10/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1 / 07-02-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   10 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 3Ο (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

                           «Περί παραχωρήσεως του προαυλίου και του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου,

                    για την υλοποίησης του προγράμματος Άθληση για όλους περιόδου 2016-2017»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 5/03-02-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Γ.   Κουκουμέλης

2.- Α. Λεονάρδου              Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Ο. Πανδής                     «                                                3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                               

5.- Α. Βυτινιώτης                 «    

6.- Β. Kελλάρης                   «                                                  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ        3ον ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) προ των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα  με τίτλο «Περί παραχωρήσεως του προαυλίου και του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για την υλοποίησης του προγράμματος Άθληση για όλους περιόδου 2016-2017» και κάλεσε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Σχολική Επιτροπή   ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας, υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το υπ’ αριθ. 1664/07-02-2017 έγγραφό του, με το οποίο μας γνωρίζει πως «ο Δήμος μας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υλοποιεί και φέτος προγράμματα   Άθληση για Όλους και συγκεκριμένα τα τμήματα «Άθλησης και παιδί» και «Άθληση και γυναίκα».

Τα   μαθήματα θα γίνονται στο γήπεδο Κιάτου, ωστόσο θα θέλαμε την έγκρισή σας ώστε να χρησιμοποιηθεί επίσης το προαύλιο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου καθώς και το κλειστό γυμναστήριο του Σχολείου, όταν ο καιρός δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή του προγράμματος σε ανοικτό χώρο.

Η χρήση των χώρων αυτών θα γίνεται ώρες που δεν λειτουργεί η σχολική μονάδα.»

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω .

                                                 

                                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και

 

2. Εγκρίνει  την παραχώρηση της χρήσης του προαυλίου καθώς και το κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνάσιο Κιάτου, όταν ο καιρός δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή του προγράμματος σε ανοικτό χώρο, προκειμένου να λειτουργήσει η δομή του προγράμματος   Άθληση για Όλους και συγκεκριμένα τα τμήματα «Άθλησης και παιδί» και «Άθληση και γυναίκα», περιόδου 2016-2017, σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

                     

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    10 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                   2.- Βυτινιώτης        Αλέξιος

                                                                                                      3.- Πανδής                 Οδυσσέας

                                                                                                        4.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

                                                                                                  5.- Κελλάρης             Βασίλειος  

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-02-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email