10/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

4η/1.2. 2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

10/2023

  Έγκριση της υπ. αριθμ. 13/2022 μελέτης,  των Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς και του τεύχους δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Δράσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 1.224.545,97€ στο πλαίσιο πρόσκλησης  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00’μμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε έκτακτη συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1659/1.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Μυττάς Ι. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μαστοράκης Δημ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος υπενθύμισε ότι, η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 1/2/2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας που ακολουθεί,

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) η αξιολόγηση της προτεινόμενης πράξης του Δήμου Σικυωνίων στην πρόσκληση «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με τίτλο «Δράσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων», παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την υπ. Αριθ. 13/2022 Μελέτη Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς και το τεύχος δημοπράτησης του υπόψη έργου, προϋπολογισμού 1.224.545,97 €.-

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Β. Εγκρίνει, ως έχει συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως, την υπ. αριθμ. 13/2022 μελέτη,  τις  Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και του τεύχους δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Δράσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 1.224.545,97€ στο πλαίσιο της πρόσκλησης  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1.2.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email