1/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕA  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                     Αριθ. Αποφ. 01/2020

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 01/13-2-2020  τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

 

Θέμα: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων».

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 13 Φεβρουαρίου  2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:1140/10-2-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»   (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω πέντε μέλη, ήτοι:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)              1.  Παναγιώτης Φιακάς   (Αντ/ρχος)
 2. Ιωάννης Μυττάς (Αντ/ρχος)                                 2.    Τσιόγκας Νικόλαος  (Αντ/ρχος)
 3. Γεώργιος Τσολάκος (Αντ/ρχος)
 4. Σώκος Δημήτριος (Αντ/ρχος)
 5. Δομετίου Βασίλειος (Αντ/ρχος)

 

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος,  εισηγούμενος το μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων», έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ. πρωτ: 15512(2019)/28-1-2020 εισήγηση  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με θέμα «Εισήγηση για έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων» που έχει ως ακολούθως.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

                        Κιάτο 28/01/2020

                      Αρ. Πρωτ. 15512 (2019)

  ΠΡΟΣ

 

ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

ΣΧΕΤ.:  Το με Αριθ. Πρωτ. 9021/16-12-2019 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «υπόδειγμα κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας».

 

Σύμφωνα με το άρθ. 13 παρ 3 του Ν. 3013/2002 στην έδρα κάθε Δήμου συνίσταται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο υποβοήθησης του έργου του Δημάρχου, ο οποίος έχει την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών εντός των ορίων του Δήμου, κατά το μέρος που τον αφορά και εμπλέκεται (άρθ. 13 παρ. 1δ του Ν. 3013/2002).

Στο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του Σ.Τ.Ο., το οποίο συντάσσεται κατόπιν υπόδειξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, καταγράφεται και κωδικοποιείται με συστηματικό τρόπο η αποστολή και το αντικείμενο δράσεων του Σ.Τ.Ο., ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Πολιτικής Προστασίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, σας καταθέτουμε το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να λάβετε σχετική απόφαση που θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

Συνημμένα:

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Τ.Ο.)

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002 & τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

 

Άρθρο 1

Έκταση εφαρμογής κανονισμού

 1. Ο κανονισμός αυτός είναι σύμφωνος με το πλαίσιο λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας (Σ.Τ.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 10 και 13 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/2002) και τα άρθρα 1, 2, 58, και 282 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010),όπως ισχύουν.
 2. Όλες οι διατάξεις του Κανονισμού είναι σύμφωνοι με το πρότυπο Κανονισμού Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας (Σ.Τ.Ο.) και τα οριζόμενα σ’ αυτόν αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των Σ.Τ.Ο..
 3. Η ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας ή άλλων προβλημάτων, που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, τα οποία μπορεί να επιλύονται άμεσα με απόφασή του Προέδρου του.

 

 

Άρθρο 2

 

Αποστολή

 1. Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) έχει ως αποστολή την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου για τη διάθεση και το συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών εντός των ορίων του Δήμου, κατά το μέρος που τον αφορά και εμπλέκεται.
 2.  Ο συντονιστικός ρόλος του Σ.Τ.Ο. συνδέεται αποκλειστικά α) με την ιεράρχηση και δρομολόγηση από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, έργων και δράσεων αρμοδιότητας Δήμου με βάση την διαθεσιμότητα πόρων των μελών του Σ.Τ.Ο. με τους οποίους μπορούν να συνδράμουν το έργο του, καθώς και β) με τη διευκόλυνση παροχής αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των μελών του Σ.Τ.Ο. για την υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητάς τους. Σε καμία περίπτωση ο συντονιστικός ρόλος του Σ.Τ.Ο. δεν συνδέεται με την υποβολή μέτρων ή σχεδίων προς ψήφιση από τα μέλη του Σ.Τ.Ο. καθώς κάθε φορέας που συμμετέχει στο Σ.Τ.Ο. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υλοποίηση των δράσεων αρμοδιότητάς του. Με τον ανωτέρω συντονισμό αποφεύγονται κενά ή αλληλοεπικαλύψεις στις δράσεις των εμπλεκόμενων φορέων και επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων σε επίπεδο Δήμου, γεγονός που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας τόσο για την πρόληψη και ετοιμότητα όσο και για την άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών.

