1/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1η/03.01. 2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

1/2023

  Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 3η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21363/30.12.22 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο                     -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Ζάρκος Δημήτριος -Μυττάς Ιωάννης
    -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δημ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων της, συντάσσει και τον Προϋπολογισμό του Δήμου.

 

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

 • την υπ’ αριθμ. οικ. 49039/25.07.2022 Κ.Υ.Α. (Β’ 3976) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της §1 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) και δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος 2023, την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του αρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.
 • την υπ’ αριθμ. 451/2021 (Ψ2ΙΧΩ1Θ-Ζ7Ρ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Κατάρτισης Σχεδίου Π/Υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2023,
 • την υπ’ αριθμ. 3695/23-12-2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του Π/Υ οικονομικού έτους 2023,
 • τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα και γενικά τον Προγραμματισμό των έργων, εργασιών και προμηθειών του Δήμου.
 • Τα αποτελέσματα της χρήσης 2022, μέχρι σήμερα, δηλαδή:

α) τα βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα και εισπρακτέα υπόλοιπα της παραπάνω χρήσης και

β) τα ενταλθέντα έξοδα, όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία διαχείρισης του Δήμου και της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

 • Ότι το ταμειακό υπόλοιπο της παραπάνω χρήσης του Δήμου Σικυωνίων ανέρχεται σε:
Τακτικά έσοδα 2.194.428,28 €
Έκτακτα έσοδα 4.379.764,22 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 6.574.192,50 €

 

 

 

 

 • Τις διαφαινόμενες δυνατότητες πραγματοποίησης εσόδων του Δήμου Σικυωνίων και τις πιθανές δαπάνες, τις προβλεπόμενες για την εκτέλεση των περιληφθέντων στο Τεχνικό Πρόγραμμα κοινωφελών έργων και για την αντιμετώπιση γενικά των αναγκών των διαφόρων Υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Δήμου.
 • Την αρ. πρωτ. 21023/27-12-22 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων έτους 2023, που ακολουθεί:

Με την υπ’ αριθ. οικ. 49039/25.07.2022 (Β’ 3976) Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος 2023 και την

ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρ. 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη προσχεδίου και σχεδίου Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευση του, μετά των αντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών, κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Αναφορικά με τα συλλογικά όργανα του Δήμου, η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 11 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το δημοτικό συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρ. 4 του ν.4111/2013, σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο, στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή.

Σε περίπτωση που ο Π/Υ και το Ο.Π.Δ. δεν καταρτισθούν έως την 15η Νοεμβρίου, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων και προχωρά στη σύνταξη και ψήφισή του (παρ. 11 άρθρο 77 ν. 4172/2013).

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μας, με την υπ’ αριθ. 12/2022 απόφασή της στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της έτσι όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), υπέβαλλε προς την Οικονομική Επιτροπή,

προσχέδιο Π/Υ έτους 2023, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, η Οικονομική Επιτροπή, επίσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) έτσι όπως ισχύει σήμερα, με την υπ’ αριθ. 451/2022 (ΑΔΑ:Ψ2ΙΧΩ1Θ-Ζ7Ρ) απόφασή της, κατάρτισε σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2023, το οποίο η Στατιστική Ανταποκρίτρια σε συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή του Δήμου, ενσωμάτωσε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), να διατυπώσει γνώμη επ’

αυτού, διαδικασία υποχρεωτική για την ψήφιση και έγκριση του προϋπολογισμού.

Πράγματι το Παρατηρητήριο, με την υπ’ αριθ. 3695/23-12-2022 γνώμη του επί του υποβληθέντος σχεδίου προϋπολογισμού, διαπίστωσε ότι έχουν τηρηθεί σχεδόν πλήρως οι οδηγίες της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., με μια μόνο παρατήρηση όσον αφορά το ύψος των εγγραφών στην Ομάδα Εσόδων Ι και συνεπώς, μπορεί άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία της τελικής ψήφισης αυτού.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα αριθ. οικ. 49039/25.07.2022 (Β’ 3976) Κ.Υ.Α., ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα κυμανθεί τουλάχιστον όσον αφορά τις τακτικές επιχορηγήσεις από την Κεντρική Κυβέρνηση, στα επίπεδα του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Επίσης όσον αφορά τις εισροές από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ), πέραν των ήδη εγκεκριμένων για το Δήμο, νέες εγγραφές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο όταν υπάρξει απόφαση ένταξης για συγκεκριμένο υποβληθέν αίτημα, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο πλασματικών εγγραφών εσόδων.

