10/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /  09  04  –      2019

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    10  /  2019

 

 

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ   «Περί  εγκρίσεως κανονισμού  λειτουργίας  της Λαϊκής  αγοράς Κιάτου.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    9ην  Απριλίου του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  4021  /  5-42019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας               (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                (Μέλος)                           2.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)                           3.- Παύλος           Χρυσικός             (Μέλος)

4.- Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί  εγκρίσεως κανονισμού  λειτουργίας  της Λαϊκής  αγοράς Κιάτου»  ανέφερε τα  εξής:

 

Ο Πρόεδρος  της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος- Κιάτου  του Δήμου μας,  με το υπ’ αριθ. Δ.Υ./ 2-4-2019  σχετικό έγγραφό του, μας υπέβαλε την  υπ’ αριθ. 7 / 2019  απόφασή του,  σχετικά με την  έγκριση  κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής  αγοράς Κιάτου που έχει ως εξής:

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                        Κιάτο   11-02-2019

Νομός Κορινθίας

Δήμος Σικυωνίων

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2                                                         ΠΡΟΣ:

Τ.Κ.: 202 00 Κιάτο                                                                       κο Πρόεδρο του Συμβουλίου της

Τηλ.: 2742 360 129                                                                     Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου.

FAX: 2742 0 23562

 

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΑΤΟΥ.

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 79 του Ν. 3463 / 2006 (Φ.Ε.Κ 114 Α’), όπως ισχύει.
  2. Τα άρθρα 65, 72, 73 & 83 του Ν. 3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’), όπως ισχύουν.
  3. Το Ν. 4497 / 2017 (Φ.Ε.Κ. 171 Α’), όπως ισχύει.

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω  σχετικών σας διαβιβάζουμε σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Κιάτου και παρακαλούμε για την αποστολή σχετικής απόφασης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περεταίρω ενέργειες:

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

 

Άρθρο 1°

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λαϊκή αγορά Κιάτου θα λειτουργεί στην περιοχή «Μεσοποταμία» (δυτικά της οδού Πετμεζά) Βόρεια και Νότια της οδού Παναγή Τσαλδάρη και εκτός ορίων Ζώνης απαλλοτρίωσης ΓΑΙΑ Ο.Σ.Ε., κάθε Σάββατο.

Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής :

α. Για τη χειμερινή περίοδο (28/10 έως 25/03) από 07:00 μέχρι 14:00.

β. Για τη θερινή περίοδο (26/03 έως 27/10) από 06:30 μέχρι 14:00.

Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών-παραγωγών) που κατέχουν νόμιμες άδειες, στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, για να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς.

Απαγορεύεται η  διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει.

Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς, από το προηγούμενο βράδυ.

 

Άρθρο 2°

ΑΔΕΙΕΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Α) Άδειες Παραγωγών Πωλητών

Οι δικαιούχοι άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου, τα στοιχεία της άδειας και τα διατιθέμενα προϊόντα, προσδιορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 7 και 10 του Ν. 4497 / 2017 (Φ.Ε.Κ. 171 Α’) όπως ισχύει.

Β) Άδειες Επαγγελματιών Πωλητών

Οι δικαιούχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου τα στοιχεία της άδειας και τα διατιθέμενα προϊόντα, προσδιορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 14, 15, 17 και 19 του Ν. 4497 / 2017 (Φ.Ε.Κ. 171 Α’) όπως ισχύει.

 

Άρθρο 3°

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου.

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (αστυνομικό, ασθενοφόρο, πυροσβεστικό κ.λ.π.), καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την ομαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς.

Τα παραχωρούμενα μέτρα κατάληψης χώρου στη λαϊκή αγορά είναι 3μ. μήκος Χ 2μ. πλάτος, δηλαδή έξι (6) τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν σε μια (1) θέση.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα της λαϊκής αγοράς στο οποίο θα απεικονίζονται οι θέσεις και θα αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές θέσεις.

