1/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΔΑ:Ψ74ΙΟΚ3Ξ-ΝΝ3

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                               

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 1/28-1-2021   τακτικής δια περιφοράς  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης  01/2021

 

Περίληψη: «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Προμηθειών».

 

      Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28 Ιανουαρίου του έτους  2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 07/22-1-2021έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγον μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης» ΦΕΚ Α΄55/11-03- 2020 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 75/30-3-2020).

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία  μέσω τηλεφώνου, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/07-06-2010), της υπ’ αριθ.  18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και της αριθ.40 εγκυκλίου  του ΥΠΕΣ αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8  ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα            Τσαμαντά Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική                                 Αθανασούλη Ελένη
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική 5. Μπόκιας Βασίλειος                                                                                               6.  Ζάρκος Ευάγγελος                                      6. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7.         Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών» έθεσε υπόψη των μελών  τα εξής:

 1. Τις διατάξεις  του  Ν. 3852/2010 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
 2. Τις διατάξεις  του άρθρου 221&11 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147),
 3. Το αριθμ.πρωτ: 269/03-11-2020 έγγραφό μας περί διάθεσης υπαλλήλων προκειμένου να συγκροτηθεί η εν λόγω επιτροπή καθώς το Ν.Π.Δ.Δ. στερείται προσωπικού   και
 4. Την αριθμ. 280/2020 (ΑΔΑ: 6ΑΖΔΩ1Θ-ΨΚ5) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό τακτικών και  αναπληρωματικών μελών της εν λόγω  επιτροπής σύμφωνα με τα  ανωτέρω και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

 

Η   Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις τοποθετήσεις των μελών του  Διοικητικού  Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 1. Συγκροτεί την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 §11β του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)   για το έτος 2021 από τους παρακάτω Υπαλλήλους:

 

          Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
1.      1 Στούκας Νικόλαος     1 Παπαδά Ελένη
2.      2 Κλουτσινιώτη  Χάϊδω     2 Σαρχάνης Ευάγγελος
3.      3 Τρίγκα  Ευαγγελία     3 Ευαγγελοπούλου Μαρία

 

 

  Έργο και αρμοδιότητα της επιτροπής:

α) Εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους, του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο.

β) Συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την   εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.

γ) Εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων, λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   01 /2021 και υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Καλφαντή Βασιλική
 2. Πάτσιου Ιωάννα
 3. Δομετίου Βασίλειος
 4. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6.   Ζάρκος Ευάγγελος
 7.   Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

                                                                    Ακριβές απόσπασμα

                                                               Κιάτο  01-2-2021

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

                                                             Ιωάννης  Σωτηρόπουλος                                                                                                                                        

 

Print Friendly, PDF & Email