1/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  08  –  04  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    1  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Εκλογή  Αντιπροέδρου της Επιτροπής ποιότητας Ζωής.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  8ην  Απριλίου   του έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  4646/4-4-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Δημήτριος     Σώκος               (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος       (Μέλος)                               3.- Σταμάτιος        Γκούμας            (Μέλος)

4.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                     1.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

                                                                                     

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής  κ. Μυττάς  Ιωάννης, εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, για την  εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα εξής:

    Μετά την εκλογή των μελών της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής , για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου 2019-2023, δυνάμει της 2/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με την 13/2022 απόφαση Δημάρχου, συγκροτείται σε σώμα η Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Σικυωνίων αποτελούμενη από τους ανωτέρω.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την § 11 του άρθρου 76 του ν. 4555/2018 και από την §1 του άρθρου 2 του ν. 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες ….«Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών της αντίστοιχης Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν, και πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται, όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.90/59849/21.08.2019. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Αντιδημάρχου, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος, διενεργείται νέα εκλογή Αντιπροέδρου, ακόμα και στην περίπτωση που Αντιδήμαρχος οριστεί εκ νέου το ίδιο πρόσωπο με νέα θητεία. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.932/96599/ 29.12.2021) …»

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κ. Μυττάς  Ιωάννης, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου.

Μοναδικός υποψήφιος για την εκλογή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής  προέκυψε ο δημοτικός σύμβουλος & Αντιδήμαρχος  κ. Σαρχάνης  Κων/νος.

 

   

 

 

 

 

Κατόπιν τούτου καλείται η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο.

Ακολούθως ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία:

1.- Aφού ρωτήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μυττάς  Ιωάννης, ψηφίζει

ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Σαρχάνη  Κων/νο.

2.- Aφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Σαρχάνης Κων/νος , ψηφίζει

ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Σαρχάνη  Κων/νο.

3.- Aφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Μπουζιάνη  – Τσαντίλα  Βασιλική, ψηφίζει

ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Σαρχάνη  Κων/νο.

4.- Aφού ρωτήθηκε το μέλος της Επιτροπής Σκαρμούτσος  Νικόλαος, ψηφίζει

ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής με φανερή ψηφοφορία τον κ. Σαρχάνη  Κων/νο.

 

Συνεπώς Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, από 01-01-2022 έως 31-12-2023 εκλέγεται ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος  καθώς και  μέλος της Επιτροπής  κ. Σαρχάνης  Κων/νος,  αφού  έλαβε τέσσερις (4)  ψήφους που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133),
  • τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ A’ 134),
  • την 13/538/17-01-2022 (62Υ4Ω1Θ-ΜΑ9) απόφαση Δημάρχου,
  • την 2/2022 (Ω8Α8Ω1Θ-ΘΨΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
  • την 4302/12.01.2022 (Ω3ΡΞΟΡ1Φ-6ΛΗ) σε ορθή επανάληψη απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης που νομιμοποιεί την ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
  • το αποτέλεσμα της φανερής ψηφοφορίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

   Α.-  Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την 2η θητεία (01.01.2022  –   31.12.2023) της δημοτικής περιόδου 2019-2023, τον Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο καθώς  και  μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  κ. Σαρχάνη Κων/νο, ο οποίος συγκέντρωσε τέσσερις  (4) ψήφους που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     1  / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  08-04-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΜΥΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

Print Friendly, PDF & Email