1/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  1 /    21-01-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   1  / 2019

 

ΘΕΜΑ: 1Ο   «Έγκριση και  διάθεση  πιστώσεων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

                     εξουσιοδότηση  του Προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21ην Ιανουαρίου του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα 13:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 7/17-01-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                        1.-   Ν.   Σκαρμούτσος     Mέλος

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                             2.-  Β.   Kελλάρης                «

3.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                  3.-   Α.   Λούτα                     «

4.- Γ.   Κουκουμέλης             «                                                  4 .-Μ. Μόσχου  (Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου)

5.- Δ.  Ασβεστόπουλος         «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ    1ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση και  διάθεση  πιστώσεων  για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και   εξουσιοδότηση  του Προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες»  εξέθεσε ότι:

 

 

Με την έναρξη της  νέας  χρονιάς 2019  και προκειμένου να λειτουργήσουν χωρίς ελλείψεις  τα Σχολεία   της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  καθώς και η  Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  πρέπει με απόφασή μας  να  διαθέσουμε διάφορες πιστώσεις,  όπου άμεσα  θα μπορούμε να προβούμε  προμήθεια διάφορων υλικών για λειτουργικές δαπάνες καθώς και για υπηρεσίες, εργασίες  όπου θα  εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων  και της Σχολικής Επιτροπής αντίστοιχα.

 

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή προμηθειών υπηρεσιών  και εργασιών.
  6. Tην Υ.Α. με  αριθ.  8440/2011
  7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Εγκρίνει  τη  διάθεση  των  παρακάτω  πιστώσεων  για  διάφορες προμήθειες  υλικών,  υπηρεσίες και εργασίες

που θα εξυπηρετούν  τις  λειτουργικές   ανάγκες  των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και της Σχολικής

Επιτροπής αντίστοιχα ως  κάτωθι.

 

 

Α/Α Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η      Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν  –     Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν          ΚΑΙ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

 

ΠΟΣΟ  ΣΕ  ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ   24%
1 Προμήθεια    Γραφικής   ύλης  για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 300,00
2 Προμήθεια    Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  για το 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου   (3) τεμάχια.             1.240,00
3 Προμήθεια    χρωμάτων για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 500,00
4 Προμήθεια  μεταλλικής  ντουλάπας. 240,00
5 Κάλυψη  εορταστικών εκδηλώσεων  για την 30ην   Ιανουαρίου  2019

(Ημέρα των τριών Ιεραρχών)

            1.240,00
6 Προμήθεια   τηλεόρασης    για το  1ο  Γενικό Λύκειο  Κιάτου. 500,00
7 Συντήρηση  προαυλείων  χώρων  στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.             2.500,00

 

 

2 .- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την ανάθεση  των   εν λόγω  προμηθειών-  υπηρεσιών και εργασιών   καθώς  και  την   πληρωμή  των   αναδόχων  με την εξόφληση των τιμολογίων,   χωρίς την  καταβολή  γενικών εξόδων και  εργολαβικού οφέλους.

 

Η απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   /     2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  21  –  01   –  2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email