10η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 14.Απριλίου.2022

10η/2022

έκτακτη* συνεδρίαση

 

Πέμπτη  14η Απριλίου 2022

 
Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως *

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Β. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Ν. 6)Μαστοράκη Δ.
 

 

Καλείστε σε έκτακτη* -δια περιφοράς- συνεδρίαση σήμερα Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 και ώρα 13:30’μμ κατ΄ εφαρμογή της §2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55/11.03.2020 Α’) όπως ισχύει σήμερα, για να συσκεφτούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων.

 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.            Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για (4) μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο 2022. * για άμεση καταβολή του επιδόματος.
2.            Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός για την ιδιοκτησία με ΚΑ 010315 οικ. ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ μετά από -γνωμοδότηση- * για έκδοση συμβολαιογραφικής πράξης .
3.            Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– επί αιτήματος ΚΛΕΙΤΣΑ περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού για την ιδιοκτησία με ΚΑ 061147. * για έκδοση συμβολαιογραφικής πράξης .
4.            Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΩΙΩΝ. *λόγω λήξης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
5.            ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. * για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

 

 

σημείωση 1: Η εισήγηση των θεμάτων, μετά των συνημμένων εγγράφων, αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στα μέλη.

 

σημείωση 2: Καλείστε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα της συνεδρίασης Πέμπτη 14-04-2022 και ώρα 14:30’μμ το αργότερο, μέσω:

α) αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση v.chalkia@outlook.com  ή  vasilikixalkia@1497.syzefxis.gov.gr  για τις τυχόν απόψεις σας -προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης-  ή και

β) προφορικά στο τηλ. 2742 3 60128 για την συμμετοχή και την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων.

 

 

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email