1/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1η/20 .01. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

1/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

(2η θητεία) δημοτικής περιόδου 2019-2023

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 20η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 8:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την                                       υπ’ αριθμ. 660/18.01.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Σωτηρόπουλος Ι.  
απόντες: 1. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ. -Ζάρκος Δημ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * για την εύρυθμη λειτουργίας της Επιτροπής.

 

Μετά την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου 2019-2023, δυνάμει της 2/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με την 13/2022 απόφασης Δημάρχου, συγκροτείται σε σώμα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων αποτελούμενη από τους ανωτέρω.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις της §6 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την §11 του άρθρου 76 του ν. 4555/2018 και από την §1 του άρθρου 2 του ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες ….«Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών της αντίστοιχης Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν, και πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται, όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.90/59849/21.08.2019. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Αντιδημάρχου, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος, διενεργείται νέα εκλογή Αντιπροέδρου, ακόμα και στην περίπτωση που Αντιδήμαρχος οριστεί εκ νέου το ίδιο πρόσωπο με νέα θητεία. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.932/96599/ 29.12.2021) …»

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου.

Μοναδικός υποψήφιος για την εκλογή του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, προέκυψε ο δημοτικός σύμβουλος & Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Τσολάκος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε ξεχωριστά τα παρόντα μέλη να ψηφίσουν για την εκλογή του ως άνω υποψηφίου, στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ως κάτωθι:

1.- Ρωτήθηκε ο Πρόεδρος κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Γεώργιο Τσολάκο.

2.- Ρωτήθηκε το μέλος κ. Γεώργιος Τσολάκος, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Γεώργιο Τσολάκο.

3.- Ρωτήθηκε το μέλος κ. Βασίλειος Δομετίου, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Γεώργιο Τσολάκο.

4.- Ρωτήθηκε το μέλος κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος, ο οποίος ψήφισε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Γεώργιο Τσολάκο.

Συνεπώς Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής από τη λήψη της παρούσας και για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου 2019-2023 (έως 31-12-2023) εκλέγεται ο Δημοτικός Σύμβουλος & Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τσολάκος αφού έλαβε τέσσερεις  (4) ψήφους, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133),
  • τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ A’ 134),
  • την 13/538/17-01-2022 (62Υ4Ω1Θ-ΜΑ9) απόφαση Δημάρχου,
  • την 2/2022 (Ω8Α8Ω1Θ-ΘΨΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
  • την 4302/12.01.2022 (Ω3ΡΞΟΡ1Φ-6ΛΗ) σε ορθή επανάληψη απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης που νομιμοποιεί την ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
  • το αποτέλεσμα της φανερής ψηφοφορίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * για την εύρυθμη λειτουργίας της Επιτροπής.

 

Β. Εκλέγει  αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής (2η θητεία) για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου 2019-2023 το δημοτικό σύμβουλο & αντιδήμαρχο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΟΛΑΚΟ, ο οποίος συγκέντρωσε τέσσερεις (4) ψήφους, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.01.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email