1/2021 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό της 02/05-5-2021 επαναληπτικής τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης  της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης.

 

Αριθ. Απόφασης: 1/2021

 

Θέμα: Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  σχετικά με την έγκριση Σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023                      (Β΄ Φάση)», κατόπιν της αριθμ. 242/2020 εγκριθείσας απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Έγκριση Σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού» Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020 – 2023  (Α΄ Φάση) .

 

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05η Μαΐου  έτους  2021, ημέρα   Τετάρτη  και ώρα 13:00 συνήλθε σε επαναληπτική  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς    η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθμ πρωτ: 3763/19-4-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 76, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’ : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις που αφορούν την ανάγκη περιορισμού της διασποράς COVID-19 σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής καθώς  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Στην επαναληπτική συνεδρίαση  υφίσταται απαρτία σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν .4555/2018(ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο  34 μελών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα  εννέα (9)  μέλη και αναλυτικά.

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    Σκαρμούτσος Νικόλαος (Πρόεδρος)

2.    Καλαχάνης  Δημήτριος

3.    Σωτηρόπουλος  Ιωάννης

4.    Ειρήνη Πρόβου

5.    Φιακάς Παναγιώτης

6.    Σπούλος Ιωάννης

7.    Ραυτόπουλος Παναγιώτης

8.    Γεωργιάδου Μαρία

9.    Κορωναίος Παρασκευάς

 

1.   Βαφειαδάκης  Αριστείδης

2.   Παπαχρήστου Σοφία

3.   Ηλιόπουλος Δημήτριος

4.   Σπηλιωτακάρας Σωτήριος

5.   Κόλλιας Παναγιώτης

6.   Παγώνης Βασίλειος

7.   Φιλίππου Άννα

8.   Λάμπρου Θελερίτη Μαρία

9.   Σώκος Γεώργιος

10.    Μαλαχιάς Αναστάσιος

11.    Λάμπρου Χαρίλαος

12.    Πανούσης Γεώργιος

13.    Αναστασίου – Καϊτσα Ελένη

14.    Μαυροπούλου Μαρία

15.    Νταγιάντη  Βασιλική

16.    Λιαράκος Γεώργιος

17.    Δημήτριος Δουρής

18.    Μαβίδης Παναγιώτης

19.    Ρήγας Ευάγγελος

20.    Τζαβέλας Δημήτριος

21.    Νικόλαος Μπράβος,

22.    Νικολοπούλου Πελαγία

23.    Μιχαήλ Σωτηρόπουλος

24.    Κοκιούσης Θεόδωρος

25.    Ηλιοπούλου  Ευφροσύνη

 

 

 

Οι αρχηγοί της μειοψηφίας αν και κλήθηκαν να συμμετέχουν στην συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με την έγκριση Σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023 (Β΄ Φάση)», έθεσε υπόψη των μελών το εν λόγω Σχέδιο όπως αυτό συντάχθηκε από την Ομάδα Εργασίας που ορίστηκε με την αριθ.30/2020 Απόφαση Δημάρχου(ΑΔΑ:ΨΡΤΞΩ1Θ-ΤΚΟ) και το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.kiato.gov.gr.)

 

 

 

Η   Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α΄), την θετική ψήφο των παρόντων μελών (μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας)και μετά από διαλογική συζήτηση,

                                                                                Αποφασίζει

  1. Γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με την έγκριση Σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2020-2023 (Β΄ Φάση), όπως  συντάχθηκε από την Διεπιστημονική Ομάδα Έργου του Δήμου (Δ.Ο.Ε),
  2. Κοινοποιεί,  την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις  δικές του ενέργειες.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ.αριθ. 1/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  06-5-2021

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης&

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Νικόλαος   Σκαρμούτσος

 

 

Print Friendly, PDF & Email