10/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /   24  –  05  –  2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    10  /  2021

 

 

ΘΕΜΑ:  3ον  «Περί   παραχωρήσεως ή μη  οικογενειακών  τάφων σε δημότες των

                      Κοινοτήτων Μουλκίου,  Πασίου,   Διμηνιού  και Λαλιωτίου.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    24ην   Μαϊου   του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 11:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  3035/20-05-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –  5  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος             (Πρόεδρος)                  1.- Σταμάτιος           Γκούμας               (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος                      (Αντιπρόεδρος)               2.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Κωνσταντίνος   Σαρχάνης               (Μέλος)

5.- Αντώνιος           Κατσιμπούλας        (Μέλος)

 

                                                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                       1.-   Γ. Κοτούλας   Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου.

                                                                                       2.-  Α. Τυρλής  Πρόεδρος Κοινότητας  Λαλιωτίου.

                                                                                                 3.-   Ι.  Σπυρόπουλος  Πρόεδρος Κοινότητας  Διμηνιού

                                                                                                 4.-   Π. Ραυτόπουλος Πρόεδρος κοινότητας Πασίου                                                                                             

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   3ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 3ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί   παραχωρήσεως ή μη  οικογενειακών  τάφων σε δημότες των Κοινοτήτων Μουλκίου,  Πασίου,   Διμηνιού  και Λαλιωτίου» ανέφερε τα  εξής:

 

Οι Πρόεδροι  των Κοινοτήτων Μουλκίου,  Πασίου,  Διμηνιού και Λαλιωτίου μας απέστειλαν τις αποφάσεις τους,  σχετικά με την παραχώρηση οικογενειακών τάφων,  σύμφωνα με αιτήσεις που είχαν υποβληθεί  από  συνδημότες μας, όπου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης αναλυτικά.

 

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΟΣ

ΤΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

         Ή

ΜΗ  ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Μουλκίου Αλεξοπούλου  Μαρία του Γεωργίου Χα Κανώλη Γεωργίου Διπλός 3/2021 Έγκριση Και εγγραφή στους καταλόγους υπόχρεων διατήρησης διπλού οικογενειακού τάφου.
2 Πασίου Μικελίδη  Ελένη Διπλός 8/2021 Έγκριση  
3 Λαλιωτίου Ιωάννα Πυργάκη-Αλεξοπούλου Διπλός 2/2021 Έγκριση  
4 Διμηνιού Δήμου    Αγγελική Την ένταξη μονού οικογενειακού τάφου στους χρηματικούς καταλόγους τελών κοιμητηρίου.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τις  ανωτέρω  αποφάσεις  των  Κοινοτήτων  Μουλκίου, , Πασίου,  Διμηνιού  και Λαλιωτίου.

3.-   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2735/2020.

 4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο  μ  ό  φ   ω  ν  α

 

Α.- Εγκρίνει  –  εισηγείται και γνωμοδοτεί  στους ενδιαφερομένους συνδημότες μας  ως εξής:

 

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΟΣ

ΤΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

         Ή

ΜΗ  ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Μουλκίου Αλεξοπούλου  Μαρία του Γεωργίου Χα Κανώλη Γεωργίου Διπλός 3/2021 Έγκριση Και εγγραφή στους καταλόγους υπόχρεων διατήρησης διπλού οικογενειακού τάφου.
2 Πασίου Μικελίδη  Ελένη Διπλός 8/2021 Έγκριση  
3 Λαλιωτίου Ιωάννα Πυργάκη-Αλεξοπούλου Διπλός 2/2021 Έγκριση  
4 Διμηνιού Δήμου    Αγγελική Την ένταξη μονού οικογενειακού τάφου στους χρηματικούς καταλόγους τελών κοιμητηρίου.

 

 

Η παραχώρηση θα γίνει  ύστερα  από  την καταβολή του αντίστοιχου ποσού σε  ευρώ, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας και  μετά την υπόδειξη του προέδρου των αντίστοιχων Κοινοτήτων   Μουλκίου, Πασίου και   Λαλιωτίου

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     10 / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  24-05-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email