1/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 1ης/4. 1. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης )

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   1/2023

Περίληψη: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ.  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων».

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η  του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.21380/30-12-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ. 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Θελερίτης Γεώργιος  10. Φιακάς Παναγιώτης  (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ο θέματος)  11.ΣώκοςΔημήτριος (προσήλθε

κατά την συζήτηση του 5ο θέματος) 

12. Τσιόγκας Νικόλαος  (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ο θέματος)                         
13. Aλεξόπουλος Βασίλειος 14. Λέγγας Μάρκος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ο θέματος)  15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Γαλάνης Βασίλειος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ο θέματος) 
17. Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μαστοράκης Δημήτριος 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Σαρχάνης Κων/νος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης  23. Παπαβασιλείου Νικόλαος 24. Χουσελάς  Ευάγγελος
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Συριάνος Κων/νος                         

 

2. Γκούμας Σταμάτιος

 
     

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 7. Σκούπας Α. (Μποζικών)
8. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 10. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Π. (Γονούσας)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την συζήτηση του 6ου θέματος)

2. Λέγγας Μάρκος  (κατά την έναρξη συζήτηση του 6ου θέματος)

3. Γαλάνης Βασίλειος (κατά την συζήτηση του 6ου θέματος)

 

 

      Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

1ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

και στο 1ο   Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ.  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων», εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

  1. Την αριθ. 76/2022 με ΑΔΑ: 6ΞΣΖΟΛΩ5-ΨΒΓ απόφαση του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού

Ταμείου με θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Οικονομικού

  έτους 2023».

 

  1. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023», του Ν.ΠΔ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού

Ταμείου.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα, – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ.: Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Μαστοράκη, Α. Κατσιμπούλα,  Ν. Παπαβασιλείου

Ν. Ζαχαρόπουλου και  Β. Νανόπουλου, (οι οποίοι δεν συμφωνούν με την σύνταξη του Ο.Π.Δ. του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε. Χουσελάς έδωσε λευκή ψήφο(άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018)   

 

Α.   Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ) του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίωνοικονομικού έτους 2023,  το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ι, την παρούσα απόφαση στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.  για δικές του  ενέργειες .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 1/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 4 – 1 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email