 

Άρθρο 3

Αντικείμενο

Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) για την εκπλήρωση της αποστολής του έχει ως αντικείμενο:

 1. Τον απολογισμό δράσεων πολιτικής προστασίας από τους φορείς που μετέχουν στο Σ.Τ.Ο. στο πλαίσιο αποτίμησης και άντλησης διδαγμάτων από την αποκτηθείσα εμπειρία.
 2. Την αμοιβαία ενημέρωση από τα μέλη του Σ.Τ.Ο. για την ετοιμότητα στη λήψη μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται βάσει του θεσμικού πλαισίου και των συντονιστικών– κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και αφορούν στο σχεδιασμό δράσεων πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3013/2002 όπως ισχύει.
 3. Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων που μπορούν να αναλάβουν οι συμμετέχοντες φορείς, με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους σε έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας, στην πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.
 4. Την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την έκταση και ένταση (μέγεθος απωλειών ή ζημιών και επιπτώσεις) εν εξελίξει καταστροφών κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.
 5. Την υποβολή αιτημάτων συνδρομής από τους συμμετέχοντες στο Σ.Τ.Ο. φορείς, κατά περίπτωση, προς υποβοήθηση του έργου τους στην υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας τους.
 6. Την παροχή άμεσης συνδρομής κατόπιν σχετικού αιτήματος, όπου αυτό είναι δυνατό, κατά λόγω αρμοδιότητας στο έργο και τις δράσεις άλλων φορέων που μετέχουν στο Σ.Τ.Ο..
 7. Την καταγραφή των αναγκαίων δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας και προτάσεων για την υλοποίησή τους.
 8. Την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού πόρων και μέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας.
 9. Την αξιοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων καθώς και την παροχή διευκρινίσεων για εξειδικευμένα ή τεχνικά ζητήματα.
 10. Την ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων φορέων, για την καλύτερη προετοιμασία και αντιμετώπιση ζητημάτων πολιτικής προστασίας.
 11. Την επίλυση τυχόν αναφυομένων διαφορών.

 

Άρθρο 4

Μέλη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.)

 1. Ως Μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας μετέχουν οι:

 

 1. Ο Δήμαρχος του οικείου Δήμου, ως Πρόεδρος
 2. Δυο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία,
 • Ειδικευμένα Στελέχη Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφερειακής Ενότητας
 1. Εκπρόσωπος του Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής ή εκπρόσωπός του,
 2. Ο Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του Δήμου
 3. Ο Προϊστάμενος του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον έχει συσταθεί στην έδρα του Δήμου
 • Εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο Δήμο
 • Ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του Δήμου ή εκπρόσωπος της αντίστοιχης της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας
 1. Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων του Δήμου
 2. Ο Προϊστάμενος του οικείου Δασαρχείου ή Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
 3. Εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

 

 1. Ο Δήμαρχος προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 και 3 του Ν.3013/2002 όπως ισχύει και τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του Ν. 3852/2010, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπως ισχύει.
 2. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών. Κατά την κατάρτιση της πρόσκλησης, λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες των ορεινών περιοχών ώστε να καθίσταται δυνατή η εκπροσώπησή τους.
 3. Τα μέλη υπ. αρ. ΙΙ εκπροσωπούν στο Σ.Τ.Ο. το όργανο στο οποίο ανήκουν, λειτουργώντας ως σημεία επαφής και παρέχοντας σ’ αυτό πληροφόρηση για τις δράσεις και τα μέτρα πολιτικής προστασίας που εξετάζονται κατά τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο.
 4. Τα μέλη υπ. αρ. ΙΙΙ έως X, εκπροσωπούν στο Σ.Τ.Ο. τους φορείς και τις υπηρεσίες από τους οποίους προέρχονται και η συμμετοχή τους συνίσταται στην ενημέρωση και παροχή στο Σ.Τ.Ο. όλων των αναγκαίων στοιχείων και τεκμηριωμένων επιχειρημάτων σχετικά με προτάσεις, έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας κατά το μέρος που αφορά και εμπλέκονται τα εν λόγω μέλη προκειμένου για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου.
 5. Τα μέλη υπ. αρ. XΙ, εκπροσωπούν τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο. Η συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας στο Σ.Τ.Ο. καθορίζεται ανάλογα με τους τομείς δράσεις αυτών, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την εμβέλεια δράσης και το είδος του κινδύνου ή της καταστροφής.

