1/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

1/20.01.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης 1/2020   Θέμα: Έγκριση της 2/2020 σε ορθή επανάληψη απόφασης του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» περί κατάρτισης & ψήφισης εισηγητικής έκθεσης για την τεκμηρίωση εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 20η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 341/16.01.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2.   1 Μυττάς Ιωάννης (Μέλος) 2. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
3.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

α’ θέμα

προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της 2/2020 σε ορθή επανάληψη απόφασης του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση

Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» περί κατάρτισης & ψήφισης εισηγητικής έκθεσης για την τεκμηρίωση εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου, το ως άνω θέμα και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την 02/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση του ΝΠΙΔ «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με την οποία καταρτίστηκε & ψηφίστηκε η Εισηγητική Έκθεση για την τεκμηρίωση των εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί τo θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου.

 

Β.Εγκρίνει ως έχει την 02/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση του ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σικυωνίων για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2020 προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου» και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

Η δαπάνη ποσού 100.000,00€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6738.002 με τίτλο «Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων με την επωνυμία ”Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.”, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κ.Δ.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό & το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.01.2020

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email