10/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                             

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   Αριθ.Αποφ. 10/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/08-11-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 08 Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ:17423/03-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, και  αναλυτικά:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

9.    Μπουζιάνη   Τσαντίλα Βασιλική

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022»,  έθεσε υπόψη των μελών την από 04-11-2022  εισήγηση της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας  που έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

 

 

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Κιάτο   4-11-2022

 

ΠΡΟΣ:

 1. Την Εκτελεστική Επιτροπή
 2. Tην Οικονομική Υπηρεσία

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2022, ως ακολούθως:

 

 • Μείωση του Κ.Α. 30.7412.002 με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών» ποσού κατά 231.805,38€ και ειδικότερα (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2021 την πίστωση του ποσού των 161.627,65€ την μειώνουμε κατά 128.737,90€) και (Από ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2022 την πίστωση του ποσού των 103.067,48€ την μειώνουμε κατά 103.067,48€) διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 32.889,75€
 • Μείωση του Κ.Α. 70.7331.004 με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» ποσού κατά 20.000,00€ προερχόμενο  από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2021, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 89.991,40€ για την Προμήθεια και τοποθέτηση Κουφωμάτων Αλουμινίου Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
 • Ένταξη των παρακάτω νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, ως εξής:
 1. Στον Κ.Α. 30.7323.020 με τίτλο: «Οδοποιία Κοινότητας ΜΟΥΛΚΙΟΥ»                                    προϋπολογισμού 70.200,00€ (με ΦΠΑ 24%) από -ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021.
 2. Στον Κ.Α. 30.7323.021 με τίτλο: «Οδοποιία Κοινοτήτων ΔΙΜΗΝΙΟΥ και

 

 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» προϋπολογισμού 73.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) από – ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2022 με το ποσό των 40.000,00€ και για το έτος 2023 (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) για ποσό 33.000,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023

 1. Στον Κ.Α. 30.7323.022 με τίτλο: «Οδοποιία Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ»                                                 προϋπολογισμού 70.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=12.537,90€ – ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 =50.000,00 – ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018 =  7.462,10€.
Ο  Τμηματάρχης

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με  διαλογική  συζήτηση.

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Εγκρίνει την  παρακάτω τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος έτους  2022  σύμφωνα με την από 04-11-2022  εισήγηση της Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας η οποία έχει ως ακολούθως:
 • Μείωση του Κ.Α. 30.7412.002 με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών» ποσού κατά 231.805,38€ και ειδικότερα (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2021 την πίστωση του ποσού των 161.627,65€ την μειώνουμε κατά 128.737,90€) και (Από ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2022 την πίστωση του ποσού των 103.067,48€ την μειώνουμε κατά 103.067,48€) διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 32.889,75€
 • Μείωση του Κ.Α. 70.7331.004 με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» ποσού κατά 20.000,00€ προερχόμενο  από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2021, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 89.991,40€ για την Προμήθεια και τοποθέτηση Κουφωμάτων Αλουμινίου Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
 • Ένταξη των παρακάτω νέων έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, ως εξής:
 • Στον Κ.Α. 02.30.7323.020 με τίτλο: «Οδοποιία  Κοινότητας ΜΟΥΛΚΙΟΥ»                                    προϋπολογισμού 70.200,00€ (με ΦΠΑ 24%) από -ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021.

 

 

 • Στον Κ.Α. 02.30.7323.021 με τίτλο: «Οδοποιία  Κοινοτήτων ΔΙΜΗΝΙΟΥ και  ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» προϋπολογισμού 73.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) από – ΚΑΠ ΓΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2022 με το ποσό των 40.000,00€ και για το έτος 2023 (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) για ποσό 33.000,00€ προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023.

 • Στον Κ.Α. 02.30.7323.022 με τίτλο: «Οδοποιία  Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ»                                                 προϋπολογισμού 70.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=12.537,90€ – ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 =50.000,00 – ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018 =  7.462,10€.
 1. Κοινοποιεί, την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο  08-11-2022

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

 

Print Friendly, PDF & Email