100/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 7ης/21.03.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 100/2017

Περίληψη : Σύσταση επιτροπής προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αριθ. 18/2011 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3535/17.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Σπανός Κωνσταντίνος
     
       
       
      16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18.Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Λαλιώτης Γεώργιος   20.Ραυτόπουλος Γεώργιος
21. Γεώργας Χρήστος      
Απόντα
1. Μπούρης Ευάγγελος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 4. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ρουμπέκας Γ. κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 28ο

       Στο 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αριθ. 18/2011 μελέτης της Τ.Υ. , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 10-3-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Ημερομηνία: 10/03/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Πληροφορίες: Κ. Φίλη                                                           ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                                                          ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τμημ. Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιων του Δήμου Σικυωνίων,

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώνεται με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014
 3. Το φάκελο της εργολαβίας με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

         α) Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ «Β. ΤΡΙΓΚΑΣ- Ι. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

          β) Χρηματοδότηση:   Ε.Π. «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»

γ) Αριθμός μελέτης: 18/2011

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 367.700,00€

ε) Ύψος δαπάνης: 169.571,78€ + 39.001,59€ (ΦΠΑ 24%)= 208.573,29€

στ) Βεβαίωση περαίωσης: 17-12-2015

ζ) Τελική επιμέτρηση:   21-12-2015

η) Επιβλέποντες Μηχανικοί: ΦΙΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ3

                                          ΣΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ4

4.   Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2017 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και από την οποία προέκυψαν οι:

α) Βλάσης Χρυσικός, Μηχ/γος Μηχ. ΤΕ, υπάλληλος της Δημοτικής Επιχείρησης

   Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ), ως πρόεδρος και

β) Τιμολέων Χασιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος του Τμήματος Τεχν.

   Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλος

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

          την σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολ. Μηχ/κος ΤΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 10-3-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

την αριθ. 18/2011 μελέτη Τ.Υ.   –και

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Σ υ σ τ ή ν ε ι, την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της αριθ. 18/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, αποτελούμενη από τους:

α] Τον τακτικό υπάλληλο Βλάσιο Χρυσικό, Μηχανολόγο – Μηχανικό ΤΕ4, της Δ.Ε.Υ.Α.Σ του Δήμου Σικυωνίων (ως πρόεδρος),

β] Τον τακτικό υπάλληλο, Χασιώτη Τιμολέων, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ3 με Γ’ βαθμό του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Σικυωνίων, (ως μέλος) και

γ] Τον Χρυσικό Παύλο , Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σικυωνίων, [ως μέλος].

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 100/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email