10/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης /15.2.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μ ε ι κ τ ή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) .

Αρ. Απόφασης: 10/2022
Περίληψη: Έγκριση μη απαίτησης απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής έργων του Δήμου Σικυωνίων.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022 ημέρα
Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 1841/11-2-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).
Τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 , 643 Α.Π. 69472/24-9-2021, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε .
Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη δηλαδή :

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης 12. Τσιόγκας Νικόλαος
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Λέγγας Μάρκος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γκούμας Σταμάτιος
19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Μαστοράκης Δημήτριος 24. Χουσελάς Ευάγγελος

25. Νανοπουλος Βασιλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Γαλάνης Βασίλειος
2. Συριάνος Κων/νος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ. (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Μαστοράκης Δημήτριος, αποχώρησε μετά την συζήτηση του Β΄ προ ημερήσιας διάταξης θέματος και προσήλθε στην έναρξη του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης .
2. Παπαβασιλείου Νικ. αποχώρησε, μετά την συζήτηση του Γ΄ προ ημερήσιας διάταξης θέματος.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

2ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση μη απαίτησης απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής έργων του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος
εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 10-2-2022 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 10.02.2022

Τμήμα Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής
Εισηγήτρια: Α. Χήτα Προς :
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:
Έγκριση μη απαίτησης απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής έργων του Δήμου Σικυωνίων.
Σε συνέχεια της με Α.Π: 5474/23.12.2021 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με την οποία καλούνταιοι Δήμοι, ως δυνητικοί δικαιούχοι, να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε τις ακόλουθες μελέτες έργων:
1. Την υπ’ αριθ. 14/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Γκούρας – Μεσινού, Δήμου Σικυωνίων», η οποία αφορά σε εργασίες βελτίωσης της βατότητας της υπόψη αγροτικής οδού, συνολικού μήκους 4.752,00μ. ευρισκόμενης εντός διοικητικών ορίων της Κοινότητας Γκούρας. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση με προσαρμογή στην υφιστάμενη χάραξη χωρίς διαπλάτυνση της αγροτικής οδού.
2. Την υπ’ αριθ. 26/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Μοσιάς – Ματίου, Δήμου Σικυωνίων», η οποία αφορά σε εργασίες βελτίωσης της βατότητας της υπόψη αγροτικής οδού, συνολικού μήκους 5.287,00μ. ευρισκόμενης εντός διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Μοσιάς και Ματίου. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση με προσαρμογή στην υφιστάμενη χάραξη χωρίς διαπλάτυνση της αγροτικής οδού.
3. Την υπ’ αριθ. 17/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Κλημεντίου – Καισαρίου, Δήμου Σικυωνίων», η οποία αφορά σε εργασίες βελτίωσης της βατότητας της υπόψη αγροτικής οδού, συνολικού μήκους 6.387,00μ. ευρισκόμενης εντός διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Κλημεντίου και Καισαρίου. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση με προσαρμογή στην υφιστάμενη χάραξη χωρίς διαπλάτυνση της αγροτικής οδού.
4. Την υπ’ αριθ. 18/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Καλλιάνων – Κεφαλαρίου, Δήμου Σικυωνί-ων», η οποία αφορά σε εργασίες βελτίωσης της βατότητας της υπόψη αγροτικής οδού, συνολικού μήκους 5.643,00μ. ευρισκόμενης εντός διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Καλλιάνων και Κεφαλαρίου. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση με προσαρμογή στην υφιστάμενη χάραξη χωρίς διαπλάτυνση της αγροτικής οδού.
5. Την υπ’ αριθ. 21/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου, Δήμου Σικυωνίων», η οποία αφορά σε εργασίες βελτίωσης της βατότητας των αγροτικών οδών, συνολικού μήκους 5.031,00μ. που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση με προσαρμογή στην υφιστάμενη χάραξη χωρίς διαπλάτυνση των εν λόγω αγροτικών οδών.
6. Την υπ’ αριθ. 20/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Κρυονερίου και Σουλίου, Δήμου Σικυωνίων», η οποία αφορά σε εργασίες βελτίωσης της βατότητας των αγροτικών οδών, συνολικού μήκους 4.340,00μ. που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Κρυονερίου και Σουλίου. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση με προσαρμογή στην υφιστάμενη χάραξη χωρίς διαπλάτυνση των εν λόγω αγροτικών οδών.
7. Την υπ’ αριθ. 22/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου, Δήμου Σικυωνίων», η οποία αφορά σε εργασίες βελτίωσης της βατότητας των αγροτικών οδών, συνολικού μήκους 4.479,00μ. που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση με προσαρμογή στην υφιστάμενη χάραξη χωρίς διαπλάτυνση των εν λόγω αγροτικών οδών.
8. Την υπ’ αριθ. 24/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινότητας Βελίνας, Δήμου Σικυωνίων», η οποία αφορά σε εργασίες βελτίωσης της βατότητας των αγροτικών οδών, συνολικού μήκους 3.488,00μ. που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Βελίνας. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση με προσαρμογή στην υφιστάμενη χάραξη χωρίς διαπλάτυνση των εν λόγω αγροτικών οδών.
9. Την υπ’ αριθ. 25/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Γονούσσας, Παραδεισίου και Μποζικών, Δήμου Σικυωνίων», η οποία αφορά σε εργασίες βελτίωσης της βατότητας των αγροτικών οδών, συνολικού μήκους 4.113,00μ. που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Γονούσας, Παραδεισίου και Μποζικών. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση με προσαρμογή στην υφιστάμενη χάραξη χωρίς διαπλάτυνση των εν λόγω αγροτικών οδών.
10. Την υπ’ αριθ. 23/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων» , η οποία αφορά σε εργασίες βελτίωσης της βατότητας των αγροτικών οδών, συνολικού μήκους 2.903,00μ. που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση με προσαρμογή στην υφιστάμενη χάραξη χωρίς διαπλάτυνση των εν λόγω αγροτικών οδών.
Στο σύνολο τους και οι δέκα ανωτέρω μελέτες της Τ.Υ. του Δήμου αφορούν σε εργασίες βελτίωσης και δη οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης εντός του καταστρώματος των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, χωρίς να επηρεάζονται τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά, χωρίς να γίνονται διαπλατύνσεις και επομένως χωρίς να απαιτούνται απαλλοτριώσεις.

