10/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         (ΑΔΑ:ΨΤΑΒΟΚ3Ξ-ΖΨΥ)

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)                                

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 3/02-6-2021 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας.

Αριθμός Απόφασης  10/2021

 

Περίληψη «Έγκριση  διενέργειας και διάθεσης ποσού της υπηρεσίας με τίτλο  «Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών για την ανανέωση του προγράμματος (S Management Plus) με την Εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ».

                 

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 02  Ιουνίου του έτους  2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 53/27-5-2021έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID -19.

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8  δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Καλφαντή Βασιλική Τσαμαντά Ελένη
 4. Μπόκιας Βασίλειος        Αθανασούλη Ελένη
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική 5. Πάτσιου Ιωάννα                                                                                                   6.  Ζάρκος Ευάγγελος                                        6. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

 

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση  διενέργειας και διάθεσης ποσού της υπηρεσίας με τίτλο  «Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών για την ανανέωση του προγράμματος (S Management Plus) με την Εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ» ενημέρωσε τα μέλη, ότι η εταιρεία μηχανοργάνωσης «ΕΠΑΦΟΣ» έστειλε οικονομική προσφορά  για την ανανέωση του ετήσιου προγράμματος «S-Management plus» για την Σχολική μας Επιτροπή, και στην συνέχεια πρότεινε την ανανέωση της συνδρομής του εν λόγω  προγράμματος.

 

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 1. Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών για την ανανέωση του προγράμματος (S Management Plus) με την Εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δικυανίων  σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.
 1. Εγκρίνει τη διάθεση ποσού πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (546,84€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την προαναφερόμενη παροχή υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2021 και  υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Μπόκιας Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Δομετίου Βασίλειος
 4. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6. Ζάρκος Ευάγγελος
 7.                                      Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  04-6-2021

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email