1/2022 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό της 02/14-12-2022 επαναληπτικής τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης

 

Αριθ. Απόφασης: 1/2022

 

Θέμα: Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  σχετικά  με την κατάρτιση  Προσχεδίου Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Σικυωνίων  οικονομικού έτους  2023.

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η  Δεκεμβρίου έτους  2022, ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  13:00   συνήλθε σε  επαναληπτική τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθμ πρωτ19216/01-12-2022 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 76, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’ : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις που αφορούν την ανάγκη περιορισμού της διασποράς COVID-19 σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής καθώς  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και  παραβρέθηκε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο  34 μελών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) και αναλυτικά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   Σκαρμούτσος Νικόλαος (Πρόεδρος)

2.   Κόλλιας Παναγιώτης

3.   Φιακάς Παναγιώτης

4.   Σπούλος Ιωάννης

5.   Ραυτόπουλος Παναγιώτης

6.   Κορωναίος Παρασκευάς

 

1.   Βαφειαδάκης  Αριστείδης

2.   Παπαχρήστου Σοφία

3.   Ηλιόπουλος Δημήτριος

4.   Σπηλιωτακάρας Σωτήριος

5.   Παγώνης Βασίλειος

6.   Φιλίππου Άννα

7.   Λάμπρου Θελερίτη Μαρία

8.   Σώκος Γεώργιος

9.   Μαλαχιάς Αναστάσιος

10.   Λάμπρου Χαρίλαος

11.   Πανούσης Γεώργιος

12.   Αναστασίου – Καϊτσα Ελένη

13.   Μαυροπούλου Μαρία

14.   Νταγιάντη  Βασιλική

15.   Λιαράκος Γεώργιος

16.   Δημήτριος Δουρής

17.   Μαβίδης Παναγιώτης

18.   Ρήγας Ευάγγελος

19.   Τζαβέλας Δημήτριος

20.   Νικόλαος Μπράβος,

21.   Νικολοπούλου Πελαγία

22.   Ιωάννης Σωτηρόπουλος

23.   Κοκιούσης Θεόδωρος

24.   Ηλιοπούλου  Ευφροσύνη

25.   Καλαχάνης Δημήτριος

26.   Γεωργιάδου Μαρία

27.   Ειρήνη   Πρόβου

28.   Σωτηρόπουλος Μιχάλης

 

 

 

Οι αρχηγοί της μειοψηφίας αν και κλήθηκαν να συμμετέχουν στην συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  σχετικά  με την κατάρτιση  Προσχεδίου Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Σικυωνίων  οικονομικού έτους  2023», έθεσε υπόψη των μελών την          από 30-11-2022  εισήγηση   της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με τους συνημμένους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023 καθώς και το προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος  που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.kiato.gov.gr.) και έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    ΠΡΟΣ:   

Αριθ. πρωτ.: Δ.Υ.                                              Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                                                                   – Δήμαρχο

– Αντ/ρχο Οικ/κών Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023.

 

Με την υπ’ αριθ. οικ. 49039/25.07.2022 (Β’ 3976) Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος 2023 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρ. 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη προσχεδίου και σχεδίου Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευση του, μετά των αντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών, κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρ. 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο, στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή.

Σε περίπτωση που ο Π/Υ και το Ο.Π.Δ. δεν καταρτισθούν έως την 15η Νοεμβρίου, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων και προχωρά στη σύνταξη και ψήφισή του (παρ. 7 άρ. 77 ν. 4172/2013).

 

 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα αριθ. οικ. οικ. 49039/25.07.2022 (Β’ 3976) Κ.Υ.Α., ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα κυμανθεί τουλάχιστον όσον αφορά τις επιχορηγήσεις από την Κεντρική Κυβέρνηση, στα επίπεδα του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Επίσης όσον αφορά τις εισροές από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ), πέραν των ήδη εγκεκριμένων για το Δήμο, νέες εγγραφές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο όταν υπάρξει απόφαση ένταξης για συγκεκριμένο υποβληθέν αίτημα, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο πλασματικών εγγραφών εσόδων.

Στην κατηγορία των ιδίων εσόδων του Δήμου (δημοτικά τέλη, δικαιώματα, εισφορές κλπ) προβλέπεται αύξηση συντελεστών των τελών ηλεκτροφωτισμού – καθαριότητας, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, τόσο εξαιτίας και κυρίως της έναρξης λειτουργίας από 8.8.2022 του Σ.Μ.Α. Σπαθοβουνίου και της υποχρέωσης όλων των δήμων του ν. Κορινθίας για μεταφορά των απορριμμάτων τους στο εν λόγω σημείου στα πλαίσια του Σ.Δ.Ι.Τ για τη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου όσο και εξαιτίας της αύξησης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω των αρνητικών διεθνών εξελίξεων των τελευταίων μηνών.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες ιδίων εσόδων, δεν προβλέπεται αύξηση συντελεστών.

Όσον αφορά τα έξοδα, οι εγγραφές τους στον Π/Υ έτους 2023 θα κινηθούν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του 2022, πλην βεβαίως των εγγραφών στην υπηρεσία με Κ.Α.Ε. 20 “Καθαριότητα – Ηλεκτροφωτισμός”, οι οποίες θα είναι αυξημένες για τους λόγους που ανωτέρω εξηγήθηκαν.

Τέλος η υπηρεσία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε ο Προϋπολογισμός έτους 2023 του Δήμου Σικυωνίων, αφενός μεν να κινηθεί εντός των αυστηρών πλαισίων που τίθενται από το ΥΠ.ΕΣ., αφετέρου δε να λάβει υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία των καιρών.

Συνημμένα, σας υποβάλλουμε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023, έτσι όπως έχουν καταρτισθεί από το αρμόδιο Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος  προκειμένου να λάβετε γνώση και να εκφράσετε τις απόψεις, τις οποίες και θα λάβουμε υπόψη μας, αρκεί να είναι κοστολογημένες και σε κάθε περίπτωση εντός των αυστηρών πλαισίων που θέτει η νομοθεσία για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων

Κιάτο, 30 Νοεμβρίου 2022

                                        Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

                         Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

                                                 Η   Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α΄), την θετική ψήφο των παρόντων μελών και μετά από διαλογική συζήτηση,

                                                                             

 

 

 

 

Αποφασίζει

 

Γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την  κατάρτιση  Προσχεδίου Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Σικυωνίων  οικονομικού έτους  2023 σύμφωνα με την                   από 30-11-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με τους συνημμένους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023 καθώς και το προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος  που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ.αριθ. 1/2022

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  14-12-2022

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης&

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Νικόλαος   Σκαρμούτσος

 

 

Print Friendly, PDF & Email