1/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                        ΑΔΑ:Ω2ΞΑΟΚ3Ξ-3Ν7

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 1/27-1-2020   έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης  01/2020

 

Περίληψη:  «Συγκρότηση σε σώμα της  Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων».

                 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 Ιανουαρίου  του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 14:00  συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.12/27-1-2020 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –14- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8 ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Γκούμας Σταμάτιος                                     Δομετίου Βασίλειος
 3. Μπόκιας Βασίλειος                                    Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Πάτσιου Ιωάννα      Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης   Τσαμαντά Ελένη
 6. Καλφαντή Βασιλική                                  Αθανασούλη Ελένη
 7. Ρουμελιώτη Βασιλική
 8. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.  Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο: «Συγκρότηση  σε σώμα  της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Σικυωνίων με την υπ’ αριθ.   95/2011 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, εγκριθείσα με την υπ’ αριθ.   1048,677/04-05-2011  (ΑΔΑ:4ΑΘΞΟΡ1Φ-06) απόφαση  του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αποφασίσθηκε η συγχώνευση  των Σχολικών Επιτροπών (ΝΠΔΔ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την δημιουργία νέου Νομικού Προσώπου, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 103  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Συνεχίζοντας έθεσε υπόψη των μελών τις αριθ. 275/2019(ΑΔΑ:6ΒΕΞΩ1Θ-ΖΝΖ)&385/2019 (ΑΔΑ:9ΤΒΟΩ1Θ-ΓΟΓ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την συγκρότηση  του νέου  Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής (ΝΠΔΔ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούμενο από  δεκατέσσερα (14) μέλη.

Επιπλέον  ορίστηκε ότι η θητεία,  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων»  ακολουθεί  την θητεία του Δημοτικού  Συμβουλίου και  λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια  της θητείας τους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται  στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλώ να προβούμε στη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σύμφωνα με την προαναφερόμενη εισήγηση.

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και:

 • τις   αριθ. 275/2019(ΑΔΑ:6ΒΕΞΩ1Θ-ΖΝΖ) &385/2019 9ΑΔΑ:9ΤΒΟΩ1Θ-ΓΟΓ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • τις διατάξεις του  άρθρου 1  της υπ’ αριθ. 1940/19-01-2018 απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 310/2-2-2018) και  το άρθρο 1  της  υπ’ αριθ. 63967/13-09-2019 απόφαση του  Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ  3537/20-9-2019)  τεύχος Β΄,  τροποποιεί  την αριθ. 8440/2011 υπουργική απόφαση  «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»(Β’ 318).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την συγκρότηση   σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» που συγκροτήθηκε με τις  αριθ. 275/2019(ΑΔΑ:6ΒΕΞΩ1Θ-ΖΝΖ) &385/2019 9ΑΔΑ:9ΤΒΟΩ1Θ-ΓΟΓ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:

 

 

 • Πρόεδρος: Αναπληρωτής Προέδρου:

Σωτηρόπουλος  Ιωάννης                             Σώκος Δημήτριος

 • Αντιπρόεδρος: Αναπληρωτής Αντιπροέδρου:

Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική            Αλεξόπουλος  Βασίλειος

 • Τακτικά Μέλη:  Αναπληρωματικά Μέλη :
 1. Δομετίου Βασίλειος Ζάρκος Δημήτριος
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων Φιακάς Παναγιώτης
 3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου Νικόλαος
 4. Γκούμας Σταμάτιος                        Νανόπουλος Βασίλειος
 5. Μπόκιας Βασίλειος Στέκας  Φωκίων
 6. Τσαμαντά Ελένη Ντρίμερης Δημήτριος
 7. Πάτσιου Ιωάννα Πετροπούλου Θεοφανία
 8. Βαφειαδάκης Αριστείδης   Φιλίππου Κωνσταντίνος
 9. Καλφαντή Βασιλική Ρόκου Βαλεντίνα
 10. Αθανασούλη Ελένη Μακρή Σοφία
 11. Ρουμελιώτη Βασιλική Σπούλου Δήμητρα
 12. Ζάρκος Ευάγγελος                               Πήχα  Μαρία

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Γκούμας Σταμάτιος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Μπόκιας Βασίλειος
 2. Πάτσιου Ιωάννα
 3. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 4.             Καλφαντή Βασιλική
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6.      Ζάρκος Ευάγγελος

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28-1-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

                                                                Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email