 

 

Άρθρο 5

Συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο)

 1. Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο) συνίστανται στην έδρα του Δήμου σύμφωνα με το άρθ. 13 του Ν. 3013/2002 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010.
 2. Ως Πρόεδρος ορίζεται ο Δήμαρχος του Δήμου.
 3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου ως Πρόεδρου να ασκήσει τα καθήκοντα του, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ. 114 τ. Α).

 

Άρθρο 6

Καθήκοντα Προέδρου και Μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.)

Α. Ο Πρόεδρος :

 

 1. Καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη να συμμετάσχουν με  πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη.
 2. Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του συντονιστικού οργάνου καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
 3. Συντάσσει την ημερήσια διάταξη, λαμβάνοντας προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη του συντονιστικού οργάνου.
 4. Κατά την κρίση του, μπορεί να προσδιορίζει ήδη με την πρόσκληση των μελών του Σ.Τ.Ο αν στη συνεδρίαση του Σ.ΤΟ. θα μετέχουν μόνο τα μέλη που προβλέπονται ρητά από το νόμο ή αν δύνανται να την παρακολουθούν και παρατηρητές.
 5. Μπορεί να προσκαλεί, εκπρόσωπους κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου, καθώς και άλλους εκπρόσωπους υπηρεσιών.
 6. Κατά την κατάρτιση της πρόσκλησης, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών μεριμνώντας για τη συμμετοχή αρμόδιων εκπροσώπων τους.
 7. Ενημερώνει τα μέλη του Σ.Τ.Ο. για τις δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου.
 8. Διευκολύνει τη συνεργασία και διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων που μετέχουν στο Σ.Τ.Ο., για την υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας προς αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτούς.
 9. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την διάθεση και συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών στον Δήμο του και κατά το μέρος που τον αφορά και εμπλέκεται, λαμβάνει υπόψη του τις δεσμεύσεις των μελών του Σ.Τ.Ο για την διάθεση ανθρώπινου δυναμικού και μέσων αναφορικά με δράσεις πολιτικής προστασίας.

 

Β. Τα Μέλη του Σ.Τ.Ο. :

 

 1. Μεριμνούν για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Σ.Τ.Ο. καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης του.
 2. Τηρούν τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του Σ.Τ.Ο..
 3. Εκπροσωπούν νόμιμα στο Σ.Τ.Ο. τους φορείς από τους οποίους προέρχονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται και στο άρθρο 4.
 4. Προσδιορίζουν τις δράσεις που δρομολογούνται από το φορέα από τον οποίο προέρχονται βάσει του θεσμικού τους ρόλου καθώς και τους αντίστοιχους πόρους που διαθέτουν για την υλοποίηση τους.
 5. Εξετάζουν αιτήματα συνδρομής φορέων που μετέχουν στο Σ.Τ.Ο.
 6. Ενημερώνουν για τη λήψη κατάλληλων ή άλλων επιπρόσθετων κατά περίπτωση μέτρων, για τα οποία είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιοι.
 7. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων περί σχεδιασμού ή υλοποίησης δράσεων πολιτικής προστασίας, οι απόψεις και οι τοποθετήσεις των μελών του Σ.Τ.Ο. δεσμεύουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.
 8. Οι εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που μετέχουν στο Σ.Τ.Ο. και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου, κατόπιν της ενημέρωσης και παροχής από τα μέλη υπ. αριθμ. ΙΙ έως Χ στο Σ.Τ.Ο. όλων των αναγκαίων στοιχείων και τεκμηριωμένων επιχειρημάτων σχετικά με προτάσεις, έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας κατά το μέρος που αφορά και εμπλέκονται, ενημερώνουν το Σ.Τ.Ο. για τη δυνατότητα να συμβάλουν με τη διάθεση προσωπικού προσδιορίζοντας το χώρο δράσης τους, τις δράσεις που μπορούν να υποστηρίξουν και τους πόρους που μπορούν να διαθέσουν στην υλοποίηση έργων και δράσεων πολιτικής προστασίας υπό την οργάνωση και το συντονισμό του Δημάρχου.

