1/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 01/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/21-2-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Στο Κιάτο σήμερα, στις 21 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 2235/18-2-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, και αναλυτικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)

 2. Θελερίτης Γεώργιος

 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 4. Τσολάκος Γεώργιος

 5. Σώκος Δημήτριος

 6. Δομετίου Βασίλειος

 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8. Μυττάς Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από 21-2-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου που έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Κιάτο 21-2-2022

ΠΡΟΣ:

 1. Εκτελεστική Επιτροπή

 2. Οικονομική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022, όπως εμφανίζεται στη στήλη «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» του επισυναπτόμενου Πίνακα και αφορά σε έργα τα οποία συμβασιοποιήθηκαν μετά την κατάρτισή του κλπ.

Ο Αν. Προϊστ/νος του Τμήματος Τ.Ε.-Η/μ Έργων & Συγκ/νιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022 (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ:

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

10

30.7412.002

Εκπόνηση μελετών

264.627,65 €

12.150,95 €

252.476,70 €

10

30.7412.002

Εκπόνηση μελετών για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων Οδοποιίας και την Ανάδειξη Περιπατητικών Διαδρομών σε Δασικές Εκτάσεις της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων

12.150,95 €

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ , σύμφωνα με την αρίθμ. 307/10-12-2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΔΛΝΩ1Θ-ΧΘΙ) (ΑΔΑΜ: 21AWRD009720278) ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΊΘΜ. ΠΡΩΤ. 18217/20-12-2021 Σύμβαση Ανάθεσης της Μελέτης (ΑΔΑΜ: 21SYMV009781420)

12

30.7311.004

Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

36.727,44 €

20.101,17 €

16.626,27 €

13

30.7323.007

Οδοποιία ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

72.800,00 €

3.640,00 €

69.160,00 €

14

30.7323.008

Οδοποιία ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

73.200,00 €

3.660,01 €

69.539,99 €

15

30.7331.002

Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

25.000,00 €

1.000,01 €

23.999,99 €

16

30.7331.003

Eπισκευή-συντήρηση Κτιρίων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

71.920,00 €

3.595,99 €

68.324,01 €

17

30.7413.014

Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής}

68.722,74 €

37.200,00 €

31.522,74 €

17

30.7413.014

Εκπόνηση της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. (ΤΡΑΓΑΝΑ) ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε. (ΠΛΑΤΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

37.200,00 €

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ , σύμφωνα με την αρίθμ. 359/30-12-2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΘ88Ω1Θ-ΖΝΦ) (ΑΔΑΜ: 21AWRD009876678)

20

45.7326.006

Διαμόρφωση Χώρων Νεκροταφείων Κάτω Διμηνιού & Σουλίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

42.320,00 €

5.280,00 €

37.040,00 €

31

64.7336.001

Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

45.310,32 €

43.185,96 €

2.124,36 €

33

64.7341.012

Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)} με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

396.906,99 €

23.050,35 €

373.856,64 €

36

64.7341.016

Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}» με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -{ΕΣΠΑ=1.162.506,97€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=185.007,89€)- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

1.383.726,76

36.211,90

1.347.514,86

38

64.7326.001

Αποκ/ση υποδομών κοιν/στων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχεία) στα πλαίσια υλοπ/σης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ.Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή 29.9.18 ΣΑΕ 871} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

558.513,88 €

100.000,00 €

458.513,88 €

40

64.7331.003

Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα ΤΑΡΣΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

39.500,00 €

20.349,04 €

19.150,96 €

42

64.7323.003

Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλήν Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

56.156,48 €

675,63 €

55.480,85 €

47

64.7326.006

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων (Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)

69.440,00 €

2.777,61 €

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, σύμφωνα με την αρίθμ. 335/24-12-2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω2ΘΝΩ1Θ-ΚΗΚ) (ΑΔΑΜ: 21AWRD009836044)

66.662,39 €

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 2. Εγκρίνει τις παρακάτω τροποποιήσεις Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022 (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ:

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

10

30.7412.002

Εκπόνηση μελετών

264.627,65 €

12.150,95 €

252.476,70 €

10

30.7412.002

Εκπόνηση μελετών για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων Οδοποιίας και την Ανάδειξη Περιπατητικών Διαδρομών σε Δασικές Εκτάσεις της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων

12.150,95 €

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ , σύμφωνα με την αρίθμ. 307/10-12-2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΔΛΝΩ1Θ-ΧΘΙ) (ΑΔΑΜ: 21AWRD009720278) ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΊΘΜ. ΠΡΩΤ. 18217/20-12-2021 Σύμβαση Ανάθεσης της Μελέτης (ΑΔΑΜ: 21SYMV009781420)

12

30.7311.004

Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

36.727,44 €

20.101,17 €

16.626,27 €

13

30.7323.007

Οδοποιία ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

72.800,00 €

3.640,00 €

69.160,00 €

14

30.7323.008

Οδοποιία ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

73.200,00 €

3.660,01 €

69.539,99 €

15

30.7331.002

Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

25.000,00 €

1.000,01 €

23.999,99 €

16

30.7331.003

Eπισκευή-συντήρηση Κτιρίων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

71.920,00 €

3.595,99 €

68.324,01 €

17

30.7413.014

Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής}

68.722,74 €

37.200,00 €

31.522,74 €

17

30.7413.014

Εκπόνηση της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. (ΤΡΑΓΑΝΑ) ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε. (ΠΛΑΤΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

37.200,00 €

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ , σύμφωνα με την αρίθμ. 359/30-12-2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΘ88Ω1Θ-ΖΝΦ) (ΑΔΑΜ: 21AWRD009876678)

20

45.7326.006

Διαμόρφωση Χώρων Νεκροταφείων Κάτω Διμηνιού & Σουλίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

42.320,00 €

5.280,00 €

37.040,00 €

31

64.7336.001

Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

45.310,32 €

43.185,96 €

2.124,36 €

33

64.7341.012

Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)} με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

396.906,99 €

23.050,35 €

373.856,64 €

36

64.7341.016

Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}» με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -{ΕΣΠΑ=1.162.506,97€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=185.007,89€)- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

1.383.726,76

36.211,90

1.347.514,86

38

64.7326.001

Αποκ/ση υποδομών κοιν/στων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχεία) στα πλαίσια υλοπ/σης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ.Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή 29.9.18 ΣΑΕ 871} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

558.513,88 €

100.000,00 €

458.513,88 €

40

64.7331.003

Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα ΤΑΡΣΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

39.500,00 €

20.349,04 €

19.150,96 €

42

64.7323.003

Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλήν Κοινότητας ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

56.156,48 €

675,63 €

55.480,85 €

47

64.7326.006

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων (Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)

69.440,00 €

2.777,61 €

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, σύμφωνα με την αρίθμ. 335/24-12-2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω2ΘΝΩ1Θ-ΚΗΚ) (ΑΔΑΜ: 21AWRD009836044)

66.662,39 €

 1. Κοινοποιεί, την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 21-2-2022

Ο Πρόεδρος

της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email