10/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                            ΑΔΑ:Ψ6ΜΖΟΚ3Ξ-7Τ8

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 3/18-2-2020 τακτικής  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 10/2020

 

Θέμα: «Περί  ορισμού  μέλους  της Σχολικής Επιτροπής  για συγκρότηση των Σχολικών  Συμβουλίων του  Ν.  1566/1985».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18 Φεβρουαρίου του έτους  2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ31/11-2-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  ήτοι:

 

                                        ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                              Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος             Γκούμας Σταμάτιος
 3. Μπόκιας Βασίλειος   Τσαμαντά Ελένη
 4. Πάτσιου Ιωάννα      Αθανασούλη Ελένη
 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 6. Καλφαντή Βασιλική
 7. Ρουμελιώτη Βασιλική
 8. Ζάρκος Ευάγγελος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.  Ιωάννης Σωτηρόπουλος και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο: « Περί  ορισμού  μέλους  της Σχολικής Επιτροπής  για συγκρότηση των Σχολικών  Συμβουλίων του  Ν.  1566/1985»

Με βάση το άρθρο  51 του Ν. 1566/1985, όπου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (167/30-09-1985), σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το σύλλογο διδασκόντων, τα μέλη  του διοικητικού συμβουλίου  του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο  της τοπικής αυτοδιοίκησης  στη σχολική επιτροπή.

Στα σχολικά συμβούλια  των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  μετέχουν  και τρείς εκπρόσωποι  των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση  του συμβουλίου τους.

Έργο του σχολικού συμβουλίου  είναι η εξασφάλιση  της ομαλής  λειτουργίας  του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση  τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας  διδασκόντων  και οικογενειών των μαθητών  καθώς και  η υγιεινή  των μαθητών  και του σχολικού περιβάλλοντος.

Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο διευθυντής  του σχολείου. Το σχολικό συμβούλιο λειτουργεί  νόμιμα με όσα  μέλη του είναι παρόντα.

Επίσης στην παρ. 1 α του άρθρου  2 του  Ν. 2621/1998  αναφέρει ότι:

Το σχολικό συμβούλιο  συνεδριάζει  υποχρεωτικά  τρείς (3) φορές  το χρόνο, εντός  του πρώτου  δεκαημέρου  του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε, όποτε  το ζητήσει ο Διευθυντής  ή δυο τουλάχιστον  φορείς, που μετέχουν  στο σχολικό συμβούλιο.

Ύστερα απ’ αυτά, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου μας, πρέπει να ορίσει ένα μέλος από  τα  τακτικά μέλη της Σχολικής Επιτροπής, για  κάθε Σχολείο ξεχωριστά, προκειμένου να  συγκροτηθεί η εν λόγω επιτροπή.

 

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Ορίζει  ένα   μέλος  στα αντίστοιχα Συμβούλια  των Σχολικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, από τα τακτικά μέλη  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως  εξής:

 

 

Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 1ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ Σωτηρόπουλος Ιωάννης
2 2ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ Βαφειαδάκης Αριστείδης

 

3 3ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ      Τσαμαντά Ελένη

 

4 6ον   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ Καλφαντή Βασιλική
5 4ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ Ρουμελιώτη Βασιλική
6 7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ     Ζάρκος Ευάγγελος

 

7 6ον   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ Πάτσιου Ιωάννα
8 7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ Ρουμελιώτη Βασιλική
9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ Δομετίου Βασίλειος
10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Σωτηρόπουλος Ιωάννης
11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ Γκούμας Σταμάτιος
12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΟΥΛΚΙΟΥ                                 Αθανασούλη Ελένη

 

13 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΒΑΛΤΟΥ Σαρχάνης Κωνσταντίνος
14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
15 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΝΕΟΥ Κουτρέτσης  Σπυρίδων

 

16 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΕΣΙΝΟΥ Κουτρέτσης  Σπυρίδων

 

17 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ Ζάρκος Ευάγγελος
18 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΨΑΡΙΟΥ Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
19 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
     
     

 

 

Η παρούσα  απόφαση 10/2020 και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Μπόκιας Βασίλειος
 3. Πάτσιου Ιωάννα
 4. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5.     Καλφαντή Βασιλική
 6.    Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Κουτρέτσης   Σπυρίδων
 9. Σαρχάνης  Κωνσταντίνος

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  19-2-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email