 

Άρθρο 7

Εσωτερική Λειτουργία Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο)

 1. Για τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. απαιτείται γραμματειακή υποστήριξη η οποία μεριμνά για την τήρηση πρακτικών τα οποία κοινοποιούνται στους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς.
 2. Οι συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές συγκαλούνται κατά κανόνα για την εξέταση θεμάτων πρόληψης και ετοιμότητας των φορέων πολιτικής προστασία που μετέχουν σ’ αυτό. Έκτακτες συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. συγκαλούνται, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε επαπειλούμενες λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου καταστροφές για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων ετοιμότητας ή σε εν εξελίξει καταστροφές για θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών. Ο τόπος σύγκλησης των εκτάκτων συνεδριάσεων του Σ.Τ.Ο. καθορίζεται με απόφαση του Δημάρχου. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής καθώς και της διαχείρισης των συνεπειών το Σ.Τ.Ο. λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους από τους μετέχοντες αναπληρωτές τους.
 3. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος λαμβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη του Σ.Τ.Ο. Κατ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη κατόπιν σχετικών προτάσεων των μελών του Σ.Τ.Ο. και αποδοχής τους από τον Πρόεδρο.
 4. Για τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, o τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους καθώς και οι δεσμεύσεις των συμμετεχόντων μελών, ως νομίμων εκπροσώπων των φορέων από τους οποίους προέρχονται, σε επίπεδο σχεδιασμού δράσεων πολιτικής προστασίας ή υλοποίησης τους.
 5. Το πρακτικό συντάσσεται από το γραμματέα και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο. Με επιμέλεια του γραμματέα το πρακτικό κοινοποιείται άμεσα στους εκπροσωπούμενους στο Σ.Τ.Ο. φορείς.
 6. Επί των θεμάτων που συζητήθηκαν και των ενεργειών που δρομολογήθηκαν, τα μέλη του Σ.Τ.Ο. οφείλουν να προχωρούν στη διενέργεια αποτίμησης στο πλαίσιο αξιοποίησης και άντλησης διδαγμάτων από την αποκτηθείσα εμπειρία.
 7. Ο Δήμαρχος, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, την ενημέρωση, την πληροφόρηση και τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων στο Σ.Τ.Ο., καθώς και τους διαθέσιμους πόρους σε επίπεδο Δήμου όπως αυτοί έχουν καταγραφεί κατά τη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο, λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με:

α. Την ιεράρχηση και δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας εντός των ορίων του Δήμου κατά το μέρος που τον αφορά και εμπλέκεται.

β. Την υποβολή αιτημάτων προς τους κατά περίπτωση αρμοδίους φορείς που μετέχουν στο Σ.Τ.Ο. για την υποστήριξη στην υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων.

γ. Την υποβολή αιτημάτων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, για τη διάθεση επιπλέον πόρων από αυτούς που είναι διαθέσιμοι σε επίπεδο Δήμου .

δ. Τη διάθεση πόρων του Δήμου για συνδρομή στους λοιπούς φορείς που μετέχουν στο Σ.Τ.Ο., όπου αυτό είναι δυνατό, για την υποβοήθηση του έργου τους για συγκεκριμένες δράσεις πολιτικής προστασίας.

 1. Ο Δήμαρχος, κατά το μέρος που τον αφορά και εμπλέκεται και ως το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για τα θέματα ευθύνης της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών στον Δήμο του, μπορεί με τις αποφάσεις του να αποκλίνει από τις απόψεις που διατυπώνονται στις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. και καταγράφονται στα πρακτικά, παρέχοντας σχετική αιτιολόγηση, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση του Προέδρου σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

 

 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

 1. Εγκρίνει ως έχει  την προαναφερόμενη εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
 2. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται  στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αύξοντα αριθμό 1/2020.

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 13-2-2020

Ο  Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

Print Friendly, PDF & Email