10/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  26  –  05  –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:   10  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ   «Δημιουργία  ολοκληρωμένων Τουριστικών  Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για

                      ΑΜΕΑ  στην Κοινότητα Κάτω Διμηνιού»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    26ην  Μαϊου   του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σώκου  Δημητρίου (Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και νυν  Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  3969/22-5-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Δημήτριος  Σώκος     (Αντιπρόεδρος)                            1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος        (Πρόεδρος)

2.- Σταμάτιος   Γκούμας          (Μέλος)                                2.- Ιωάννης          Μυττάς                  (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος  (Μέλος)                                3.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

4.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας (Μέλος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

      Χρέη  Προέδρου στην παρούσα συνεδρίαση θα εκτελέσει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σώκος Δημήτριος και νυν Αντιδήμαρχος,  λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου).

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Δημιουργία  ολοκληρωμένων Τουριστικών  Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑΜΕΑ  στην Κοινότητα Κάτω Διμηνιού» ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 3879/19-5--2020   σχετικό έγγραφό της, όπου μας αποστέλλει Συνοπτική Τεχνική Έκθεση και Τοπογραφικό σε κλίμακα 1:200, στα οποία περιγράφεται η προτεινόμενη παρέμβαση στην παραλία του Κάτων Διμηνιού για την εγκατάσταση ολοκληρωμένης διάταξης για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες  στη θάλασσα, καθώς και χωροθέτηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α., όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Το υπ’ αριθ. 3879/19-5-2020 σχετικό έγγραφο   της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

 

 

1.-Εγκρίνει την προτεινόμενη παρέμβαση  στην παραλία του Κάτων Διμηνιού για την εγκατάσταση ολοκληρωμένης διάταξης για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες  στη θάλασσα, καθώς και χωροθέτηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.,   και

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον αντιπρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σώκο  Δημήτριο, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     10 / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  26-05-2020

                                                  Ο    Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

 

 

 

                                                                         ΣΩΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email