρχιτέκτονες, ένα συντηρητή με έναν βοηθό, τρεις εργατοτεχνίτες, και πέντε περίπου φοιτητές και αποφοίτους αρχαιολογίας που θα βοηθήσουν στην ανασκαφή και τη μελέτη των ευρημάτων ως μέρος της πρακτικής τους άσκησης. Μισθοδοσία προβλέπεται για τους συντηρητές, τον αρχιτέκτονα και τον αρχαιολόγο – υπεύθυνο της αποθήκης των ευρημάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Αντικείμενο της Σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τη συνέχιση της μελέτης, αποτύπωσης και συντήρησης των ανασκαμμένων χώρων καθώς και των αντικειμένων της ανασκαφής που διεξάγεται εντός του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου της Σικυώνας υπό τη διεύθυνση του κ. Γιάννη Λώλου, αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα προς μελέτη ευρήματα φυλάσσονται σε μισθωμένη αποθήκη, της οποίας τα μισθώματα καλύπτονται από την παρούσα.

Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθεί η πρόσληψη ενός συντηρητή για διάστημα πέντε (5) μηνών, ενός αρχαιολόγου για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και ενός αρχιτέκτονα για διάστημα ενός (1) μήνα.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Επιπλέον σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188/11.02.2014 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθορίστηκε το ποσοστό 12% επί του Προϋπολογισμού του έργου (προ ΦΠΑ) για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διά της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και ο Δήμος Σικυωνίων, αναλαμβάνουν να χρηματοδοτήσουν το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα για το έτος 2019, με το ποσό των 20.000,00 ευρώ, ήτοι 10.000 ευρώ από πλευράς του Δήμου Σικυωνίων και 10.000 ευρώ από πλευράς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η συνολική δαπάνη όλων των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται έως τις 30/4/2020 χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εκτελεσθεί το έργο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, υπό τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Γιάννη Λώλου. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ενώ η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί για διάστημα έως οκτώ (8) μηνών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών, με έγγραφη τροποποίηση της παρούσης.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης

Η συντήρηση των ευρημάτων και των ανασκαμμένων χώρων θα λάβει χώρα από την έναρξη  ισχύος της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου του 2019. Αναλυτική αναφορά των έργων με κατάλογο των συντηρημένων χώρων και αντικειμένων θα κατατεθεί στα αρμόδια όργανα (Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης) τον Δεκέμβριο του 2019.

ΑΡΘΡΟ 6

Φορέας Υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης

Φορέας Υλοποίησης της Σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διά του ΕΛΚΕ, υπό τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Γιάννη Λώλου.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης, ανέρχεται στις 20.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται ως εξής:

Α. Η  δαπάνη του έργου που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και προέρχεται από ιδίους πόρους, θα βαρύνει τον Φορέα χρηματοδότησης στον κωδικό KAE 02.00.6737.010. Με την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί το 40% του ποσού (4.000 €) για την τακτική καταβολή των μισθωμάτων και των πάγιων εξόδων (ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας και ύδρευσης) της αποθήκης των ευρημάτων.

Β. Από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας  Πρόγραμμα ΚΑΠ (προηγούμενων ετών). Η  δαπάνη του έργου που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Φορέα χρηματοδότησης στον κωδικό Ειδ.Φορέα/Κ.Α.Ε.: ………………………. Η διάθεση της πίστωσης θα γίνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με βάση το πρόγραμμα των εκτελεσθεισών εργασιών, στον Ε.ΛΚ.Ε του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δαπανών. Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η παραπάνω αμοιβή καλύπτει το σύνολο του ποσού για: Αμοιβές προσωπικού, φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και κρατήσεις, δαπάνες μίσθωσης και εξοπλισμού της αποθήκης των ανασκαφών και λειτουργικά έξοδα.

Η διαχείριση της χρηματοδότησης του προγράμματος θα γίνει με ευθύνη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τα ποσά θα κατατίθενται από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφ. Πελοποννήσου στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τράπεζα ALPHA BANK, Υποκατάστημα Βόλου, Διεύθυνση Ιάσονος 60, Αριθμός Λογαριασμού 310-00-2002-010876.

