1/2020 Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  17/1/2020

          Αρ. πρωτ.: 419

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 21η Ιανουαρίου   2020 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 19:30 μ.μ.  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη   απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.          Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» , οικονομικού έτους 2020.
2.          Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων  οικονομικού έτους 2020.
3.          Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Ι.Δ. της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.Δ.Η.Σ» οικονομικού έτους 2020.
4.          Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής προϋπολογισμού δαπανών 2020.
5.          Έγκριση «Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου».
6.          Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020 .
7.          Έγκριση της αριθ. 6/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κλημεντίου με θέμα: «Τροποποίηση της 2/2017 απόφασης περί,  Παραχώρησης Κοινοτικού Καταστήματος και Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου»  .
8.          Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δένδρων για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου» Ν.4412/2016)
9.          Συμμετοχή ή μη του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα,  «Συλλογικής  καταπολέμησης του δάκου της ελιάς».
10.       Επί αιτημάτων χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα σε Κοινότητες του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020.
11.       Επί αιτήματος της Ν. & Π. Παπαβασιλείου Ο.Ε. περί , «Χορήγησης άδειας τοποθέτησης αυτόματου πωλητή τυποποιημένων προϊόντων».
12.       Επί της αριθ. 52/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης περί,  «Παραχώρηση αιθουσών του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού στην Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ) για την πραγματοποίηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών».
13.       Επί του από 30-12 -2019 εγγράφου του κ. Δημητρίου Αγγελίνα περί κατάθεσης απόψεων σχετικά με παράβαση κανονισμού άρδευσης της Τ.Κ. Λαύκας Καστανιάς .
14.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας». 
15.       Ορισμός µελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών και Εκτίμησης μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς & εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και  Καταστροφής αντικειμένων άνευ

αξία έτους 2020.

16.       Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221  § 11δ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).
17.       Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221  § 11β του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).
18.     Σ Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «Κατασκευή Μονοπατιού Ερμηνείας Περιβάλλοντος και παρατηρητηρίου Πουλιών (LIFESTYMFALIA) .
19.       Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «Ανόρυξη Υδροαδρευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση ¨ΚΟΔΕΛΑ¨  Τ.Κ. Ψαρίου» .
20.       Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση  οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του Αποκατάσταση ζημιών των οδικών Υποδομών και Συνοδών τους Υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων Π. Ε Κορινθίας που επλήγη από φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων».

 

Print Friendly, PDF & Email