Θα τοποθετηθεί περίπτερο (κιόσκι) με αναρτημένη την κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία θα εμφανίζονται οι τομείς κατ’ είδος προϊόντων. Θα τοποθετηθούν, επίσης, δελτία και κυτίο παραπόνων.

Τα εκθετήρια των πωλητών, πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή και την πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.

Η λαϊκή αγορά ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων χωρίζεται:

α) σε Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και

β) σε Τομέα Βιομηχανικών Ειδών, ο οποίος τοποθετείται διακριτά στα όρια της λαϊκής αγοράς.

Απαγορεύεται η εμπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα όπως τοποθέτηση εκθετηρίων, πάγκων, εργαλείων κ.λ.π. στους χώρους της λαϊκής αγοράς κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί, από κατόχους αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (παραγωγούς και επαγγελματίες).

Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Ο Δήμος θα μεριμνά, για την τοποθέτηση ικανού αριθμού χημικών αποχωρητηρίων σε συγκεκριμένους χώρους, χωρίς να δημιουργείται προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής.

Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου καθαριότητα (πλύσιμο κ.λ.π.) του χώρου της λαϊκής αγοράς.

 

Άρθρο 4°

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 . 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον ο νομός, που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.

Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 . 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.

Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.

Τα προς πώληση προϊόντα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε εκθετήρια έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.

Απαγορεύεται, η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές, η αυξομείωση των διαστάσεων των χωροθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων από τους παραγωγούς επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των θέσεων. Απαγορεύεται το κρέμασμα των προϊόντων  κατακόρυφα, πλάγια ή στο ύψος του στεγάστρου που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση σταντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα προϊόντα τους.

Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από τον Δήμο και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.

Σε κάθε θέση κατά τις ώρες λειτουργίας, θα παραβρίσκονται μόνο ο δικαιούχος πωλητής ή το άτομο τα στοιχεία του οποίου που έχει δηλώσει να τον υποβοηθά ή να τον αναπληρώνει ο παραγωγός πωλητής ή το πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου που έχουν δηλωθεί να υποβοηθά, να εργάζεται ή να αναπληρώνει τον επαγγελματία πωλητή.

Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής.

Ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι για την καθαριότητα του χώρου τους, την συγκέντρωση των απορριμμάτων σε σακούλες ή δοχεία και την τοποθέτησή τους στα σημεία συλλογής τους από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων.

Ο καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Τα απόνερα και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των όμβριων υδάτων.

Απαγορεύεται στους πωλητές η εγκατάλειψη εκθετηρίων, πάγκων, εργαλείων κ.λ.π. μετά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς.

Η παραμονή των πωλητών ή των εκπροσώπων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού περί «κοινοχρήστων χώρων».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Άρθρο 5°

ΈΛΕΓΧΟΣ

Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος είναι οι υπηρεσίες του άρθρου 51 του Ν. 4497 / 2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) όπως ισχύει.

 

Άρθρο 6°

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ

Οι προσερχόμενοι στη λαϊκή αγορά του Δήμου, κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στο Δήμο, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική του υποστήριξη, την εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακών μέσων, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτής, καθώς και την προβολή της σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε αυτή. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται ανά τρέχον μέτρο εκθετηρίου ανά ημέρα, είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές και καταβάλλεται μηνιαίως είτε σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό είτε στο ταμείο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο καθορισμός του ύψους του ημερήσιου τέλους, η απαλλαγή από άλλου είδους τέλη των υπόχρεων, ο τρόπος καταβολής του, ο επιμερισμός των εσόδων που προκύπτουν από την καταβολή του κ.λ.π., καθορίζονται στο άρθρο 36 του Ν. 4497 / 2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) όπως ισχύει.

