1/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  1 / 9-1-2020   έκτακτης  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   1 / 2020

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση και διάθεση πιστώσεως για  την αντικατάσταση  καυστήρα, ρύθμιση και συντήρηση λέβητα (Συστήματος θέρμανσης)  στο Γυμνάσιο και Λ.Τ. Γκούρας καθώς  εξουσιοδότηση του Προέδρου για τις περεταίρω  ενέργειες»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  ν  Ιανουαρίου  του έτους  2020   ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε  έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 1/9-1-2020   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                          (Πρόεδρος)                   1.-  Ν.  Παπαβασιλείου    Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)             2.-  Γ. Κουκουμέλης             «

3.- Δ.  Βυτινιώτη                        Μέλος                          3.-  Αικ.  Λούτα                     «

4.- Π. Πανάγου                              «                              4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Β. Νανόπουλος                         «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

 

ΘΕΜΑ  1ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση και διάθεση πιστώσεως για  την αντικατάσταση  καυστήρα, ρύθμιση και συντήρηση λέβητα (Συστήματος θέρμανσης)  στο Γυμνάσιο και Λ.Τ. Γκούρας καθώς  εξουσιοδότηση του Προέδρου για τις περεταίρω  ενέργειες»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

 

 

 

 

 

 

Η  παρούσα  συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω βλάβης στο σύστημα θέρμανσης του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Γκούρας,  εξαιτίας των αρνητικών θερμοκρασιών που επικρατούν και χρήζει άμεσης αντικατάστασης, εξαιτίας κατεπείγοντος χαρακτήρα για το οποίο είναι αναγκαία  η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος   εκ της αναβολής,  βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 184 του  4635/2019  (ΦΕΚ 167/30-10-2019)  προκειμένου να λειτουργήσει το Σχολείο κανονικά.

 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος  ανέφερε ότι,   μετά από τις διακοπές των Χριστουγέννων και την έναρξη των σχολείων (8-1-2020)  δεν λειτουργούσε το σύστημα θέρμανσης  στο Γυμνάσιο και Λυκεικών Τάξεων Γκούρας, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί το σχολείο, αφού η θερμοκρασία είναι υπό του  μηδενός  και τα παιδιά κρυώνουν, ύστερα από αυτό χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και πρέπει  με απόφασή μας  να  διαθέσουμε  πίστωση όπου  θα μπορούμε να προβούμε σε   αντικατάσταση  του καυστήρα, ρύθμιση και συντήρηση λέβητα στο  (Συστήματος θέρμανσης).

 

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή προμηθειών υπηρεσιών  και εργασιών.
  6. Tην Υ.Α. με  αριθ.  8440/2011  όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  1940/2018 και την τροποποίηση με την αριθ. 5293/23-2-2018  καθώς και την τροποποίηση με αριθ. 63967/13-9-2019.
  7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Εγκρίνει  τη  διάθεση  της   παρακάτω  πίστωσης  για  την αντικατάσταση  καυστήρα, ρύθμιση

και συντήρηση λέβητα (Συστήματος θέρμανσης)  στο Γυμνάσιο και Λ.Τ. Γκούρας  ως  κάτωθι.

 

Α/Α Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η      Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν  –     Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν          ΚΑΙ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

 

ΠΟΣΟ  ΣΕ  ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ   24%
1 Αντικατάσταση  καυστήρα, ρύθμιση και συντήρηση λέβητα (Συστήματος θέρμανσης)  στο Γυμνάσιο και Λ.Τ. Γκούρας 1.240,00

 

 

 

2 .- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την ανάθεση  των   εν λόγω  συντήρησης   καθώς  και  την   πληρωμή  του   αναδόχου  με την εξόφληση του τιμολογίου,   χωρίς την  καταβολή  γενικών εξόδων και  εργολαβικού οφέλους.

 

 

 

 

 

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   1 / 2020  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  9-1-2020

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email