1/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  10  –  02  –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    1  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητας  για το έτος

2019  βάση των σχετικών διατάξεων  της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    10ην  Φεβρουαρίου   του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  1051/6-2-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος        (Πρόεδρος)                  1.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα            (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος                 (Αντιπρόεδρος)               2.- Ιωάννης          Μυττάς                            (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος           (Μέλος)                      3.- Σταμάτιος        Γκούμας                          (Μέλος)

4.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας          (Μέλος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητας  για το έτος 2019  βάση των σχετικών διατάξεων  της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.» ανέφερε τα  εξής:

Ότι με βάση την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, προβλέπεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  συντάσσει ετήσια  έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό  Συμβούλιο.

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε ότι έχουμε υποβάλει προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθ. Δ.Υ. / 31-12-2019      εισήγησή που έχει ως εξής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο   31-12-2019

NOMOΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                             Αριθ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Προς

Τα  Τακτικά   Mέλη   της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

 

Ταχ. Δ/νση:      Γ. Γεννηματά 2

Τ. Κ.:                202-00 ΚΙΑΤΟ                                          

Τηλέφωνο:       27423-60124

Φάξ:                 27420-23562

Πληροφορίες : Γ. Λαλιώτης

                                                                       

ΘΕΜΑ: «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους  2019»

 

ΣΧΕΤ:  Η  παρ. 2  του άρθρου 73  του Ν. 3852/07-06-2010, (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

 

     Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, προβλέπεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  συντάσσει ετήσια  έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό  Συμβούλιο.

 

Για το έτος 2019, ελήφθησαν συνολικά τριάντα  μία    (31)   αποφάσεις  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε  επτά   (7) Πρακτικά Συνεδριάσεων που έχουν ως εξής:

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡIΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Ετήσια  έκθεση πεπραγμένων 201 1 1
2 Αιτήσεις πολιτών 10 13,14,16,17,19,20,22,23,24,30.
3 Οριοθέτηση  πεζοδρόμων 1 31
4 Γνωμοδοτήσεις 3 3,15,18.
5 Αναβολές   αποφάσεων 4 25,26,27,28.
6 Τροποποιήσεις κανονισμών 2 7,10.
7 Αγορά  ακινήτων 1 2
8 Χορήγηση εισόδου εξόδου οχημάτων 8 4,5,6,8,9,11,12,21.
9 Εκλογή    αντιπροέδρου της Επιρεοπής 1 29
10 Ματαιώσεις συνεδριάσεων   (1) ————————– ————————————
  ΣΥΝΟΛΟΝ……………………………………. 31 31

                              

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-  Τις σχετικές διατάξεις  της παρ. β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-  Tις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

3.-  Την  υπ’ αριθ. Δ.Υ./31-12-2019  εισήγηση του  Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σπυρίδωνα

Σταματόπουλου  και ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Την έγκριση  των πεπραγμένων της ετήσιας έκθεσης  έτους 2019, όπου ελήφθησαν συνολικά  τριάντα  μία  (31) Αποφάσεις της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής σε επτά  (7) πρακτικά συνεδριάσεων που έχουν όπως ακριβώς αναγράφονται  στην εισήγηση του Προέδρου και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Σπυρίδωνα  Σταματόπουλου, για την  αποστολή  προς έγκριση της παρούσας απόφασης  στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     1  / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  10-02-2020

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email