 

Τόσο η Περιφέρεια Πελοποννήσου-Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και ο Δήμος Σικυωνίων θα χρηματοδοτήσουν το εν λόγω πρόγραμμα από τον προϋπολογισμό τους με βάση το πρόγραμμα των εκτελεσθεισών εργασιών, μετά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δαπανών. Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το κόστος ανάληψης της οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8

Ορισμός επιστημονικού υπεύθυνου του έργου

Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γιάννης Λώλος.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι υπεύθυνος προσωπικά για την υποβολή στο ΥΠΠΟΑ όλων των εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτού από την παρούσα και τις κείμενες διατάξεις και αποτελεί τον επιστημονικό σύνδεσμο μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, του Παν. Θεσσαλίας και της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Για την εκτέλεση του έργου και με ευθύνη του ΕΛΚΕ του Παν. Θεσσαλίας συγκροτείται ομάδα έργου. Την ευθύνη κατανομής της εργασίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας έργου και του συντονισμού της ομάδας έχει ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μερών – αντισυμβατική συμπεριφορά

 1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας αναλαμβάνει:

α.   Να εποπτεύει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Ειδικότερα, διά της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 3028/2002, αναλαμβάνει να θέτει τις εργασίες της εγκεκριμένης έρευνας υπό την εποπτεία του, η οποία ασκείται από εκπρόσωπο αρχαιολόγο.

β. Να παρέχει την υποστήριξή του κατά την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του Ν. 3028/2002.

γ.             Να παρέχει στους άλλους συμβαλλόμενους τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του.

δ.             Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους άλλους συμβαλλόμενους στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή.

ε. Να ορίσει ένα (1) εκπρόσωπό του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 11 της παρούσης.

 

 1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει:

α.             Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους άλλους συμβαλλόμενους στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων της για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή.

β.             Να καταβάλλει διά της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας προς τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το ποσό των 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων με βάση τους πιστοποιημένους λογαριασμούς και τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες πληρωμών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Τα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς τον οποίο θα εκδίδονται τα νόμιμα παραστατικά πληρωμής είναι τα παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Θ.
Φορολογική Έδρα: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, ΤΚ 38221 Βόλος
Α.Φ.Μ.: 090071277
Δ.Ο.Υ.: Βόλου

Οι καταβολές θα γίνονται στην ΤΡΑΠΕΖΑ Τράπεζα ALPHA BANK, Υποκατάστημα Βόλου, επί της οδού Ιάσονος 60, στον Αριθμό Λογαριασμού:

310-00-2002-010876, με την ένδειξη (αγορά Αρχαίας Σικυώνας)

γ.                       Να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπό του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 11 της παρούσης.

 

 1. Ο Δήμος Σικυωνίων αναλαμβάνει:

α.   Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους άλλους συμβαλλόμενους στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων της για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή.

β.                       Να καταβάλλει προς τον ΕΛΚΕ του Π.Θ.  το ποσό των 10.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων με βάση τους πιστοποιημένους λογαριασμούς και τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες πληρωμών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως παραπάνω.

γ.   Να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπό του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 11 της παρούσης.

 1. O Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διά του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, αναλαμβάνει:

α.             Την υποχρέωση να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΡ/ΤΠΚΑΜ/54711/37176/645/113/19-04-2018 χορήγηση άδειας μελέτης και συντήρησης των ευρημάτων, μελέτης και αποτύπωσης των ανασκαμμένων περιοχών στο πεδίο και ολοκλήρωση της έρευνας του φρέατος αρ. 3118 στην αρχαία Σικυώνα και την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/39371/197/10-05-2016 Υπουργική Απόφαση

β. την ευθύνη της διαχείρισης της χρηματοδότησης του προγράμματος των χρηματικών ποσών που θα κατατίθενται από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφ. Πελοποννήσου στον ως άνω τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο ΕΛΚΕ

γ.             Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό και να συνεργάζεται με ειδικευμένους επιστήμονες, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

δ.             Να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπό του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 11 της παρούσης.