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και δη στα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξασφάλιση της απαιτούμενης γης που καταλαμβάνει εκάστη προτεινόμενη πράξη, ο δικαιούχος Δήμος υποχρεούται να υποβάλλει, προς εξέταση του εν λόγω κριτηρίου, απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, περί αποκλειστικής ιδιοκτησίας του χώρου της εν λόγω έκτασης και περί μη απαίτησης απαλλοτριώσεων εκτάσεων για την κατασκευή της πράξης.
Προκειμένου να υποβάλλει ο Δήμος Σικυωνίων προτάσεις χρηματοδότησης των ανωτέρω έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με την παρούσα εισηγούμεθα την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Α. περί αποκλειστικής ιδιοκτησίας του χώρου των εκτάσεων των ακόλουθων μελετών:
1. της υπ’ αριθ. 14/2021 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Γκούρας – Μεσινού, Δήμου Σικυωνίων».
2. της υπ’ αριθ. 26/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Μοσιάς – Ματίου, Δήμου Σικυωνίων».
3. της υπ’ αριθ. 17/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Κλημεντίου – Καισαρίου, Δήμου Σικυωνίων».
4. της υπ’ αριθ. 18/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Καλλιάνων – Κεφαλαρίου, Δήμου Σικυωνίων».
5. της υπ’ αριθ. 21/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου, Δήμου Σικυωνίων».
6. της υπ’ αριθ. 20/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Κρυονερίου και Σουλίου, Δήμου Σικυωνίων».
7. της υπ’ αριθ. 22/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου, Δήμου Σικυωνίων».
8. της υπ’ αριθ. 24/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινότητας Βελίνας, Δήμου Σικυωνίων».
9. της υπ’ αριθ. 25/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Γονούσσας, Παραδεισίου και Μποζικών, Δήμου Σικυωνίων».
10. της υπ’ αριθ. 23/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαύκας, Καστανιάς και Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».
Β. περί μη απαίτησης απαλλοτριώσεων εκτάσεων για την κατασκευή των πράξεων που αφορούν στις ανωτέρω μελέτες.
Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής
Αμαλία Αλ. Χήτα
ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα Νομοθεσία,
• την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
• τα παραπάνω αναφερθέντα – και
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Δ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι ότι :
Οι χώροι των εκτάσεων των ακόλουθων μελετών είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Δήμου Σικυωνίων
και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την κατασκευή τους :

1. της υπ’ αριθ. 14/2021 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού
Γκούρας – Μεσινού, Δήμου Σικυωνίων».

2. της υπ’ αριθ. 26/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Μοσιάς – Ματίου,
Δήμου Σικυωνίων».

3. της υπ’ αριθ. 17/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Κλημεντίου –
Καισαρίου, Δήμου Σικυωνίων».

4. της υπ’ αριθ. 18/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού Καλλιάνων –
Κεφαλαρίου, Δήμου Σικυωνίων».

5. της υπ’ αριθ. 21/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινότητας Μεγάλου
Βάλτου, Δήμου Σικυωνίων».

6. της υπ’ αριθ. 20/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Κρυονερίου
και Σουλίου, Δήμου Σικυωνίων».

7. της υπ’ αριθ. 22/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαλιωτίου και Πασίου, Δήμου Σικυωνίων».

8. της υπ’ αριθ. 24/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινότητας Βελίνας, Δήμου Σικυωνίων».

9. της υπ’ αριθ. 25/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων
Γονούσσας, Παραδεισίου και Μποζικών, Δήμου Σικυωνίων».

10. της υπ’ αριθ. 23/2021 μελέτη με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κοινοτήτων Λαύκας,
Καστανιάς και Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».

Β. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων για δικές τους
ενέργειες .

Συντάχθηκε και υπογράφεται
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 10/2022
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 15.02.2022
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email