Στην κατηγορία των ιδίων εσόδων του Δήμου (δημοτικά τέλη, δικαιώματα, εισφορές κλπ) προβλέπεται αύξηση συντελεστών των τελών ηλεκτροφωτισμού –καθαριότητας σε όλη την εδαφική του περιφέρεια, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, τόσο εξαιτίας και κυρίως της έναρξης λειτουργίας από 8.8.2022 του Σ.Μ.Α. Σπαθοβουνίου και της υποχρέωσης όλων των δήμων του ν. Κορινθίας για μεταφορά των απορριμμάτων τους στο εν λόγω σημείου στα πλαίσια του Σ.Δ.Ι.Τ για τη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου όσο και εξαιτίας της αύξησης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω των αρνητικών διεθνών εξελίξεων των τελευταίων μηνών.

Όσον αφορά τα έξοδα, οι εγγραφές τους στον Π/Υ έτους 2023 θα κινηθούν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του 2022, πλην βεβαίως των εγγραφών στην υπηρεσία με Κ.Α.Ε. 20 “Καθαριότητα – Ηλεκτροφωτισμός”, οι οποίες θα είναι αυξημένες για τους λόγους που ανωτέρω εξηγήθηκαν.

Τέλος, σας καταθέτουμε τον Προϋπολογισμό και το Ο.Π.Δ. έτους 2023 καθώς και αντίγραφο της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Ο.Τ.Α. και παρακαλούμε για την κατά νόμο έγκριση και προώθησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική ψήφιση, σε ειδική προς το σκοπό αυτό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

 

Κιάτο, 27 Δεκεμβρίου 2022

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού – Α’

 

 

Στο σημείο αυτό ο κ. Ζαχαρόπουλος κατέθεσε εγγράφως τις παρατηρήσεις του, που έχουν ως εξής:

«ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023-Στο ίδιο έργο θεατές. 1. – Ο Προϋπολογισμός αυτός του 2023 είναι μια συνέχεια και ένα αντίγραφο των άλλων προϋπολογισμών, των προηγούμενων χρόνων. Οι προσανατολισμοί των προϋπολογισμών της Δημοτικής αρχής, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και φυσικά δεν απέδωσαν καρπούς και οφέλη για την περιοχή μας, για το Δήμο μας τόσα χρόνια και τούτο οφείλεται στην προχειρότητα των προτάσεων και ακολούθως στην ανικανότητα του επικεφαλής και στελεχών της Δημοτικής αρχής, να υλοποιήσει τους στόχους που έβαλαν. Δεν επενδύσατε πάνω στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας, που είναι πολλά και σημαντικά, αλλά τελικός στόχος σας ήταν να κατοχυρώσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα. Τα στοιχεία και τις προτάσεις του προϋπολογισμού τις διαβάσαμε με προσοχή και καταλήξαμε στις ίδιες διαπιστώσεις. Μέσα από τα νούμερα προσπαθείτε να μας παρουσιάσετε μια εικόνα ευημερούσας περιοχής, λες και δεν ξέρουμε όλοι οι πολίτες την πραγματική κατάσταση της απαξίωσης και της παρακμής που βρίσκεται η περιοχή μας, χωρίς δυστυχώς κανένα σημάδι ανάκαμψης. Και αν θέλετε πραγματικά να το διαπιστώσετε να περάσετε στην απέναντι όχθη για να δείτε την τραγική κατάσταση που βρίσκεται ο τόπος μας. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά αποδεικνύονται στην πράξη ασκήσεις επί χάρτου και όπως λέει ο λαός μας, η εγχείρηση πέτυχε αλλά ο ασθενής απεβίωσε. Και φαίνεται ότι δεν προβλέπεται ανάσταση για τον τόπο μας. Να μιλήσω για τις διαπιστώσεις, την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται η περιοχή μας που επί των ημερών σας απώλεσε παντελώς την ταυτότητά της. Οι επιχειρήσεις-καταστήματα με δυσκολία τα βγάνουν πέρα.[Γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής είπε ότι αν μπορούσε θα μετέφερε την επιχείρησή του, με το κτίριο μαζί, σε άλλη περιοχή]. Ο πρωτογενής τομέας που στηρίζεται η περιοχή με δυσκολία αντέχει. Ο δευτερογενής τομέας, δεν υπάρχει. Το άλλοτε εμπορικό κέντρο δεν υπάρχει πλέον, επί ημερών σας κατέρρευσε ολοκληρωτικά. Ο εσωτερικός κυρίως τουρισμός, ελλείψη παντελώς κάθε είδους υποδομών, ελάχιστος. [τους τουριστικούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2022 η επισκεψιμότητα στους αρχαιολογικούς χώρους και το μουσείο της Αρχαίας Σικυώνας κατέγραψε 40 και 90 αντίστοιχα επισκέψεις]  Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, ο παραλιακός μας χώρος, τον έχετε εγκαταλείψει στην τύχη του, με σοβαρές συνέπειες για την περιοχή, για όλους μας και κυρίως για τους επιχειρηματίες-καταστηματάρχες που πληρώνουν τα σπασμένα της ανυπαρξίας σας. Αλήθεια ποιος ξένος ή ντόπιος επιχειρηματίας θέλει να επενδύσει στη περιοχή μας, ΚΑΝΕΝΑΣ. Καθαριότητα-Περιβάλλον [ΧΥΤΑ-Φωτιές κ.λ.π] σε κακή κατάσταση. Ανταποδοτικά τέλη φωτισμού-καθαριότητας, με σοβαρές ευθύνες της Δημοτικής αρχής, στα ύψη με αυξήσεις από 80% έως 140% ή 150 ευρώ περίπου ο τόνος, για όσους μπορούν να πληρώσουν. Ο λαός μας λέει ότι τα νούμερα ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι υποφέρουν. Έτσι και εσείς οι «πρωταθλητές» στα χαρτιά, τα νούμερα στους προϋπολογισμούς πάνε περίφημα κατά τη γνώμη σας, αλλά ο Δήμος μας, ο τόπος μας βρίσκεται σε πλήρη απαξίωση και παρακμή και πάει από το κακό στο χειρότερο, χωρίς κανένα σημάδι βελτίωσης και ανάκαμψης. Η μεγάλη οικονομική και ενεργειακή κρίση έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην κοινωνία μας εδώ και πολλά χρόνια, αλλά η ανικανότητα και η ανυπαρξία, σε όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν, του επικεφαλής και στελεχών της Δημοτικής αρχής είναι παροιμιώδης, με αποτέλεσμα να βιώνουμε τις χειρότερες ημέρες του Δήμου Σικυωνίων, χωρίς κανένα σημάδι ανάκαμψης, με τελικό αποδέκτη τους πολίτες και Δημότες του Δήμου μας, επιχειρηματίες, επιστήμονες, αγρότες, ιδιοκτήτες οικιών και καταστημάτων, τουριστικούς προορισμούς κ.λ.π.- Και σας να μην έφταναν όλα αυτά έρχετε η Δημοτική αρχή, βασική υπεύθυνη για την καταστροφή του τόπου μας και «πρωταθλήτρια» της παρακμής και ονομάζει την παρακμή αυτή ως επιτυχία. 2.– Όσον αφορά το Τεχνικό πρόγραμμα να καταθέσω τα εξής:-Είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με την κατάσταση {71} δράσεις για έργα-μελέτες κ.λ.π. που αντιπροσωπεύουν το ποσό των 24.686.752,11 ευρώ. Από αυτά τα έργα [46] είναι συνεχιζόμενα και αντιπροσωπεύουν το ποσό των 16.334.485,70 ευρώ. Τα νέα έργα είναι τα υπόλοιπα [24] και αντιπροσωπεύουν το ποσό των [8.352.266,41] ευρώ. Με λίγα λόγια αν δεν υπήρχε η χρηματοδότηση για την βελτίωση της βατότητας των αγροτικών δρόμων ποσό [6.605.000] ευρώ, που σημειωτέων διεκδικούν την πατρότητα της χρηματοδότησης [2] Κορίνθιοι Υπουργοί και ο επικεφαλής της Δημοτικής αρχής, θα μιλάγαμε για ανύπαρκτο τεχνικό πρόγραμμα. Πέραν δε αυτών βλέπουμε ότι στις Κοινότητες του Δήμου μας, πέρα από ελάχιστες και από τη βελτίωση της βατότητας των αγροτικών δρόμων, δεν είναι σε εξέλιξη κανένα έργο.

Υ.Γ. Όταν θα έχουμε κάποια στιγμή τον απολογισμό, θα αναφερθώ με στοιχεία στα σοβαρά ζητήματα που μας απασχολούν  για να δούμε την πραγματικότητα, την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται η περιοχή  μας.»

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • όλα τα ανωτέρω,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικολάου.

Α. Συντάσσει τον Προϋπολογισμό & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων του οικονομικού έτους 2023, που κατά γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 40.024.584,49
Έξοδα € 39.942.986,32
(+) Αποθεματικό € 81.598,17
(=) ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ € 40.024.584,49

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, να εισαγάγει τον Προϋπολογισμό & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2023 στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την τελική έγκρισή του.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 03.01.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email