2/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

  • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 1/ 29-01-2021   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης:     2 / 2021

 

ΘΕΜΑ: 2ο    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   «Αποδοχή πίστωσης ποσού 23.000 ευρώ, προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων  ως  τακτική επιχορήγηση  για το έτος 2021.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  29ην  Ιανουαρίου   του έτους  2021   ημέρα της εβδομάδας   Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 7/25-01-2021   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Α                                               Α  Π  Ο  Ν  Τ  Α

 

1.- Δ.  Ζάρκος                             (Πρόεδρος)              1.- Β.  Νανόπουλος                 Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)           2.-Ν.   Παπαβασιλείου             Μέλος

3.- Α. Βαφειαδάκης                       Μέλος                     3.- Δ.  Βυτινιώτη                      Μέλος

4.- Αικ.  Λούτα                               Μέλος                    4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου Μέλος

5.- Π.  Πανάγου                             Μέλος

 

———————————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

Θέμα   2ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 2ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης  ποσού  (23.000,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως  τακτική επιχορήγηση για το έτος 2021»   εξέθεσε ότι:

 

1.-  Mε την υπ’ αριθ. 96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, έγινε συγχώνευση  των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  σε ενιαίο ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/βθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», όπου  στην παρ.  β του άρθρου 2  (Πόροι του Νομικού Προσώπου)  αναφέρεται και η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου ποσού (23.000)€.

Η ανωτέρω απόφαση  έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ με υπ’ αριθ 1324/16-6-2011, που αφορά τη συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενιαίο Πρόσωπο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

και πρέπει με απόφασή μας.

 

1.- Να αποδεχτούμε  το ανωτέρω ποσό, των 23.000,00€υρώ  2)   Να   κατανέμουμε   το  ποσό και

3)  Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο  Σικυωνίων.

 

Το  Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την υπ’ αρ.96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγχώνευση των

σχολικών επιτροπών καθώς και

3.- Το υπ’ αριθ. 1324/16-06-2011 ΦΕΚ.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Α.- Αποδέχεται το ποσό  των    είκοσι τριών χιλιάδων (23.000,00 ) €υρώ  το οποίο προέρχεται  από  ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων έτους 2021.

 

Β.- Κατανέμει  το ποσό  των είκοσι τριών  χιλιάδων (23.000,00) €υρώ   ως  εξής:

 

  ΣΧΟΛΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΣΟΝ  ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

23.000.00

 

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν……………………………….. 23.000,00

 

 

Γ.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως  εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία  του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των  είκοσι τριών  χιλιάδων (23.000,00)€υρώ.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   2  /  2021  και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                              Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   29-01-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email