ε.             Την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 11 της παρούσης σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της Σύμβασης.

ζ.             Την διοικητική και οικονομική μέριμνα με σκοπό την ορθή εξέλιξη και υλοποίηση των στόχων της παρούσης προγραμματικής σύμβασης.

 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, αναπληρωτής καθηγητής κ. Γιάννης Λώλος, ευθύνονται έναντι των λοιπών συμβαλλόμενων (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρεια  Πελοποννήσου και τον Δήμο Σικυωνίων) για την ορθή εκτέλεση και πλήρη περάτωση του έργου. Έχει την αποκλειστική ευθύνη του έργου που αναλαμβάνει να υλοποιήσει, το οποίο υποχρεούται να εκτελέσει σύμφωνα με τον Ν.3028/2002, τους όρους της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/39371/197/10-05-2016 Υπουργικής Απόφασης, το λοιπό πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας όπως παρατίθεται στο προοίμιο της παρούσης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, τις επικρατούσες επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές για έργα αυτής της κατηγορίας.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου συνομολογούν ότι έχουν λάβει γνώση των απαιτήσεων των λοιπών συμβαλλομένων (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμος Σικυωνίων).

Καμία αξίωση ή απαίτηση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση δεν θα δικαιολογείται ή αναγνωρίζεται λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, παρερμηνείας ή εσφαλμένης εκτίμησης οποιουδήποτε θέματος αναφερομένου στις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εκπληρώνει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή επιδεικνύοντας την προσήκουσα ικανότητα, επιδεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια που απαιτείται για τον σκοπό αυτό. Επίσης υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, που προκύπτουν από τη Σύμβαση αυτή. Ρητά συμφωνείται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Σικυωνίων ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρουν για τυχόν αποζημίωση του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο και για οποιαδήποτε αιτία, η αστική δε ευθύνη εκ της εκτελέσεως του έργου ανήκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- ΕΛΚΕ αποκλειστικά και μόνο.

Η έγγραφη ενημέρωση δεν μεταβάλλει τις συμβατικές δεσμεύσεις των μερών και δεν έχει ως συνέπεια την υπό οποιαδήποτε έννοια αλλοίωση της ευθύνης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τη μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ή επίδειξη γενικότερα της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς του.

Επιπλέον υποχρεούται να επιδεικνύει στους συμβαλλόμενους: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφ. Πελοποννήσου και Δήμο Σικυωνίων, όταν ζητείται, οποιοδήποτε στοιχείο και να παρέχει οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική πληροφορία σχετική με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

Επίσης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υποχρεούται να συμμετέχει, εφόσον καλείται, με επιστημονικά ή τεχνικά στελέχη αλλά και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου σε συσκέψεις, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν οι συμβαλλόμενοι: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμος Σικυωνίων, για εξέταση της πορείας του έργου κατά την διάρκεια της προόδου ή εκτέλεσης του έργου.

Στο τέλος του έργου το Π.Θ. υποχρεούται να υποβάλλει απολογισμό, ο οποίος θα συνταχθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου (Άρθρο 7) και την ομάδα των συνεργατών του.

Το Π.Θ. και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον από την παρούσα σύμβαση έναντι των λοιπών συμβαλλόμενων (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφ. Πελοποννήσου και Δήμος Σικυωνίων).

Στην περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης το Π.Θ., με ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου, έχει την υποχρέωση να παραδώσει άμεσα στο ΥΠΠΟΑ όλα τα σχετικά με το έργο δεδομένα και στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του και ανταποκρίνονται στις παραδοθείσες φάσεις.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφ. Πελοποννήσου και ο Δήμος Σικυωνίων είναι υπόχρεοι για την ομαλή χρηματοδότηση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των δόσεων, όπως επίσης και για τη συνδρομή του το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την παροχή οποιωνδήποτε στοιχείων, εγγράφων κλπ κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου και βρίσκονται στα αρχεία του.

