1/2023 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   1  /  30  –  01 -2023

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   1  /  2023

 

Περίληψη: «Συγκρότηση   σε σώμα της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2023-2024»

 

 

 Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    30ην    Ιανουαρίου   έτους  2023,  ημέρα της εβδομάδας   Δευτέρα   και ώρα 08:30 π. μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 1  / 26 – 01 – 2023  έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα  ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»  σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι  σε σύνολο –7- μελών βρέθηκαν παρόντα    -5- μέλη  ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Πρόεδρος)    1.- Παλαιολόγος      Δούρος                    Μέλος

2.- Αικατερίνη   Λούτα                               Μέλος       2.- Ιωάννης             Σωτηρόπουλος        Μέλος

3.- Θεόδωρος  Σκόνδρας                          Μέλος

4.- Μάρκος       Κλωνιζάκης                      Μέλος

5.- Φωτεινή      Κακαβάκη                         Μέλος

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

     

    

Θέμα     1ο

Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα  Βασιλική, εισηγούμενη  το  1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Συγκρότηση   σε σώμα της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2023-2024»   έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

1.- Την υπ’ αριθ.  12/2023   απόφαση του  Δημάρχου Σικυωνίων  με  αριθμό πρωτοκόλλου 1229/25-01-

2023 και   ΑΔΑ: 9ΒΝΣΩ1Θ-Ο0Χ ,  που έχει προβεί στην συγκρότηση   της  Δημοτικής Επιτροπής

Παιδείας  του  Δήμου  Σικυωνίων.

2.-  Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 «Για τη δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας

Εκπ/σης.»

3.- Την Υ.Α.Δ4/86/11-12-1987 ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 81/18-02-1987)

4.- Την υπ’ αριθ.  3 /2023  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπου με τον

αναπληρωτή του στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την διετία  2023-2024, με  ΑΔΑ: 

       ΨΡ2ΠΩ1ΘΒ18.

5.- Το αριθ. Φ.6.1/6526/21-12-2022   έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας.

6.-Το αριθ. 10267/20-12-2022   έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας.

7.- Το  από  18-01-2023   έγγραφο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σικυώνας – Ξυλοκάστρου.

8.- Το αριθ. 8/3-3-2023  έγγραφο της Β΄ Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας.

9.- Το υπ’ αριθ.1/11-1-2023 έγγραφο της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν.

Κορινθίας.

10.-Το από  30-12-2022  έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

 

 

 

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων καθώς και  τις διατάξεις  του άρθρου 13 παρ. 3  του Ν. 2690/99 (Κύρωση του Κώδικα  Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις) περί συγκροτήσεως των συλλογικών οργάνων.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Αποδέχεται απόλυτα την υπ’ αριθ.  12/2023   απόφαση του  Δημάρχου Σικυωνίων  με  αριθμό πρωτοκόλλου 1229/25-01-2023 και   ΑΔΑ: 9ΒΝΣΩ1Θ-Ο0Χ ,  που έχει προβεί στην συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  του  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και συγκροτείται σε σώμα ως  εξής:

 

Α.- Ορίζεται 7/μελές Διοικητικό Συμβούλιο ως κάτωθι:

  1. Tην κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική, Δημοτική Σύμβουλο, ως Πρόεδρο, η

οποία θα  αναπληρώνεται από τον κ. Γκούμα   Σταμάτιο, επίσης Δημοτικό

Σύμβουλο.

 

  1. Την κ. Κακαβάκη Φωτεινή  Διευθύντρια  του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου ,

εκπρόσωπο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας, αναπληρούμενη  από τον

           Καρβουτζή  Ανδρέα, Δ/ντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 

  1. Την κ. Λούτα Αικατερίνη, Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, εκπρόσωπο

της  Δ/νσης   Β/θμιας   Εκπ/σης Κορινθίας, αναπληρούμενη από τον κ.

Ζαφειρόπουλο Νικόλαο  Διευθυντή του 1ου  Γενικού Λυκείου Κιάτου.

 

  1. Τον κ. Σκόνδρα Θεόδωρο  εκπαιδευτικό, εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Σικυώνας –Ξυλοκάστρου – Κορινθίας, αναπληρούμενος από την κ.  Δουβή Κωνσταντίνα εκπαιδευτικό.

 

  1. Τον κ. Μάρκο Κλωνιζάκη, καθηγητή του 2ου Γυμνασίου Κιάτου

εκπρόσωπο της    Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας, αναπληρούμενος από τον κ. Κατσούλα

      Παναγιώτη  Καθηγητή   του  1ου   Γενικού Λυκείου  Κιάτου.

 

6.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ν. Κορινθίας,

Αναπληρούμενο  από την κ. Ψωμοδότη  Μαρία.

 

 

Β . Η θητεία  της Προέδρου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αρχίζει την

1ην Ιανουαρίου 2023 και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 2024.

 

            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 2023 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Η    Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

 

1.- Φ. Κακαβάκη

2.- Θ. Σκόνδρας

3.-  Αικ.  Λούτα

4.-  Μ. Κλωνιζάκης

Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  30-01-2023

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

Print Friendly, PDF & Email