1/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /   2-3-2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    1  /  2021

 

 

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητας  για το έτος

2020  βάση των σχετικών διατάξεων  της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    2αν   Μαρτίου   του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  1954/25-02-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος             (Πρόεδρος)                  1.- Κων/νος         Σαρχάνης            (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος                      (Αντιπρόεδρος)               2.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας    (Μέλος)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος                (Μέλος)                       3.- Σταμάτιος        Γκούμας            (Μέλος)

4.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                       1.- Α. Στριφτόμπολας Πρόεδρος Κοινότητας Γκούρας

                                                                                       2.-Β. Κοτσίρης  Πρόεδρος Κοινότητας  Στενού.

                                                                                       3.-Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητας  για το έτος 2020  βάση των σχετικών διατάξεων  της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.» ανέφερε τα  εξής:

 

Ότι με βάση την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, προβλέπεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  συντάσσει ετήσια  έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό  Συμβούλιο.

 

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε ότι έχουμε υποβάλει προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθ. Δ.Υ. / 31-12-2020      εισήγησή που έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο   31-12-2020

NOMOΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                      Αριθ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Προς

Τα  Τακτικά   Mέλη   της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

Ταχ. Δ/νση:      Γ. Γεννηματά 2

Τ. Κ.:                202-00 ΚΙΑΤΟ                                          

Τηλέφωνο:       27423-60124

Φάξ:                 27420-23562

Πληροφορίες : Γ. Λαλιώτης

                                                                       

ΘΕΜΑ:      «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους  2020»

 

ΣΧΕΤ:  Η  παρ. 2  του άρθρου 73  του Ν. 3852/07-06-2010, (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

 

 

 

     Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, προβλέπεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  συντάσσει ετήσια  έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό  Συμβούλιο.

 

Για το έτος 2020, ελήφθησαν συνολικά τριάντα  δύο   (32)   αποφάσεις  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε  δώδεκα    (12)   Πρακτικά Συνεδριάσεων που έχουν ως εξής:

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡIΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Ετήσια  έκθεση πεπραγμένων 2019 1 1
2 Διαπλάτυνση   πεζοδρομίων 4 3,13,14,29
3 Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ 2 4,10
4 Προσδιορισμός οφειλής λόγω ρυμοτόμησης

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου

Πράξεις εφαρμογής της πόλης του Κιάτου

4 7,11,31,32
5 Σχετικά με τοποθέτηση κολωνακίων και προστατευτικών μπαρών 3 8,9,16
6 Τροποποιήσεις κανονισμών Λαύκας-Καστανιάς -Δροσοπηγής και Λαικής Αγοράς 2 20,24
7 Αγορά  ακινήτων 1 28
8 Χορήγηση εισόδου εξόδου οχημάτων 5 2,5,6,22,30.
9 Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής. 1 21
10 Προσδιορισμός τιμής μονάδος 1 12
11 Απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτων τα Σάββατα του καλοκαιριού στην παραλιακή ζώνη. 1 15
12 Έγκριση θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 1 17
13 Παραχώρηση  στάθμευσης οχημάτων και κοινοχρήστων χώρων 2 18,19
14 Παραχώρηση  τάφων σε δημότες Κοινοτήτων του Δήμου μας 2 23,27
15 Έγκριση απότμισης -υποβιβασμού πεζοδρομίων και

χορήγηση άδειας τομής δρόμων

2 25,26
  ΣΥΝΟΛΟΝ……………………………………. 32 32

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΚΑΙ  ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ  ΕΝΤΟΛΗ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΛΑΛΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-  Τις σχετικές διατάξεις  της παρ. β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-  Tις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

3.-  Την  υπ’ αριθ. Δ.Υ./31-12-2020  εισήγηση του  Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και ύστερα από

διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Την έγκριση  των πεπραγμένων της ετήσιας έκθεσης  έτους 2020, όπου ελήφθησαν συνολικά  τριάντα  δύο  (32) Αποφάσεις της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής σε δώδεκα   (12) πρακτικά συνεδριάσεων που έχουν όπως ακριβώς αναγράφονται  στην εισήγηση του Προέδρου και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Σπυρίδωνα  Σταματόπουλου, για την  αποστολή  προς έγκριση της παρούσας απόφασης  στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     1  / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  02-03-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email