 

 

Το Π.Θ. μπορεί να καταγγείλει την παρούσα εγγράφως και μέχρις περατώσεως του έργου για σπουδαίο λόγο. Ως τέτοιος νοείται η διακοπή χρηματοδότησης του προγράμματος ή η εξάντληση των σχετικών πιστώσεων.

Παράβαση όρου της παρούσας που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και αντισυμβατική ή παράνομη πράξη ή παράλειψη από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχουν στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που παρέχει ο Αστικός Κώδικας και κάθε συναφής διάταξη νόμου, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

Οι συμβαλλόμενοι: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρεια Πελοποννήσου και Δήμος Σικυωνίων δικαιούνται να δημοσιεύσουν ή να χρησιμοποιήσουν με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, να εφαρμόσουν ή να διαθέσουν σε τρίτους (εκτός εάν παραβιάζει προσωπικά δεδομένα ή απόρρητα κατά νόμο στοιχεία) τα παραδοτέα του έργου με ή χωρίς αντάλλαγμα οποτεδήποτε. Οι ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζονται εφ’ όσον προκύψει σχετικό θέμα.

Το Π.Θ. διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα για το παραχθέν έργο. Ρητά συμφωνείται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν παραιτείται από τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά του δικαιώματα ούτε τα εκχωρεί σε οιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση αναπαραγωγής, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, αντιγράφων και απεικονίσεων (φωτογραφίες, video) μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ακινήτων που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα, καθώς και κινητών που βρίσκονται σε μουσεία ή συλλογές του Δημοσίου, ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να ζητήσει άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και να καταβάλει τα αναλογούντα τέλη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3028/2002, όπως εξειδικεύεται στην υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28-12-2011 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία» (ΦΕΚ Β’ 3046), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου

Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος (υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ04/10924/503/12-3-1990 Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 256/Β/10-04-1990).

ΑΡΘΡΟ 11

Όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης

Για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης συνίσταται όργανο με την επωνυμία «Επιτροπή Παρακολούθησης», η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, ως ακολούθως:

 • Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η κ. Παναγιώτα Κασίμη η οποία θα εκτελεί και χρέη Προέδρου, αναπληρούμενη από τον κ. Βασίλη Παπαθανασίου.
 • Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο κ. ………………………………….., περιφερειακός σύμβουλος αναπληρούμενος από τον κ. …………………………………….., περιφερειακό σύμβουλο.
 • Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο κ. …………………….. περιφερειακό σύμβουλο αναπληρούμενος από τον κ. ……………………………., περιφερειακό σύμβουλο.
 • Από τον Δήμο Σικυωνίων ο κ. Σπύρος Σταματόπουλος αναπληρούμενος από τον κ. Βασίλη Δομετίου.
 • Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ ο κ. Δημήτρης Παλαιοθόδωρος αναπληρούμενος από τον κ. Γιάννη Βαραλή.

 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα αντικατάστασης των εκπροσώπων του στην Επιτροπή μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη και συναίνεση τους ως προς αυτή την αντικατάσταση.

Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης και τήρησης των όρων του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων -έργων/ ενεργειών ως συνόλου και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη σύμβαση αυτή.

Ειδικότερα αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι να:

 • Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.
 • Ελέγχει την υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις στο φορέα υλοποίησης αυτής.
 • Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.
 • Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου της προγραμματικής σύμβασης ανάλογα με την πορεία των εργασιών.
 • Εισηγείται αιτιολογημένα τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της παρούσας σύμφωνα με τους όρους αυτής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό, που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους φορείς, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται με πρόσκληση της προέδρου της. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Επιτροπής με τον προσφορότερο τρόπο. Έγκαιρα επίσης αποστέλλεται, με ευθύνη της προέδρου, κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό το οποίο αφορά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά από την πρόεδρο θέματα και εισάγονται προς συζήτηση, εφόσον το ζητήσει εγγράφως ο εκπρόσωπος έστω και ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης, είναι υποχρεωτική η σύγκλιση της Επιτροπής εφόσον το ζητήσουν εγγράφως από την πρόεδρο δύο τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη, εντός δεκαπέντε ημερών.

