1/2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 01/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/23-2-2023 έκτακτης και κατεπείγουσας  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2023.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 23 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ:2953/22-2-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα (10) μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω δέκα (10) μέλη, και  αναλυτικά:

                 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

9.    Μπουζιάνη   Τσαντίλα Βασιλική

10 .  Αλεξόπουλος  Βασίλειος

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει.

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από 22-2-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης     Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου που  έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Κιάτο   22-2-2023

 

ΠΡΟΣ:

 1. Την Εκτελεστική Επιτροπή
 2. Tην Οικονομική Υπηρεσία

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2023, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΑΡΧΙΚΟ          Π Ο Σ Ο ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ
6 02.30.7323.050 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ        
ΑΠΌ 02.30.7323.050 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {Πλήν Κοινοτήτων ΔΙΜΗΝΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ}  (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=101.430,00€) + (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=644,81€) 102.074,81      
ΣΕ 02.30.7323.050 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {Πλήν Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ}  (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=101.430,00€) + (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=644,81€) 102.074,81      
7 02.30.7323.051 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ        
ΑΠΌ 02.30.7323.051 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023) 74.400,00      
ΣΕ 02.30.7323.051 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ {Πλήν Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ} (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023) 74.000,00      
11 02.30.7323.008 Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ {Από (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=14.287,95€) + (ΥΠ. ΕΣ. COVID-19=55.252,04)} –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 69.539,99 13,14 69.526,85 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
12 02.30.7323.012 Οδοποιία Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 68.051,20 53.181,11 14.870,09 22SYMV011256497
13 02.30.7323.014 Οδοποιία  Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 62.370,00 62.370,00 0,00 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
14 02.30.7323.015 Οδοποιία  Κοινοτήτων ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ και ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=37.000,00€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2019=7.300,01€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2021=3.818,44€)+(ΥΠ. ΕΣ. COVID-19=1.011,79€)  -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 49.130,24 491,31 48.638,93 23SYMV012069827
15 02.30.7323.016 Οδοποιία  Κοινοτήτων ΦΕΝΕΟΥ και ΣΤΕΝΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=10.000,00€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=52.435,19€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 62.435,19 624,36 61.810,83 22SYMV011916078
16 02.30.7323.017 Οδοποιία  Κοινοτήτων ΓΟΝΟΥΣΑΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 73.500,00 735,01 72.764,99 23SYMV012089056
17 02.30.7323.018 Οδοποιία  Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=23.000,00€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=47.000,00€) 70.000,00     ΝΕΟ ΕΡΓΟ
18 02.30.7323.019 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 50.000,00     ΝΕΟ ΕΡΓΟ
19 02.30.7323.020 Οδοποιία  Κοινότητας ΜΟΥΛΚΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 70.200,00 1.403,99 68.796,01 23SYMV012087171
20 02.30.7323.021 Οδοποιία  Κοινοτήτων ΔΙΜΗΝΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 2022=40.000,00€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=33.000,00€) 73.000,00 730,00 72.270,00 23SYMV011978306
21 02.30.7323.022 Οδοποιία  Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021=12.537,90€ + ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019=50.000,00€  + ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018=7.462,10€ 70.000,00     ΝΕΟ ΕΡΓΟ
24       ΑΠΌ 02.30.7326.011 Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=20.000,00€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=20.000,00€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 40.000,00   39.599,97 22SYMV011786200
ΣΕ 02.30.7326.011 Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=20.000,00€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=20.000,00€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 39.599,97 13.688,97 25.911,00  
28 02.30.7413.014 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ) 37.200,00 7.440,00 29.760,00 22SYMV009893627
30 02.45.7326.002 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 65.000,00 4.716,95 60.283,05 22AWRD011917913
38 02.63.7341.006 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με  Κωδικό ΟΠΣ 0022030672 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.248.296,77 199.791,06 1.048.505,71 22SYMV010503199
44 02.64.7323.006 Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων – Πρόγραμμα {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.760.064,79 1.335.902,59 424.162,20 22SYMV010792039
45 02.64.7323.012 Οδοποιία Κοινότητας ΓΚΟΥΡΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ.=53.189.11€)+(Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- ΥΠ. ΕΣ. 2019=9.823,91€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=1.986,98€)  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 64.999,99 650,00 64.349,99 22AWRD011935044
50 02.64.7331.004 Αποπεράτωση  Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων   {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010} ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 103.649,84 51.533,69 52.116,15 21SYMV009263519
51 02.64.7341.016 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}»  με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -{ΕΣΠΑ=839.801,97€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=31.469,30€)- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 871.271,27 84.468,40 786.802,87 21SYMV008085585
52 02.64.7341.017 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (Κωδ. ΟΠΣ 5044821),  Επιχ. Πρόγρ.«Πελ/νησος 2014-2020» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 298.634,15 56.947,67 241.686,48 20SYMV007882811
55 02.64.7341.021 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  -3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 343.401,86 343.401,86 0,00 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
60 02.64.7341.026 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με   Κωδικό  ΟΠΣ  0035988885 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 500.000,00 0,00 500.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
62 02.64.7341.028 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ,  ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με   Κωδικό  ΟΠΣ   0035989271 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 500.000,00 0,00 500.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
64 02.64.7341.030 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με Κωδικό ΟΠΣ  0035995470 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 500.000,00 0,00 500.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
65 02.64.7341.031 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με Κωδικό ΟΠΣ  0035996279 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 340.000,00 0,00 340.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
69 02.70.7331.007 Επισκευή Σχολείου Κοινότητας ΛΑΥΚΑΣ (ΣΑΤΑ 2013 ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ= 0,57 + ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡ. ΕΤOΥΣ 2017= 607,38 + ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡ. ΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018= 18.392,05€)  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 19.000,00 13.587,28 5.412,72 22SYMV011198212
71 02.70.7331.009 Επισκευή Σχολείου Κοινότητας ΜΕΣΙΝΟΥ (Από  ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2020=54.717,40€ και από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2021=17.512,60€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 72.230,00 1.444,62 70.785,38 22SYMV011858199
Κιάτο 22-2-2023
Ο Αν. Προϊστ. Τμήματος ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών
Βασίλειος Κατσιμπούλας
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με διαλογική συζήτηση

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα  κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Εγκρίνει ως έχει την τροποποίηση  του Τεχνικού  Προγράμματος  του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την από 22-2-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.
 3. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται  στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του ενέργειες.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως  ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο  23-2-2023 

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email