10/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 1ης /21. 01.2020  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ     Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  10/2020

Περίληψη: Επί αιτημάτων χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα σε Κοινότητες του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:30’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ. 419/17-01-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  23 μέλη δηλαδή:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Μαστοράκης Δημήτριος 14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16 . Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19 Μπακόλιας Παναγιώτης 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Παπαβασιλείου Νικ. (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος 22. Χουσελάς  Ευάγγελος  23. Νανόπουλος Βασίλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ :
1. Ζάρκος Δημήτριος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Λέγγας Μάρκος 4. Συριάνος Κων/νος
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
       
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
28. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 29. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)    
       
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  1. Παπαβασιλείου Νικ. (κατά την συζήτηση του 13ου θέματος ) 2. Γαλάνης Βασ. (μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος  (μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   10ο

 • Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτημάτων χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα σε Κοινότητες του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020»,
 • ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

Α.  Τις  σχετικές αιτήσεις των κ. κ. ΜΠΡΑΪΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ οι οποίοι αιτούνται την Έγκριση  πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού σε Κοινότητες του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020.

 

Β. Την αριθ. 20/2019  απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού,

 

 • Γ. Την από 2-1-2020 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης η οποία έχει ως ακολούθως:

 

 Δήμος Σικυωνίων                                                                      Κιάτο   2-01-2020

 Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΣ
κο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

 

Θέμα: «ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΑΣ) ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΕ

           ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020».

 

Σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας με το αριθμ. 1760 / 11-05-2010 έγγραφο του (συν. 1) μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, προκειμένου ο εκάστοτε Ο.Τ.Α. να μπορέσει να χορηγήσει άδεια πώλησης (εμπορίας) πόσιμων υδάτων που του ανήκουν, απαιτούνται μεταξύ άλλων αίτηση του εκάστοτε ενδιαφερόμενου και σύμφωνη της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Για να γνωμοδοτήσει η Υπηρεσία θα πρέπει στην αίτηση που θα της διαβιβάζεται να επισυνάπτεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Α. που έχει ανάγκη την υδροδότηση, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της υδροδότησης,  το χρονικό διάστημα αυτής κ.λ.π.

Β) Οι κ.κ. ΜΠΡΑΪΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου και ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ευθυμίου υπέβαλλαν αιτήσεις προκειμένου να τους εγκριθεί η πώληση πόσιμου νερού στη Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου και στις Τ.Κ. Μουλκίου, Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού, Κάτω Διμηνιού και Πασίου, για να τους χορηγηθεί Άδεια Πώλησης (Εμπορίας) Πόσιμου Νερού από το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, για το έτος 2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, μετά τη σχετική αλληλογραφία και λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατη ανακοίνωση του Δημάρχου για την υδροδότηση των κοινοτήτων Σικυώνος – Κιάτου, Μουλκίου, Πασίου και Κάτω Διμηνιού με πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας, με την αριθμ. 41 / 14-02-2019 απόφαση του (συν. 2) ενέκρινε την άδεια πώλησης (εμπορίας) νερού στους αιτούντες μόνο στη κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού.

Γ) Οι κ.κ. ΜΠΡΑΪΛΑΣ Γ. και ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Θ. κατέθεσαν στο Δήμο μας τις με αρ. πρωτ. 14842 & 14843 / 05-12-2019 αντίστοιχα αιτήσεις (συν. 3) με τις οποίες ζητούν να ανανεωθεί η αριθμ. 41 / 14-02-2019 απόφαση Δ.Σ. για πώληση (εμπορία) πόσιμου νερού στις κοινότητες Σικυώνος – Κιάτου, Μουλκίου, Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού, Κάτω Διμηνιού, και Πασίου, προκειμένου να τους χορηγηθεί η Άδεια Πώλησης (Εμπορίας) Πόσιμου Νερού από το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, για το έτος 2020.

Ε) Με το αριθμ. 14843 (σχ. 14842) / 16-12-2019 έγγραφο μας (συν. 4), ζητήσαμε από το πρόεδρο του συμβουλίου της κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού να μας γνωρίσει εάν υπάρχουν ανάγκες υδροδότησης στα όρια της κοινότητας, τεκμηριώνοντας τη σχετική απόφαση του.

 

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφα των ανωτέρω συνημμένων και της απόφασης του συμβουλίου της κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού (συν. 5) προς ενημέρωση και λήψη απόφασης.

 

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία
 • τις αιτήσεις των κ.κ. ΜΠΡΑΪΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 • την αριθ. 20/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού
 • την από 2-1-2020 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, –και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία  

 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ: Δ. Παπαγεωργίου, Γ. Ρουμπέκα, Σ. Γκούμα, Β. Γαλάνη,

Ν. Ζαχαρόπουλου, Ν. Παπαβασιλείου, Α. Κατσιμπούλα ,  Ε. Χουσελά και Β. Νανόπουλου

 

 Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την πώληση (εμπορία) πόσιμου νερού, μόνο στην Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων  για το έτος 2020,  με ιδιόκτητα βυτιοφόρα οχήματα  στους αιτούντες:

 1. ΜΠΡΑΪΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Παύλου και
 2. ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του Ευθυμίου,

υπό την  παρακάτω προϋπόθεση :

 • Να προσκομίσουν οι αιτούντες τις σχετικές άδειες που θα τους χορηγηθούν  από το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 10/2020

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 21.1.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email