 

Άρθρο 7°

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού λειτουργίας επιβάλλονται από το Δήμο Σικυωνίων κυρώσεις. Οι κυρώσεις είναι: α) η απλή σύσταση σε συμμόρφωση, β) η επιβολή χρηματικού προστίμου έως και 1.000 ευρώ και γ) η ανάκληση της άδειας μέχρι ένα (1) μήνα. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Δήμου Σικυωνίων είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών σε περίπτωση που ο Δήμος παραπέμψει το θέμα σε αυτήν είτε χωρίς την εισήγηση. Επιπλέον, η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών μπορεί να εισηγείται στο Δήμο Σικυωνίων την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας που υποπίπτουν στην αντίληψή της με κάθε νόμιμο τρόπο. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 54 Ν. 4497 / 2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) δεν είναι αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

 

Άρθρο 8°

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού παύει να ισχύει ο κανονισμός που εγκρίθηκε με την αρ. 443 / 09-11-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

 

Άρθρο 9°

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

 

Ο  Πρόεδρος  του Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας  Σικυώνος- Κιάτου

 

Φαρμάκης    Παναγιώτης

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  υπ’ αριθ. 7/2019   απόφαση  της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.

 3.-  Τις σχετικές διατάξεις  της παρ.  3  του άρθρου 29  του Ν. 4497/2017.

 4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά    και    εγκρίνει    τον  κανονισμό  λειτουργίας  της λαϊκής  αγοράς Κιάτου  βάσει των σχετικών διατάξεων της παρ.  3  του άρθρου 29  του Ν. 4497/2017 ως εξής:

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

 

Άρθρο 1°

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λαϊκή αγορά Κιάτου θα λειτουργεί στην περιοχή «Μεσοποταμία» (δυτικά της οδού Πετμεζά) Βόρεια και Νότια της οδού Παναγή Τσαλδάρη και εκτός ορίων Ζώνης απαλλοτρίωσης ΓΑΙΑ Ο.Σ.Ε., κάθε Σάββατο.

Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής :

α. Για τη χειμερινή περίοδο (28/10 έως 25/03) από 07:00 μέχρι 14:00.

β. Για τη θερινή περίοδο (26/03 έως 27/10) από 06:30 μέχρι 14:00.

Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών-παραγωγών) που κατέχουν νόμιμες άδειες, στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, για να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς.

Απαγορεύεται η  διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει.

Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς, από το προηγούμενο βράδυ.

 

Άρθρο 2°

ΑΔΕΙΕΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Α) Άδειες Παραγωγών Πωλητών

Οι δικαιούχοι άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου, τα στοιχεία της άδειας και τα διατιθέμενα προϊόντα, προσδιορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 7 και 10 του Ν. 4497 / 2017 (Φ.Ε.Κ. 171 Α’) όπως ισχύει.

Β) Άδειες Επαγγελματιών Πωλητών

Οι δικαιούχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου τα στοιχεία της άδειας και τα διατιθέμενα προϊόντα, προσδιορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 14, 15, 17 και 19 του Ν. 4497 / 2017 (Φ.Ε.Κ. 171 Α’) όπως ισχύει.

 

Άρθρο 3°

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου.

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (αστυνομικό, ασθενοφόρο, πυροσβεστικό κ.λ.π.), καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την ομαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς.

Τα παραχωρούμενα μέτρα κατάληψης χώρου στη λαϊκή αγορά είναι 3μ. μήκος Χ 2μ. πλάτος, δηλαδή έξι (6) τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν σε μια (1) θέση.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα της λαϊκής αγοράς στο οποίο θα απεικονίζονται οι θέσεις και θα αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές θέσεις.

Θα τοποθετηθεί περίπτερο (κιόσκι) με αναρτημένη την κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία θα εμφανίζονται οι τομείς κατ’ είδος προϊόντων. Θα τοποθετηθούν, επίσης, δελτία και κυτίο παραπόνων.

Τα εκθετήρια των πωλητών, πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή και την πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.

Η λαϊκή αγορά ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων χωρίζεται:

α) σε Τομέα Διατροφικών Προϊόντων και

β) σε Τομέα Βιομηχανικών Ειδών, ο οποίος τοποθετείται διακριτά στα όρια της λαϊκής αγοράς.

Απαγορεύεται η εμπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα όπως τοποθέτηση εκθετηρίων, πάγκων, εργαλείων κ.λ.π. στους χώρους της λαϊκής αγοράς κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί, από κατόχους αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (παραγωγούς και επαγγελματίες).

Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Ο Δήμος θα μεριμνά, για την τοποθέτηση ικανού αριθμού χημικών αποχωρητηρίων σε συγκεκριμένους χώρους, χωρίς να δημιουργείται προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής.

Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου καθαριότητα (πλύσιμο κ.λ.π.) του χώρου της λαϊκής αγοράς.

 

Άρθρο 4°

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 . 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον ο νομός, που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.

Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 . 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.

Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.

Τα προς πώληση προϊόντα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε εκθετήρια έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.

Απαγορεύεται, η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές, η αυξομείωση των διαστάσεων των χωροθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων από τους παραγωγούς επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των θέσεων. Απαγορεύεται το κρέμασμα των προϊόντων  κατακόρυφα, πλάγια ή στο ύψος του στεγάστρου που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση σταντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα προϊόντα τους.

Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από τον Δήμο και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.

Σε κάθε θέση κατά τις ώρες λειτουργίας, θα παραβρίσκονται μόνο ο δικαιούχος πωλητής ή το άτομο τα στοιχεία του οποίου που έχει δηλώσει να τον υποβοηθά ή να τον αναπληρώνει ο παραγωγός πωλητής ή το πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου που έχουν δηλωθεί να υποβοηθά, να εργάζεται ή να αναπληρώνει τον επαγγελματία πωλητή.

Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής.

Ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι για την καθαριότητα του χώρου τους, την συγκέντρωση των απορριμμάτων σε σακούλες ή δοχεία και την τοποθέτησή τους στα σημεία συλλογής τους από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων.

Ο καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Τα απόνερα και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των όμβριων υδάτων.

Απαγορεύεται στους πωλητές η εγκατάλειψη εκθετηρίων, πάγκων, εργαλείων κ.λ.π. μετά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς.

Η παραμονή των πωλητών ή των εκπροσώπων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού περί «κοινοχρήστων χώρων».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Άρθρο 5°

ΈΛΕΓΧΟΣ

Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος είναι οι υπηρεσίες του άρθρου 51 του Ν. 4497 / 2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) όπως ισχύει.

 

Άρθρο 6°

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ

Οι προσερχόμενοι στη λαϊκή αγορά του Δήμου, κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στο Δήμο, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική του υποστήριξη, την εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακών μέσων, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτής, καθώς και την προβολή της σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε αυτή. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται ανά τρέχον μέτρο εκθετηρίου ανά ημέρα, είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές και καταβάλλεται μηνιαίως είτε σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό είτε στο ταμείο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο καθορισμός του ύψους του ημερήσιου τέλους, η απαλλαγή από άλλου είδους τέλη των υπόχρεων, ο τρόπος καταβολής του, ο επιμερισμός των εσόδων που προκύπτουν από την καταβολή του κ.λ.π., καθορίζονται στο άρθρο 36 του Ν. 4497 / 2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) όπως ισχύει.

 

Άρθρο 7°

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού λειτουργίας επιβάλλονται από το Δήμο Σικυωνίων κυρώσεις. Οι κυρώσεις είναι: α) η απλή σύσταση σε συμμόρφωση, β) η επιβολή χρηματικού προστίμου έως και 1.000 ευρώ και γ) η ανάκληση της άδειας μέχρι ένα (1) μήνα. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Δήμου Σικυωνίων είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών σε περίπτωση που ο Δήμος παραπέμψει το θέμα σε αυτήν είτε χωρίς την εισήγηση. Επιπλέον, η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών μπορεί να εισηγείται στο Δήμο Σικυωνίων την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας που υποπίπτουν στην αντίληψή της με κάθε νόμιμο τρόπο. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 54 Ν. 4497 / 2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) δεν είναι αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

 

Άρθρο 8°

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού παύει να ισχύει ο κανονισμός που εγκρίθηκε με την αρ. 443 / 09-11-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

 

Άρθρο 9°

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας  και

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     10   / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  09  – 04 –  2019

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email