Η πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος ή μέλη της Επιτροπής την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τα τρία (3) τουλάχιστον μέλη της και αποφασίζει για κάθε θέμα με πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκόμενων, εκτός αν για συγκεκριμένες αποφάσεις προβλέπεται διαφορετικά στη  σύμβαση αυτή. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Μπορεί επίσης με έγγραφη εξουσιοδότηση, ένα μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης να εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της.

Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα μέλη και τον γραμματέα της.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά ή εφόσον το ζητήσει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα, όταν προκύψει θέμα, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην Κόρινθο ή, εφόσον συμφωνήσουν τα μέλη, σε άλλο σημείο εντός ή εκτός του Νομού Κορινθίας.

Η Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλο συλλογικό όργανο, το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται υπόψη από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στην πρώτη συνεδρίαση της η Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέματα λειτουργίας της.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Επίλυση διαφορών – διαφωνίες

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που απορρέει από την παρούσα σύμβαση, σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι καταρχήν θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ειρηνική επίλυση της διαφοράς.

Σε περίπτωση αποτυχίας, οιαδήποτε διαφορά που απορρέει από την παρούσα σύμβαση θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Κορίνθου.

 

ΑΡΘΡΟ 13

Τροποποιήσεις της σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση, εφόσον απαιτείται, των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της σύμβασης, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για διάστημα έως οκτώ (8) μηνών, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Τελικές διατάξεις

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Εφόσον για τον οποιοδήποτε λόγο κάποιος όρος της σύμβασης ήθελε θεωρηθεί άκυρος ή ακυρωθεί, τούτο δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων όρων αυτής, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου καταστεί αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ζητηθεί αμοιβή. Περίπτωση ανωτέρας βίας υπάρχει ιδίως σε περίπτωση απεργίας, πολέμου, στάσης ή οποιασδήποτε κοινωνικής αναταραχής κατά την οποία παύουν να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

 

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε πέντε (5) πρωτότυπα, από τα οποία κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε ένα και το Υπουργείο δύο (2).

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού

Η Γενική Γραμματέας

 

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο Περιφερειάρχης

 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Για το Δήμο Σικυωνίων

Ο Δήμαρχος

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 
 

Για τον ΕΛΚΕ του Π.Θ.

Η Αντιπρύτανης Έρευνας και Δία Βίου Εκπαίδευσης Π.Θ.

Αν.Καθ. Ιωάννα Λαλιώτου

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ                               20.000,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12% ΕΛΚΕ (ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ) 1.935,48 €                       

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚYΩΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000€ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000€

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 8.032,26€

Συμπερ. Φ.Π.Α.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

(12 μήνες x 200 €/μήνα)

2.400,00€
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

 

1.000,00€

Συμπερ. Φ.Π.Α.

ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 1.600,00€

Συμπερ. Φ.Π.Α.

    ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ 5.032,26€

Συμπερ. Φ.Π.Α.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΛΚΕ

(12% επί του καθαρού ποσού)

967,74€ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΛΚΕ

(12% επί του καθαρού ποσού)

967,74€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   10.000 € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  10.000 €

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • την 441/2018 ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
 • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
 • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
 • την 388/2018 (Ψ9ΡΧΩ1Θ-ΚΦ4) απόφαση ΔΣ,
 • το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

 

1.Επικαιροποιεί την 388/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία:

 

 • Εγκρίθηκε το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης  για  την εκτέλεση του έργου: ”Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξη Αγοράς  Αρχαίας Σικυώνας”  συνοδευόμενο από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ).
 • Ορίστηκε ως τακτικό μέλος της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 11, ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, με αναπληρωτή, το δημοτικό σύμβουλο κ. Βασίλειο Δομετίου.
 • Εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

 

 1. Βεβαιώνει ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. Εξόδων  02.00.6737.012 με τίτλο: {Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ»} ποσού 10.000,00€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 100/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email