10η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/2020

δια περιφοράς

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

Κιάτο 08/05/2020

αρ. πρωτ.:  3504

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΆΡΘΡΟ 75 §3)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Μυττά Ιωάννη
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 και ώρα 12.00’μ  σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020) προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση Πρακτικού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» (286/2019 ΑΟΕ)
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης αγοράς ακινήτου για τη δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου.
3. Άνοιγμα λογαριασμών όψεως σε ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  και ALPHA BANK AE  μετά των σχετικών εξουσιοδοτήσεων για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής.
4. Έλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α’ τριμήνου, εκτέλεσης Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων.
5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.
6. 2η τροποποίηση Π/Υ 2020 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ».
7. Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο αγωγής ΣΤΑΘΑΚΟΛΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
8. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί αιτήσεως ΛΑΧΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
9. Επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, δυνάμει της 260/2019 απόφαση ΟΕ.
10. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α438/2019 απόφασης του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (προσφυγή Αμαλίας & Ασπασίας Μπαλλά) κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, δυνάμει της 293/2019 απόφαση ΟΕ.
11. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων

 

Print Friendly, PDF & Email